Muğla
04 Aralık, 2023, Pazartesi
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

GERİCİ VE BÖ­LÜ­CÜ ANA­YA­SA'YA HAYIR

0
Vatan Par­ti­si “yeni ana­ya­sa ko­mis­yon ku­ru­mu­na karşı hayır demeliyiz! Ülkemizi geriliğe itmemeliyiz” adlı bir basın du­yu­ru­sun­da bu­lun­du.

AKP ve PKK ta­ra­fın­dan ha­zır­la­nan ve CHP ile MHP'nin de Mec­lis'te ku­ru­la­cak ko­mis­yo­na üye ve­re­cek­le­ri­ni açık­la­dık­tan sonra tüm yurt­ta bö­lü­cü ve ge­ri­ci ana­ya­sa­ya tep­ki­ler sü­rü­yor. 

30 Ocak Cu­mar­te­si günü Vatan Par­ti­si İlçe Mer­ke­zi'nde ya­pı­lan basın açık­la­ma­sı­na Vatan Par­ti­si Mer­kez Yü­rüt­me Ku­ru­lu Üyesi Murat İnce'nin yanı sıra ilçe yö­ne­ti­ci­le­ri ve par­ti­li­ler ve çok sa­yı­da va­tan­daş ka­tıl­dı. 

Tür­ki­ye'ye “milli” diye yut­tu­rul­ma­ya ça­lı­şı­lan ana­ya­sa­nın, as­lın­da ABD'nin Tür­ki­ye'yi bölme plan­la­rı­nın bir par­ça­sı ol­du­ğu­nu ifade eden İnce, açık­la­ma­yı şöyle sür­dür­dü:

Bütün Mil­le­ti­mi­zi, AKP'nin bö­lü­cü ve ge­ri­ci Ana­ya­sa
gi­ri­şi­mi­ne karşı mü­ca­de­le­ye ça­ğı­rı­yo­ruz!
AKP; “12 Eylül Ana­ya­sa­sı'ndan kur­tul­mak” ya­la­nı ar­ka­sı­na giz­le­ye­rek, geçen ya­sa­ma dö­ne­min­de ba­şa­ra­ma­dı­ğı ge­ri­ci ve bö­lü­cü Ana­ya­sa­sı­nı, bu sefer kabul et­tir­mek için ha­re­ke­te
geç­miş­tir.

“12 Eylül Ana­ya­sa­sı'ndan kur­tul­mak” ge­rek­çe­si büyük bir al­dat­ma­ca­dır. 
Çünkü 12 Eylül Ana­ya­sa­sı, son­ra­ki yıl­lar için­de tam 17 kez de­ği­şik­li­ğe uğ­ra­mış­tır ve yüz­den fazla mad­de­si Mec­lis ta­ra­fın­dan de­ğiş­ti­ril­miş­tir.

Yani 1982 yı­lın­da 12 Ey­lül­cü­ler ta­ra­fın­dan ha­zır­la­nan Ana­ya­sa, bugün ger­çek­te yok­tur.
Üs­te­lik de­ği­şik­lik­le­rin çok önem­li bir kısmı, için­de AK 

Partinin de ol­du­ğu mev­cut Mec­lis ta­ra­fın­dan ya­pıl­mış­tır. 

2010 yı­lın­da “12 Eylül Ana­ya­sa­sı­na Hayır!” slo­ga­nı al­tın­da ya­pı­lan Ana­ya­sa de­ği­şik­li­ği­ne iliş­kin re­fe­ran­dum ha­tır­lar­da­dır.

Öte yan­dan 12 Eylül'ün “Bizim oğ­lan­la­rı­nın” yap­tı­ğı ge­ri­ci dü­zen­le­me­le­re ger­çek­te karşı olan­lar, yüzde 10 ba­ra­jı­nın ar­ka­sı­na sak­la­na­rak ik­ti­dar ol­ma­yı ter­cih et­mez­ler.

Bi­lin­di­ği üzere başta AKP olmak üzere bütün sis­tem par­ti­le­ri­nin, Dün­ya­nın hiç­bir ül­ke­sin­de ör­ne­ği ol­ma­yan yüzde 10 ba­ra­jı­na en ufak bir iti­raz­la­rı yok­tur.

