s
Muğla
16 Temmuz, 2024, Salı
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

BU DEĞİRMENİN SUYU NERDEN GELİYOR?,VATAN PARTİSİNİN MADDİ KAYNAĞI NEDİR, BU PARA NERDEN GELİYOR?

0
Bi­lin­di­ği üzere seçim Kam­pan­ya­la­rı sü­re­sin­ce dev­let ta­ra­fın­dan yar­dım al­ma­dığını belirten tek parti Vatan Par­ti­si­dir.

Peki Vatan Par­ti­si ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dü­re­bil­me­si için ge­re­ken pa­ra­yı ner­den bu­lu­yor? Vatan Par­ti­si­nin se­si­ni kim du­yu­ru­yor?
Geç­ti­ği­miz Gün­ler­de Vatan Par­ti­si İlçe baş­kan­lı­ğı­nı zi­ya­ret eden Mu­ha­bi­ri­miz Vatan Par­ti­si İlçe Baş­ka­nı Ni­za­met­tin Özben' le rö­por­taj yapma fır­sa­tı buldu. 
Ya­pı­lan rö­por­taj­lar so­nu­cu Va

­ta­nın gelir kay­na­ğı­nın halk ol­du­ğu­nu be­lir­ten Özben Açık­la­ma­la­rı­na şöyle devam etti. 

Seçim ça­lış­ma­la­rı sı­ra­sın­da bir­çok yurt­taş Vatan Par­ti­si'nin hangi kay­nak­la­rı kul­lan­dı­ğı­nı so­ru­yor… Çok haklı bir soru… Çünkü Mec­lis'teki par­ti­ler gibi hal­kın ce­bin­den çıkan, Tür­ki­ye büt­çe­sin­den 531 mil­yon li­ra­dan pay al­mı­yor­lar. 

PKK'nın uyuş­tu­ru­cu, silah ve diğer ka­çak­çı­lık­tan, hatta işa­dam­la­rın­dan al­dık­la­rı araç­lar­la bes­len­di­ği zaten malum… Kaldı ki bu par­ti­ler bin­ler­ce aday ada­yın­dan 5 bin ila 15 bin lira ara­sın­da para alı­yor­lar. 

Aday­lar­dan ay­rı­ca çok yüklü ba­ğış­lar alı­nı­yor… Aday­la­rın ço­ğu­nun gelir du­rum­la­rı iyi ol­du­ğun­dan, seçim kam­pan­ya­la­rı­na da yük­sek mik­tar­da katkı sağ­lı­yor­lar. Tabii bu par­ti­le­rin be­le­di­ye­le­rin­den ak­ta­rı­lan pa­ra­lar ve diğer ola­nak­lar da ca­ba­sı… Ay­rı­ca ar­ka­la­rın­da tüm sis­tem te­le­viz­yon­la­rı­nın rüz­ga­rı da var.
 
Vatan Mil­le­tin Va­ta­nı.
Peki bu kadar de­za­van­ta­ja rağ­men, Vatan Par­ti­si nasıl olu­yor da tüm seçim dö­ne­min­de mey­dan­lar­da her­kes­ten fazla gö­rü­lü­yor?

Bu mü­ca­de­le­den bir adım geri kal­mı­yor? Çünkü Vatan Par­ti­si gü­cü­nü halk­tan alır. Üye­le­ri gü­cü­nün yet­ti­ğin­ce aidat öder. Parti dost­la­rı ba­ğış­lar yapar. Vatan Par­ti­si sev­da­lı­la­rı, ev­le­ri­ni, ara­ba­la­rı­nı, ar­sa­la­rı­nı, emek­li ay­lık­la­rı­nı, hatta al­yans­la­rı­na va­ra­na kadar par­ti­si­ne ba­ğış­lar.

Çünkü yurt­se­ver­ler bilir ki, Vatan ol­maz­sa, maddi de­ğer­le­rin hiç­bir kıy­me­ti har­bi­ye­si yok­tur. Bilir ki sa­de­ce maddi ka­yıp­lar­la öl­çü­le­mez va­tan­sız­lık, ayak­lar al­tın­da kalır, onuru da yok edi­lir.
 
Kur­tu­luş sa­va­şın­da te­ka­li­fi mil­li­ye ka­nu­nu çı­ka­rıl­mış, iki öküzü olan­dan bi­ri­ni, iki fa­ni­la­sı olan­dan bi­ri­ni, iki ço­ra­bı olan­dan bi­ri­ni is­te­miş­tir Mus­ta­fa Kemal. Halk gö­nül­lü ola­rak bu yar­dım­la­rın da öte­sin­de ge­re­ği­ni yap­mış­tır. Kur­tu­luş Sa­va­şı'nda Mus­ta­fa Kemal, halka gü­ven­miş ve ya­nıl­ma­mış­tır. Bugün de ye­ni­den kur­tu­luş sa­va­şı­nın için­de­yiz. Ye­ni­den Sam­sun'a çı­kı­şın ari­fe­sin­de­yiz ve bu­gü­nün Ban­dır­ma Va­pu­ru Vatan Par­ti­si'dir. İşte Vatan Par­ti­si'ni yolda bı­rak­ma­mak için, mil­let elin­den ge­le­ni ya­pı­yor ve rüz­gar­la­rı­nı şi­şi­ri­yor.
 
Bunun ör­nek­le­ri­ni Datça'da da ya­şı­yo­ruz. Gücü ne kadar ye­ti­yor­sa, 10, 20, 50… Bi­ri­ki­yor alın­te­riy­le ka­za­nıl­mış pa­ra­lar… Eski Datça'da iki katlı ev… 1800 metre arsa… İşlet­me­si çok cüzi ra­kam­lar­la ve­ri­len bir otel… Ara­cı­nı se­çim­le­re kadar par­ti­ye tah­sis eden­ler, stant için çadır ge­re­ki­yor, bi­ri­si hemen öne atı­lı­yor, “merak et­me­yin, çadır ben­den” di­yen­ler, işin­den önce eme­ği­ni par­ti­ye ve­ren­ler.

Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.

Başka haber bulunmuyor!