Muğla
05 Aralık, 2023, Salı
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

DATÇA'DA 19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

0
İlçe­miz­de Cum­hu­ri­yet Mey­da­nı'nda 19 Mayıs Ata­türk'ü Anma Genç­lik ve Spor bay­ra­mı­nın 97. yılı kut­la­na­cak.

19 Mayıs Ata­türk'ü Anma Genç­lik ve Spor Bay­ra­mı, 19 Mayıs'ta Ata­türk'ün Sam­sun'a ayak bas­tı­ğı sa­at­te (07:00'da) baş­la­yıp gece sa­at­le­ri­ne kadar devam eder. Bu yıl 97. yılı olan Ata­türk'ü Anma Genç­lik ve Spor Bay­ra­mı ül­ke­mi­zin dört bir ya­nın­da ol­du­ğu gibi il­çe­miz­de de Per­şem­be günü kut­la­na­cak. 

ilçemiz Milli Eğitim Müdür-lüğü’nden alınan bilgilere göre Cum­hu­ri­yet Mey­da­nı'nda saat 09:30'da çe­lenk sunma tö­re­ni ile baş­la­ya­cak olan 19 Mayıs Ata­türk'ü Anma Genç­lik ve Spor bay­ra­mın­da ilk ola­rak yur­du­mu­zun kur­ta­rı­cı­sı ve Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin ku­ru­cu­su, Büyük Ön-der Gazi Mus­ta­fa Kemal Ata­türk ve can­la­rı­nı va­ta­nı­mız için feda eden aziz şe­hit­le­ri­mi­zin ma­ne­vi hu­zu­run­da bir da­ki­ka­lık saygı du­ru­şun­da bu­lu­nu­la­cak. 

Saygı du­ru­şu­nu ta­ki­ben, tüm ka­tı­lan­la­rın iş­ti­ra­kiy­le İstik­lal Marşı söy­le­necek ve şanlı bağ­ra­ğı­mız gön­de­re çe­ki­lecek. Çe­lenk su­nu­mu­nun ar­dın­dan saat 10:00'da kut­la­ma ve gös­te­ri tö­re­ni baş­la­ya­cak. 

Cum­hu­ri­yet Mey­da­nı'nda ger­çek­le­şecek olan kut­la­ma ve gös­te

­ri tö­re­ni­ne ka­tı­la­cak okul­lar Şehit Ersoy Yo­rul­maz Mes­le­ki Tek­nik Eği­tim Mer­ke­zi önün­de top­la­na­rak saat 09:40'da bando eş­li­ğin­de ha­re­ket ede­rek Cum­hu­ri­yet Mey­da­nı'na iler­le­ye­cek­ler. 
Pro­to­kol men­sup­la­rı­nın ye­ri­ni al­ma­sı ile bir­lik­te, bay­ra­ma ka­tı­lan bütün öğ­ren­ci­ler ve hal­kın ka­tı­lı­mı ile tören baş­la­ya­cak. 

Günün anlam ve öne­mi­ni be­lir­ten ko­nuş­ma­sı­nı il­çe­miz Milli Eği­tim Mü­dü­rü Fedai Akın ya­pa­cak­tır. 
Ko­nuş­ma­la­rın ya­pıl­ma­sı ve şi­ir­le­rin okun­ma­sı­nın ar­dın­dan Türk Genç­lik An­dı­nın bir bö­lü­mü ve Genç­lik Marşı söy­le­ne­cek­tir. 
Daha sonra kut­la­ma ve gös­te­ri tö­re­ni sona ere­cek­tir. 
19 Mayıs ak­şa­mı saat 19:30'da Datça Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan Ese­na­da'da bu­lu­nan Amfi Ti­yat­ro'da genç­lik kon­se­ri dü­zen­le­ne­cek­tir. (DATÇA HA-BER)

Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.

Başka haber bulunmuyor!