Muğla
05 Aralık, 2023, Salı
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

ELVAN GÖÇER'DEN EVE ZİYARET

0
Geç­ti­ği­miz Cu­mar­te­si İlçe­mi­zi Zi­ya­ret eden AKP Mil­let­ve­ki­li adayı Elvan Göçer Va­tan­daş­la­rın yoğun il­gi­si­ni gördü.

Sa­hil­de açı­lan yeni seçim bü­ro­su­na gelen Göçer orda Par­ti­li­ler­le bu­lu­şup İlçe­miz Es­naf­la­rı­nı zi­ya­ret ede­ce­ği­ni be­lirt­ti.

Göçer yap­tı­ğı açık­la­ma­da şun­la­rı be­lirt­ti:”Datça Halkı bil­me­li­dir ki ben ha­ya­tım bo­yun­ca Datça için ça­lış­tım.
Bu gün prog­ram­la­rım­da ol­ma­yan Datça,İlçem ,va­ta­nı­ma yap­tı­ğım zi­ya­re­tim prog­ram dışı ola­rak ge­liş­ti.
Ama­cım bu gün Hal­kım­la Va­tan­daş­la­rım­la bu­lu­şup es­na

­fım­la soh­bet et­mek­ti.?Bildiği­niz gibi Datça'da tek kadın aday benim Ben bu gü­nü­mü Dat-ça'ma ar­ka­daş­la­rı­ma Va­tan­daş­la­rı­ma ada­dım.” Şek­lin­de açık­la­ma­lar­da bu­lun­du.
 
Açık­la­ma­la­rı­nın ar­dın­dan Ak Parti ilçe teş­ki­la­tıy­la bir­lik­te zi­ya­ret­le­ri­ne baş­la­dı. 

Zi­ya­ret­le­ri­ne İlk ola­rak Kazım Yıl­maz İlköğ­re­tim Oku­lu­nun dü­zen­le­di­ği Ker­mes et­kin­lik­le­rin­de zi­ya­ret­te bu­lu­nan Göçer halk ta­ra­fın­dan coş­kuy­la kar­şı­lan­dı. 

Zi­ya­re­ti sı­ra­sın­da Sa­mi­mi­yet­le Kar­şı­la­nan Göçer' duy­gu­la­rı­nı giz­le­ye­me­di.?
Duy­gu­lu anlar ya­şa­yıp Göz­yaş­la­rı­nı sak­la­ya­ma­dı Halk ta­ra­fın­dan gelen il­gi­nin Ken­di­si­ni çok se­vin­dir­di­ği­ni söy­le­yen Göçer duy­gu­la­rı­nı şu şe­kil­de ifade etti. 

“Yurt­taş­la­rı­mın Her zaman beni des­tek­le­ye­cek­le­ri­ni bi­li­yor­dum ama bu ka­da­rı­nı bek­le­mi­yor­dum. 
Gö­rü­yo­rum ki Datça kı­zı­na Kar­de­şi­ne sahip çı­kı­yor ve İna­nı­yo

­rum ki biz bu coş­kuy­la Al­la­hın iz­niy­le 7 Ha­zi­ran­da Dat-ça'mızın sesi Datça'mızın ve­ki­li ola­ca­ğız. Hep bir­lik Datça'mızı bu cen­net va­ta­nı­mı­zı Dün­ya­nın göz be­be­ği ya­pa­ca­ğız. 
Datça'mızın so­run­la­rı­nı hep be­ra­ber çö­ze­ce­ğiz.” Şek­lin­de ifa­de­ler kul­lan­dı.
Zi­ya­re­ti sı­ra­sın­da Gös­te­ri­le­ri Hay­ran­lık­la İzle­yen Göçer Gös­te­ri­le­re ka­tı­lan Mi­nik­le­ri kut­la­yıp Ba­şa­rı­la­rı­nı teb­rik etti.?
Bu tür or­ga­ni­zas­yon­la­rın İlçe­miz ve ço­cuk­la­rı­mız adına çok önem­li ol­du­ğu­nu be­lir­ten Göçer Ge­le­ce­ği­mi­zi ya­rın­la­rı­mı­zı Ema­net ede­ce­ği­miz ço­cuk­la­rı­mı­zın Böyle ba­şa­rı­lı ve Ça­lış­kan ol­du­ğu gör­mek biz­le­ri bir kez daha Onur­lan­dır­dı.

