Muğla
05 Aralık, 2023, Salı
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

SADET PARTİSİNDEN DATÇA ÇIKARTMASI

0
Dün il­çe­mi­zi zi­ya­ret eden Sadet Par­ti­si Muğla mil­let­ve­ki­li adayı İlhan Özler yoğun ilgi gördü.

7 Ha­zi­ran genel se­çim­le­ri ön­ce­sin­de se­çim­le­re gi­recek olan si­ya­si par­ti­le­rin aday­la­rı ça­lış­ma­la­rı­na de-vam edi­yor. 
Sa­adet Par­ti­si Muğla Mil­let­ve­ki­li adayı İlhan Özler seçim ça­lış­ma­la­rı­na ma­hal­le zi­ya­ret­le­ri ger­çek­leş­ti­re­rek devam etti. 
Özler, Ya­ta­ğan, Milas, Ka­vak­lı­de­re, il­çe­miz ve il­çe­mi­ze bağlı ma­hal­le­le­ri zi­ya­ret etti. Dün il­çe­miz­de yap­tı­ğı ma­hal­le zi­ya­ret­le­ri ger­çek­leş­ti­ren Özler yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da; “Mil­le­tin der­di­ne der­man olmak için ge­li­yo­ruz. 
Biz in­san­la­rı kan­dır­mak için değil, el­le­rin­de­ki malı almak için değil, on­la­rın der­di­ne der­man olmak için koş­tu­ru­yo­ruz. Ya­sak­lar için değil öz­gür­lük­ler için ge­li­yo­ruz. Mev­cut dü­ze­nin adil ol­ma­dı­ğı­nı dü­şü­nü­yo­ruz. Dü­zen­siz­li­ği gi­der­mek için büyük bir­lik par­ti­si ile bir araya gel­dik. Her­ke­sin adil dü­ze­ne ih­ti­ya­cı ol­du­ğu­nu, kim­se­yi di­ğe­rin­den ayır­ma­dık­la­rı­nı bi­li­yo­ruz. Muğla'da ev ev köy köy do­la­şa­rak as­ga­ri üc­re­tin açlık sı­nı­rı­nın ol­du­ğu Tür­ki­ye'de artık hiç­bir va­tan­da­şı­mız üzül­me­sin, iş­çi­le­rin as­ga­ri üc­re­te mah­kûm edil­me­den in­san­ca hayat ya­şa­ya­bi­le­ce­ği bir Tür­ki­ye'yi in­şal­lah milli it­ti­fa­kın ik­ti­da­rın­da inşa ede­ce­ğiz. 
Biz ge­li­yo­ruz, Tür­ki­ye'nin gülen yüzü milli it­ti­fak ge­li­yor. Bu yılın büt­çe­si kap­sa­mın­da bir avuç ran­ti­ye­ye 54 mil­yar lira faiz öde­ne­ce­ği­ni ancak, ülke in­sa­nı­nın ih­ti­yaç­la­rı için ge­rek­li ya­tı­rım­la­ra 41 mil­yar lira ay­rıl­dı­ğı­nı bu gi­diş­le bir­kaç yıl için­de elde avuç­ta sa­ta­cak bir şey kal­ma­ya­cak. 
Va­tan­da­şı­mız ma­ale­sef uyuş­tu­ru­cu­ya alı­şır gibi borca alış­tı­rıl­dı. Hal­kı­mı­zın bi­rin­ci gün­den mad­de­si geçim sı­kın­tı­sı, yok­sul­luk ve iş­siz­lik­tir. İşsiz­lik oranı her geçen gün ar­tı­yor. Uy­gu­la­nan po­li­ti­ka­lar so­nun­cun­da zen­gin daha zen­gin, fakir daha fakir hale geldi. Geniş halk ke­sim­le­ri için hayat şart­la­rı zor­la­şı­yor, eko­no­mik kal­kın­ma ve ge­liş­me teş­ki­la­tı­nın ha­zır­la­dı­ğı yaşan ka­li­te­si ra­po­ru­na göre en zor ya­şa­na­cak ül­ke­ler ara­sı­na gir­dik. Adil pay­la­şım dön­gü­sü­nün ol­ma­dı­ğı ve ma­ne­vi değer öl­çü­le­ri­mi­zin aşın­dı­rıl­ma­sı so­nu­cun­da top­lum­sal ya­pı­mız derin ya­ra­lar alı­yor. Genç­le­ri­miz zor du­rum­da­lar. 
Uyuş­tu­ru­cu ve alkol özel­lik­le bon­zai top­lu­mu teh­dit edi­yor. Bizim ga­ye­miz ahlak ve ma­ne­vi­yat te­si­si için ge­li­yo­ruz. Bugün ABD de­ni­len, Ça­nak­ka­le'de de­de­le­ri­mi­zi şehit eden, Os­man­lı'yı bölen, şu­an­da bütün Müs­lü­man âle­mi­ne göz­ya­şı, Irak'ı, Libya'yı, Su­ri­ye'yi Arap Ba­ha­rı adı al­tın­da ikiye, üçe bölen ABD'ye dur demek için ge­li­yo­ruz. 
22 Müs­lü­man dev­le­ti­nin sı­nır­la­rı de­ği­şip, Nil ile Fırat'ın top­rak bü­tün­lü­ğü­nü Ya­hu­di­ler arz et­ti­ği için bunun için­de Tür­ki­ye'nin bö­lün­me­si teh­li­ke­si için­de­dir. Bizim ga­ye­miz oylar bö­lün­me­sin değil, ülke bö­lün­me­sin­dir. AB'ye dur demek için ge­li­yo­ruz. Çünkü Av­ru­pa uyum ya­sa­la­ra, ta­rım­da, hay­van­cı­lık­ta bazı ko­ta­lar ge­ti­ri­yor. 
Hay­van­cı­lık­ta­ki rant­sal dö­nü­şüm küçük hay­van­cı­la­rı bez­dir­miş­tir. Bizim ga­ye­miz in­sa­nı doğ­du­ğu yerde do­yur­mak­tır.İlçede gezip va­tan­daş­la sok­bet eden Özler Datça'dan çok ümit­li ol­du­ğu­nu be­lirt­ti.

Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.

Başka haber bulunmuyor!