Muğla
05 Aralık, 2023, Salı
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

ENGEL TA­NI­MA­YAN AS­KER­LER

0
İlçe­miz­de ön­ce­ki gün en­gel­li as­ker­ler için uğur­la­ma ve yemin tö­re­ni ger­çek­leş­ti.

Geç­ti­ği­miz hafta kına ge­ce­si ger­çek­le­şen 8 en­gel­li genç için as-ker uğur­la­ma­sı dü­zen­len­di.

 Cum­hu­ri­yet Mey­da­nı'nda dü­zen­le­nen asker uğur­la­ma tö­re­nin­de ilk ola­rak aziz şe­hit­le­ri­miz için bir da­ki­ka­lık saygı du­ru­şu ve ar­dın­dan is­tik­lal marşı okun­du.

İlçe­miz Be­le­di­ye Baş­ka­nı A.Gür­sel Uçar'ın ve çok sa­yı­da va­tan­da­şın ka­tıl­dı­ğı asker uğur­la­ma­sın­da Datça Halk Eği­tim Mer­ke­zi Halk Dans­la­rı Top­lu­lu­ğu ta­ra­fın­dan halk oyun­la­rı gös­te­ri­si ger­çek­leş­ti.

 Halk Oyun­la­rı gös­te­ri­si­nin ar­dın­dan engel ta­nı­ma­yan as­ker­ler "en büyük asker bizim asker" slo­gan­la­rı ve al­kış­lar eş­li­ğin­de as­ke­ri araca bi­ne­rek il­çe­miz Hava Radar Mevzi Ko­mu­tan­lı­ğı­na uğur­lan­dı. 
Engel ta­nı­ma­yan as­ker­ler, "Anıl Atıcı, Mert Aslan, Ömer Hakan Ba­ba­can, Zeki Bulan, Yiğit Kıb­rıs­lı, Oğuz­han Polat, İbra­him Vural ve Ömer Eski" için tem­si­li ola­rak il­çe­miz Hava Radar Mevzi Ko­mu­tan­lı­ğı'nda yemin tö­re­ni dü­zen­len­di. Dü­zen­le­nen tö­re­ne il­çe­miz Kay­ma­ka­mı Vehbi Bakır, Be­le­di­ye Baş­ka­nı A.Gür­sel Uçar, Gar­ni­zon Ko­mu­ta­nı Ab

­dul­ka­dir Sol­maz, Em­ni­yet Mü­dü­rü Cü­neyt Bilen ve çok sa­yı­da asker ya­kı­nı ka­tıl­dı. 

Engel ta­nı­ma­yan as­ker­ler va­ta­nı ve mil­le­ti için, onu her daim ko­ru­ya­cak­la­rı­na yemin et­ti­ler. 
Duy­gu­sal an­la­rın ya­şan­dı­ğı ve aile­le­rin mut­lu­lu­ğu­nun göz­le­rin­de okun­du­ğu an­lar­da, en-gel ta­nı­ma­yan as­ker­ler­den Oğuz­han Polat'ın an­ne­si Fatma İyi­do­ğan çok mutlu ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek şun­la­rı söy­le­di; 

"Gönül is­ter­di ki ger­çek an­lam­da as­ker­lik yap­sın, va­ta­ni va­zi­fe­si­ni icra etsin. 
Fakat böy­le­si kıs­met­miş, bu şe­kil­de ol­ma­sı da ayrı bir mut­lu­luk tabi bizim için ço­cuk­lar ve aile­ler için güzel bir anı oldu. 
Biz­ler de bu duy­gu­yu ya­şa­mış olduk hep bir­lik­te." de-di.(DATÇA  HABER)

Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.

Başka haber bulunmuyor!