Muğla
05 Aralık, 2023, Salı
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

GENÇLERİN MESLEK SEÇİMİ İLE İLGİLİ KONFERANS GERÇEKLEŞTİRİLDİ

0
İlçe­miz­de bu­lu­nan Bü­lent Ece­vit Kül­tür Mer­ke­zi'nde ön­ce­ki gün genç­le­rin mes­lek se­çi­mi ko­nu­sun­da öğ­ret­men ve ebe­veyn iş­bir­li­ği­nin önemi hak­kın­da bil­gi­len­dir­me kon­fe­ran­sı dü­zen­len­di.

Datça Kay­ma­kam­lı­ğı, Datça Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü ve Datça Be­le­di­ye­si ön­cü­lü­ğün­de ön­ce­ki gün Bü­lent Ece­vit Kül­tür Mer­ke­zi'nde dü­zen­le­nen kon­fe­ran­sa ka­tı­lım sa­yı­sı ol­duk­ça azdı. 

Sunum ve or­ga­ni­zas­yo­nu­nun Suna Güler'e ait olan kon­fe­rans­ta Umut Kısa ve Şirin Ay­dı­ner dü­zen­le­nen prog­ra­ma mi­sa­fir oldu. 

Öğ­ren­ci­lik­te mes­lek se­çi­mi ko­nu­sun­da öğ­ret­men ve ebe­veyn iş­bir­li­ği­nin önemi ve et­ki­si konu alı­nan kon­fe­rans­ta genç­le­re nasıl dav­ra­nış­lar­da bu­lu­nul­ma­sı ge­rek­ti­ği be­lir­til­di. 

Ga­ze­te­miz mu­ha­bi­ri­ne ko­nu­şan kon­fe­ran­sı dü­zen­le­yen Suna Güler şun­la­rı be­lirt­ti:

“As­lın­da ifade edecek bir söz bu­la­mı­yo­rum. Datça'da bunun gibi bir boş­luk ol­du­ğu­nu gör­dü­ğüm için böyle bir et­kin­li­ğe kal

­kış­tım ama in­san­lar­dan böyle bir ta­lep­te bu­lun­mak­ta is­te­mi­yor­dum. 

Ama­cı­mız genç­le­ri­mi­zin mes­lek se­çi­mi ko­nu­sun­da reh­ber­lik se­an­sı dü­zen­le­mek­ti. 
Ga­li­ba in­san­la­rın buna ih­ti­yaç­la­rı yok, ka­tı­lım­cı­lar daha çok olsun prog­ram­dan daha çok ya­rar­la­nıl­sın is­ter­dim. 

Okul mü­dür­le­ri bu ko­nu­da bir ek­sik­lik duy­duk­la­rı­nı be­lir­ti­yor­lar­dı. 

Doğru söy­le­mek ge­re­kir­se biraz benim ce­sa­re­tim kı­rıl­dı ka­tı­lım ye­ter­siz­li­ğin­den do­la­yı ben Datça'ya karşı gö­re­vi­mi ye­ri­ne ge­tir­di­ği­mi dü­şü­nü­yo­rum.” dedi. (DATÇA HABER)

Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.

Başka haber bulunmuyor!