Ker­mes sı­ra­sın­da Pro­to­kol üye­le­ri­ni de zi­ya­ret eden Göçer Pro­to­kol üye­le­ri­ne teb­rik­le­ri­ni be­lir­tip İlçe­miz adına bu tür or­ga­ni­zas­yon­lar için te­şek­kür etti. Ker­mes­te Bu­lu­nan aile­le­rin yoğun il­gi­si­ni gören Göçer İlgi­le­rin­den do­la­yı te­şek­kür­le­ri­ni be­lirt­ti.

Elvan Göçer Sa­na­yi si­te­sin­de
Ker­mes zi­ya­re­ti­nin ar­dın­dan İlçe­miz Sa­na­yi si­te­si­ne gi­de­rek Sa­na­yi si­te­sin­de­ki es­naf­la­rı­mız­la Gö­rü­şen Göçer Es­naf­lar ta­ra­fın­dan al­kış­la ve sa­mi­mi­yet­le kar­şı­lan­dı.Es­naf­la­ra Bu dav­ra­nış­la­rın­dan do­la­yı te­şek­kür edip es­naf­la­rın des­te­ği­ni al­dı­ğı­nı gör­me­nin ken­di­si­ni Çok duy­gu­lan­dır­dı­ğı­nı be­lir­ten göçer es­naf­la­rı­mız­la soh­bet­ler­de bu­lun­du.

Tu­rizm kenti di­yin­ce akla ilk gelen yer Datça'nın Sa­na­yi­si böyle ba­kım­sız ola­maz. 
Esnaf zi­ya­re­tin­de es­naf­la­rın Dert­le­ri­ni din­le­yen Göçer Böyle bir sa­na­yi si­te­si­nin Datça'ya ya­kış­ma­dı­ğı­nı be­lirt­ti.

söz­le­ri­ne şöyle devam eden Göçer: “Dün­ya­nın En gözde Kent­le­rin­den Bi­ri­si ol­ma­ya aday Datça'mızın bu ba­kım­sız Küçük ve yol­la­rı ol­ma­yan Sa­na­yi si­te­si­ni hak et­me­di­ği­ni be­lir­ten Göçer açık­la­ma­la­rı­na şöyle devam etti:

Eğer se­çi­lir­sem Her Zaman de­di­ğim gibi Der­dim Datça Sa­va­şım Datça için Diye ken­di­me be­lir­le­di­ğim he­def­ler kap­sa­mın­da Yo­lu­ma devam ede­ce­ğim.”

Yılan Hi­ka­ye­si­ne Dön­müş Has­ta­ne ye­ri­ne Tam Do­na­nım­lı bir Has­ta­ne
Has­ta­ne Ko­nu­sun­da şi­ka­yet­çi olan Es­naf­la­rı­mı­za tam Do­na­nım­lı bir has­ta­ne sözü veren sayın Göçer Ben bu­ra­lı­yım ve benim ilçem Dün­ya­nın da kabul gör­dü­ğü en güzel yer­ler­den bi­ri­si biz Ak Pa­ra­ti ola­rak he­def­le­di­ği­miz Datça di­ye­rek yola çık­tı­ğı­mız bu kap­sam­da Datça'mızı Dün­ya­nın mer­ke­zi ha­li­ne Ge­tir­mek ko­nu­sun­da ka­rar­lı­yız.
 
Datça Artık Dünya Ça­pın­da bir kent ola­cak
Datça'nın bü­yü­tül­me­si ve ge­liş­ti­ril­me­si hak­kın­da­ki dü­şün­ce­le­rin pay­la­şan göçer açık­la­ma­la­rı­na şu şe­kil­de devam etti: Nasıl ki Ame­ri­ka' da Miami, Bre­zil­ya'da Rio de Ja­ne­iro Dün­ya­nın en bi­li­nen Kent­le­riy­se Bizde Datça 'mızı bu kent­le­rin ara­sı­na koy­ma­ya ka­rar­lı­yız.
Dat­ça­mı­za tam do­na­nım­lı yeni Büyük bir has­ta­ne , Av­ru­pa Stan­dart­la­rın­da oto­yol­lar ve tam do­nım­lı 4 yıl­dız­lı beş yıl­dız­lı büyük otel­ler yap­tır­ma söz­le­ri verdi. Va­tan­daş­la­rım bende Siz­ler­de­nim bende Dat­ça­lı­yım Şunu bi­li­niz ki dat­ça­nın sı­kın­tı­la­rı­nı bir Dat­ça­lı­dan iyi kimse bil­mez hep be­ra­ber gi­de­lim An­ka­ra'ya An­ka­ra'da bir evi­miz bir se­si­miz olsun.”Sev­gi­li 

va­tan­daş­la­rım Size söz ve­ri­yo­rum Datça'yı dün­ya­nın en gözde semt­le­rin­den bi­ri­si ha­li­ne ge­ti­re­ce­ğim Datça'nın ve­ki­li olup Dat­ça­nın dert­le­ri­ni mec­li­se ta­şı­ya­ca­ğız.