“Yeni Ana­ya­sa”nın ger­çek amacı AKP'nin derdi 12 Eylül Ana­ya­sa­sı de­ğil­dir. AKP'nin giz­le­me­ye gerek gör­me­di­ği ger­çek amacı, Ata­türk Cum­hu­ri­ye­ti'nin tüm­den tas­fi­ye­si­dir.


Bol bol sarf edi­len “Öz­gür­lük” ve “De­mok­ra­si” söz­le­ri­nin ar­dı­na giz­len­me­ye ça­lı­şı­lan ger­çek amacı dört ana ko­nu­da özet­le­ye­bi­li­riz:

1. Ana­ya­sa'dan “Türk Mil­le­ti” kav­ra­mı­nı çı­kar­mak. Böy­le­ce tek bir mil­let ye­ri­ne etnik top­lu­luk­lar, ce­ma­at­ler ve mez­hep­ler­den olu­şan Or­ta­çağ top­lu­mu­nu ikame etmek.

2. Av­ru­pa Yerel Yö­ne­tim­ler Özerk­lik Şartı'na Tür­ki­ye ta­ra­fın­dan ko­nu­lan çe­kin­ce­le­ri
kal­dı­ra­rak tekil (üni­ter) dev­le­ti tas­fi­ye etmek.

3. Cum­hu­ri­yet dev­ri­mi­nin la­ik­lik dü­zen­le­me­sin­den ge­ri­ye kalan bütün uy­gu­la­ma­la­ra
son ver­mek.

 Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti­ni Ana­ya­sal düz­lem­de “şeyh­ler, der­viş­ler, men­sup­lar” ül­ke­si­ne dö­nüş­tür­mek. Ta­ri­kat ve Ce­ma­at­le­re Ana­ya­sal gü­ven­ce sağ­la­mak.

4. Bütün bu de­ği­şik­lik­le­ri Baş­kan­lık Sis­te­mi ile ta­mam­la­mak. AKP ve iş­bir­lik­çi­le­ri bir daha ye­ni­le­cek­ler­dir. 
AKP'nin “Yeni Ana­ya­sa­sı” özet­le budur. Bütün bu de­ği­şik­lik­ler ko­nu­sun­da CHP ve HDP ile esas­ta an­laş­tık­la­rı da gö­rül­mek­te­dir.

CHP'nin “Baş­kan­lık sis­te­mi­ne” 

yap­tı­ğı iti­raz­lar, ilk üç mad­de­ye iliş­kin ka­bul­le­ni­ci tav­rın­dan sonra ha­va­da kal­mak­ta­dır.
CHP, Ku­rul­tay'ında kabul et­ti­ği sonuç bil­dir­ge­sin­de yer alan “eşit va­tan­daş­lık” ka­ra­rıy­la, bütün bu ko­nu­lar­da AKP ile aynı yerde dur­du­ğu­nu ilan et­miş­tir. 
HDP ise öte­den beri bu gö­rüş­le­ri sa­vun­mak­ta­dır.
Ama, Cum­hu­ri­ye­ti ve ka­za­nım­la­rı­nı be­nim­se­miş olan mil­le­ti­miz; iç ça­tış­ma­la­rın de­rin­leş­me­si ve bö­lün­me an­la­mı­na ge­lecek bu Ana­ya­sa gi­ri­şi­mi­ni bir kez daha boşa çı­ka­ra­cak­tır.

AKP'nin “Yeni Ana­ya­sa­sı” 2012 ve 2013 yıl­la­rın­da mil­le­ti­mi­zin ülke ça­pın­da ver­di­ği büyük mü­ca­de­le ile boşa çı­ka­rıl­dı. 
Gene öyle ola­cak­tır.
Vatan Par­ti­si ola­rak, hangi gö­rüş­ten olur­sa olsun bütün yurt­taş­la­rı­mı­zı, sen­di­ka­la­rı­mı­zı, mes­lek oda­la­rı­nı ve de­mok­ra­tik kitle ör­güt­le­ri­ni, AKP'nin bö­lü­cü ve ge­ri­ci Ana­ya­sa gi­ri­şi­mi­ni bir kez daha boşa çı­kar­mak için bir­leş­me­ye ve mü­ca­de­le et­me­ye ça­ğı­rı­yoruz” dedi.(DATÇA HABER)

Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.

Başka haber bulunmuyor!