s
Muğla
16 Temmuz, 2024, Salı
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

VATAN PARTİSİ DATÇA: VATANSIZ, EMEK OLMAZ

0
Vatan Par­ti­si Datça il­çe­si 1 Mayıs Emek ve Da­ya­nış­ma Günü'nü Öncü Kadın Baş­ka­nı Ga­ni­me Altun Pek­mez­ci ön­der­li­ğin­de Datça Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Böl­ge­si'nde kut­la­dı.

Tüm iş­yer­le­ri­ni tek tek gezen Vatan Par­ti­si yö­ne­ti­ci ve üye­le­ri, ça­lı­şan­lar­la bay­ram­laş­tı. 

Güzel gö­rün­tü­le­rin oluş­tu­ğu zi­ya­ret­te, Vatan Par­ti­li­ler yan­la­rın­da ge­tir­di­ği çi­ko­la­ta­la­rı ikram et­ti­ler. Sa­na­yi Böl­ge­si ça­lı­şan­la­rı ve iş­ye­ri sa­hip­le­riy­le bir­lik­te fo­toğ­raf­lar çe­kil­di.

Sa­na­yi si­te­si zi­ya­re­tin­den son-ra bir açık­la­ma yapan Ga­ni­me Altun Pek­mez­ci, “2015 1 Ma-yıs'ını, ül­ke­mi­zi böl­mek is­te­yen em­per­ya­list sal­dı­rı­la­rın art­tı­ğı, diğer yan­dan emek­çi­le­rin çok düşük üc­ret­le­re mah­kum edil­di­ği ve ör­güt­len­me hak­kı­nın ne­re­dey­se yok edil­di­ği şart­lar­da kut­lu­yo­ruz. 

Alan­la­ra vatan, emek, namus şi­arıy­la çı­kı­yo­ruz. Milli dev­le­ti­mi­zi ko­ru­yo­ruz, çünkü dev­let ol­maz­sa eme­ği­miz, emek­çi­miz 

ayak­lar al­tın­da kalır. Bunun en güzel ör­nek­le­ri­ni bugün Lib-ya'da, Irak'ta, Su­ri­ye'de gö­rü­yo­ruz. 
1 Mayıs'ı kut­la­mak şöyle dur­sun, emek­le­ri son ter­le­ri­ne kadar sö­mü­rü­lü­yor. 

Milli dev­le­te, milli bay­ra­ğa, milli marşa, kı­sa­ca­sı milli bir­li­ğe düş­man olan­lar­la yan yana ol­mak­tan­sa, kı­sa­ca­sı emek­çi­siz emek bay­ra­mı kut­la­mak­tan­sa, Datça'nın emek­çi­le­ri­nin yoğun ola­rak bu­lun­du­ğu yer olan Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Si­te­si'nde Türk bay­rak­la­rıy­la ol­ma­yı uygun gör­dük.
Emek­çi ar­ka­daş­la­rı­mız­la ku­cak­laş­tık, bir­lik­te bay­ra­mı kut­la­dık” dedi.
2015 1 Ma­yı­sı­nın en an­lam­lı slo­ga­nı­ın “Tam ba­ğım­sız Tür­ki­ye” ol­du­ğu­nu ifade eden Ga­ni­me Altun Pek­mez­ci, ül­ke­miz­de eme­ğin bay­ra­mı­nı kut­la­mak; “Tam ba­ğım­sız, üre­ten ve bir­le­şen Tür­ki­ye!” için mü­ca­de­le et­mek­le olur. 
Vatan Par­ti­si ola­rak bunun mü­ca­de­le­si­ni ve­ri­yo­ruz. Datça'nın ve Tür­ki­ye'nin tüm emek­çi­le­ri­nin bay­ra­mı kutlu olsun” söz­le­riy­le açık­la­ma­sı­nı bi­tir­di.

Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.

Başka haber bulunmuyor!