Biz­ler Datça için ça­lı­şa­ca­ğız. Bu sü­reç­te siz­le­rin bir an olsun des­te­ği­ni eksik et­me­ye­ce­ği­ni bi­li­yor ve siz­le­re gü­ve­ni­yo­rum” şek­lin­de açık­la­ma­lar­da bu­lun­du.?Sonrasın­da İlimiz Ak Parti teş­ki­lat Baş­ka­nı Kü­re­ci ko­nuş­ma­sı­nı yaptı.” Datça'lılar Bu gün ve daima gönlü temiz kalbi temiz Dat­ça­lı­lar 7 Ha­zi­ran­dan sonra her şey sizin için ola­cak her şey siz­le­rin hiz­me­tin­de ola­cak bunun için sayın vekil aday­la­rım ola­rak Parti ve şah­sım adıma siz­le­re gü­ve­ni­yo­rum.
Bu dönem id­di­alı­yız Çünkü üs­ta­dı­mız Bü­yü­ğü­müz Abi­miz Sayın Hasan özer tek­rar ara­mı­za ka­tıl­dı.Onun bü­yük­lü­ğü si­ya­set deki bilir ki­şi­li­ği her zaman bizim önü­mü­zü aça­cak­tır.
Bizde onun­la be­ra­ber vekil ola­rak gidip onu bakan ola­rak Geri Gön­der­mek is­ti­yo­ruz bun­dan hiç şüp­he­niz ol­ma­sın, şek­lin­de 

açık­la­ma­lar­da bu­lun­du.
Datça Ay­dın­lı­ğa ka­vu­şa­cak.
Ko­nuş­ma­la­rı­na Son veren GÖK­CAN Son­ra­sın­da Sözü Mil­let­ve­ki­li Adayı Hasan ÖZYER'e verdi. “Ko­nuş­ma­la­rı­na Tür­ki­ye'nin en temiz En saf İnsan­la­rı Sayın Datça Halkı” diye baş­la­yan ÖZYER Şöyle devam etti:”Bil­di­ği­niz Gibi ben İki dönem Muğla Mil­let­ve­kil­li­ği yap­tım Datça'mızı unut­ma­dım zaten bu cen­net va­ta­nı unut­mak­ta kolay değil.?

Tes­pit et­ti­ğim bil­gi­le­re göre yo­lu­nuz yok de­necek kadar kötü,Has­ta­ne­miz yılan hi­ka­ye­si­ne dön­müş, bakım yok, Ça­lış­ma yok ben bir Muğ­la­lı ola­rak içim yandı çok üzül­düm ama bi­li­yo­rum Bu cen­net vatan sa­hip­siz kal­ma­ya­cak Datça Hak et­ti­ği­ni ala­cak Datça Ay­dın­lı­ğa ka­vu­şa­cak Gü­ve­ni­yo­ruz size Ba-kın her şey or­ta­da gün sizin gü­nü­nüz ola­cak Datça Sizin için ge­li­şip bü­yü­yecek “ dedi.”  Şek­lin­de açık­la­ma­lar­da bu­lun­du.
 
Göçer esnaf pa­za­rın­da es­naf­la alış­ve­riş yaptı
Sa­na­yi zi­ya­re­ti­nin ar­dın­dan öğle sonu saat 16:00 su­la­rın­da Esnaf Pa­za­rı­nı zi­ya­ret edip es­naf­la soh­bet edip alış­ve­riş yapan Göçer Es­na­fın yoğun il­gi­sin­den do­la­yı Te­şek­kür­ler­de bu­lun­du.?Es­na­fı zi­ya­ret edip dert­le­ri­nin din­le­dik­ten sonra Ça­lış­ma­la­rı de­va­mı için il­çe­miz­den ay­rıl­mak üzere Ak parti seçim bi­na­sı­na geçti. 
Git­ti­ği her yerde yoğun ilgi ve ala­kay­la kar­şı­la­nan Göçer gö­rü­nen o ki bu sezon Datça'da Ak Parti rüz­ga­rı­nı es­di­recek.

Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.

Başka haber bulunmuyor!