Muğla
31 Mayıs, 2024, Cuma
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

DATÇA'DA 19 MAYIS COŞKUSU

0
İlçe­miz­de 19 Mayıs Ata­türk'ü Anma Genç­lik ve Spor Bay­ra­mı tören ve gös­te­ri­ler ile Cum­hu­ri­yet Mey­da­nı'nda coşku ile kut­lan­dı.

İlçe­miz­de ön­ce­ki gün Cum­hu­ri­yet Mey­da­nı'nda 19 Mayıs Ata­türk'ü Anma Genç­lik ve Spor Bay­ra­mı tö­ren­ler ve gös­te­ri­ler ile coş­ku­lu bir şe­kil­de kut­lan­dı. 

Sabah saat 9:30'da çe­lenk sunma tö­re­ni ile baş­la­yan kut­la­ma­la­ra il­çe­miz Kay­ma­ka­mı Vehbi Bakır, Be­le­di­ye Baş­ka­nı Gür­sel 

Uçar, Gar­ni­zon Ko­mu­ta­nı Ve­ki­li Yar­bay Hakan Uçar, Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­sı Vol­kan Çe­tin­ka­ya, Em­ni­yet Mü­dü­rü Cü­neyt Bilen, Milli Eği­tim Mü­dü­rü Fedai Akın, Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­sı İnci Bil­gin, Ga­zi­ler, öğ­ret­men­ler, öğ­ren­ci­ler ve çok sa­yı­da va­tan­daş ka­tıl­dı. 

Dü­zen­le­nen tö­ren­de Cum­hu­ri­yet Mey­da­nı'nda bu­lu­nan Ata­türk Anı­tı­na Genç­lik Hiz­met­le­ri Spor Mü­dür­lü­ğü adına Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan çe­lenk ko­nul­du. 

Büyük Önder Gazi Mus­ta­fa Kemal Ata­türk ve can­la­rı­nı va­ta­nı­mız için feda eden aziz şe­hit­le­ri­miz adına bir da­ki­ka­lık saygı du­ru­şu ve ar­dın­dan saygı du­ru­şu­nu ta­ki­ben İstik­lal Marşı okun­du. 
Öte yan­dan saat 09:30'da Şehit Ersoy Yo­rul­maz Mes­le­ki ve Tek­nik Eği­tim Mer­ke­zi önün­de top­la­nan okul­lar bando ta­kı­mı eş­li

­ğin­de Cum­hu­ri­yet Mey­da­nı'na yü­rü­dü­ler. 

Bando eş­li­ğin­de Şen­ka­ya Kav­şa­ğın­dan baş­la­yan yü­rü­yü­şe va­tan­daş­la­rın il­gi­si ol­duk­ça yo­ğun­du.

Yü­rü­yüş grubu ve va­tan­daş­lar Cum­hu­ri­yet Mey­da­nı'nda ye­ri­ni al­dık­tan sonra İstik­lal Mar­şı­mız okun­du. Daha sonra kür­sü­ye Şehit Ersoy Yo­rul­maz Mes­le­ki ve Tek­nik Eği­tim Mer­ke­zi öğ­ren­ci­si Emre Şahin genç­lik adına bir ko­nuş­ma yaptı. 

Ya­pı­lan ko­nuş­ma­nın ar­dın­dan Geç­lik Hiz­met­le­ri Spor Mü­dür­lü­ğü adına İlçe Milli Eği­tim Mü­dü­rü Fedai Akın 

günün anlam ve öne­mi­ni be­lir­ten ko­nuş­ma yaptı. 

Milli Eği­tim Mü­dü­rü'nün ko­nuş­ma­sı­nın ar­dın­dan Şehit Ersoy Yo­rul­maz Mes­le­ki ve Tek­nik Eği­tim Mer­ke­zi öğ­ren­ci­si Deniz Yıl­maz Ak­te­pe, Şu Son­suz Koşu adlı şi­iri­ne okudu. 
Ko­nuş­ma­la­rın ya­pıl­ma­sı ve şi­ir­le­rin okun­ma­sı­nın ar­dın­dan 19 Mayıs ko­nu­lu şiir ya­rış­ma­sı­nın ödül­le­ri da­ğı­tıl­dı ve son ola­rak tüm grup­la­rın ka­tı­lı­mıy­la yük­sek sesle Genç­lik Marşı okun­du.(DATÇA  HABER)

Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.

Başka haber bulunmuyor!