Muğla
22 Nisan, 2024, Pazartesi
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

ÇÖP DEPONE ALANI İHALESİ YAPILIYOR

0
Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Osman Gürün, Muğla'nın Men­te­şe, Ula, Ya­ta­ğan Ve Ka­vak­lı­de­re il­çe­le­ri­ni kap­sa­yan mo­dern çöp de­po­ne alanı iha­le­si­nin ya­pı­la­ca­ğı­nı açık­la­dı. Datça'da ise özel çevre ne­de­niy­le mev­zu­at­ta sı­kın­tı ya­şa­dık­la­rı­nı söy­le­di.

Bod­rum'un çöp de­po­ne alanı ile il­gi­li ba­kan­lık ile gö­rüş­me­le­ri­nin devam et­ti­ği­ni açık­la­yan Baş­kan Gürün, Datça'da ise özel çevre ne­de­niy­le mev­zu­at­ta sı­kın­tı ya­şa­dık­la­rı­nı söy­le­di.
Çöp de­po­ne alan­la­rı­nın açıl­ma­sı ve iş­le­til­me­si­nin Bü­yük­şe­hir­le­re dev­re­dil­me­si­nin ar­dın­dan Muğla'da çöp de­po­ne alanı bu­lun­ma­yan il­çe­ler ile il­gi­li ça­lış­ma­lar devam edi­yor. 
Daha önce Muğla Be­le­di­ye­si ola­rak ya­pı­lan ça­lış­ma­lar Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si'ne geç­tik­ten sonra başta böl­ge­nin en büyük çöp de­po­ne alanı ola­rak gö­rü­len ve Ula, Men­te­şe, Ya­ta­ğan ve Ka­vak­lı­de­re'yi kap­sa­yan çöp de­po­ne alanı ile il­gi­li ihale önü­müz­de­ki gün­ler­de ya­pı­la­cak.
 
ÇAĞ­DAŞ DE­PO­NE ALANI
Muğla ge­ne­lin­de çöp de­po­ne alan­la­rı ile il­gi­li ça­lış­ma­la­rı­nın devam et­ti­ği­ni açık­la­yan Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Osman Gürün, “Çok önem­li bir ka­ra­rı sayın va­li­mi­zin di­rek­tif­le­ri ve ira­de­si ile aldık. Umu­yo­rum en kısa za­man­da Muğ-la'nın en çağ­daş çöp de­po­ne ala­nı­nın iha­le­si­ni ya­pa­ca­ğız.
Bunun ar­dın­dan tu­rizm­de çok ama çok önem­li bir marka olan Bod­rum'da bir çöp de­po­ne ala­nı­mız yok. 
Bu­nun­la il­gi­li ba­kan­lı­ğı­mız ile mü­za­ke­re­le­ri­miz devam edi­yor. Bu pro­se­dür­ler bit­ti­ği tak­dir­de hemen ihale edi­lip, önü­müz­de­ki yaz ba­şın­da Bod­rum ve Muğla çöp de­po­ne ala­nı­na ka­vu­şa­cak” dedi.“MEV­ZU­AT­TA SI­KIN­TI YA­ŞI­YO­RUZ”
Baş­kan Gürün Datça'da çöp de­po­ne alanı yap­mak is­te­dik­le­ri­ni, fakat Özel Çevre ne­de­niy­le mev­zu­ata ta­kıl­dık­la­rı­nı be­lir­te­rek, “Datça'da iş­le­ti­len, kont­rol al­tın­da tu­tu­lan, geri dö­nü­şü­mü sağ­la­nan çöp de­po­ne alanı yap­mak is­ti­yo­rum ve bunun çev­re­ye ulu orta atıl­ma­sı­nı en­gel­le­mek is­ti­yo­rum. Ama mev­zu­at bir yan­dan bana 'Bu te­si­si yap' der­ken, bir yan­dan da 'Bu­ra­sı Özel Çevre, bu­ra­da bir şey ya­pa­maz­sı­nız' diyor. Her­hal­de başka bir yön­tem var, Sa­mant­ha (Tatlı Cadı di­zi­si) gibi bur­nu­mu­zu oy­na­tıp onu yok et­me­miz ge­re­ki­yor. Milas bek­li­yor, ÇED ve arazi tah­si­si ve proje ona­yın­dan son-ra Milas'ta da 

çöp de­po­ne alanı oluş­tu­ra­ca­ğız. Böy­le­ce 7 çöp de­po­ne ala­nın­da bazı il­çe­ler­de Ka­vak­lı­de­re, Ua, Ya­ta­ğan ve Men­te­şe tek de­po­ne ala­nı­na gi­decek. 
Çöp de­po­ne alanı hiz­me­ti al­ma­yan hiç­bir il­çe­nin kal­ma­ma­sı­nı temin et­me­ye ça­lı­şı­yo­ruz”.

HAFRİYAT ALAN­LA­RI
Da­la­man, Bod­rum, Milas ve Men­te­şe'de yeni haf­ri­yat alan­la­rı tesis et­tik­le­ri­ni ve iş­let­me­ye baş­la­dık­la­rı­nı be­lir­ten Gürün, “Sa­de­ce Mar­ma­ris'te eski bir haf­ri­yat ala­nı­mız vardı. Fet­hi­ye Üzüm­lü'de kesin tah­sis aldık ve iş­let­me­ye baş­la­ya­ca­ğız, Sey­di­ke­mer'de zaten vardı, Datça'da ise yer bu­lu­na­ma­dı. 
Köy­ce­ğiz ve Or­ta­ca'da bir haf­ri­yat alanı oluş­tur­duk ve iş­let­me­si­ni ya­pı­yo­ruz. 
Şu anda 8 haf­ri­yat alanı ile 12 Be­le­di­ye­nin tüm haf­ri­yat­la­rı­nı dö­ke­ce­ği alanı tes­pit ve iş­let­me­ye açmış du­rum­da­yız” dedi.

HAFRİYAT ALAN­LA­RI SON DURUM
Mar­ma­ris
Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ku­rul­ma­dan önce Ma­riç-Bel-Bir ta­ra­fın­dan kul­la­nı­lan haf­ri­yat sa­ha­sı mev­cut­ta kul­la­nıl­mak­ta­dır. Vahşi de­po­la­ma 

alanı haf­ri­yat ile dol­du­ru­la­rak re­ha­bi­li­te edi­li­yor.1 Ocak 2015-30 Ha­zi­ran 2015 ta­rih­le­ri ara­sın­da şa­hıs­lar­dan ve ka­mu­dan top­lam 33 bin 248 ton haf­ri­yat atığı ber­ta­raf edil­di.

Men­te­şe
Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ku­rul­ma­dan önce ilçe de her­han­gi bir haf­ri­yat sa­ha­sı mev­cut de­ğil­di. Men­te­şe il­çe­sin­de haf­ri­yat sa­ha­sı­na al­ter­na­tif ola­rak Uğur Mumcu Bul­va­rı pa­ra­le­lin­de bu­lu­nan ser­vis yo­lu­nun kul­la­nı­ma açıl­ma­sı için yol ya­pı­la­cak gü­zer­gâh ana­yol se­vi­ye­si­ne kadar dol­gu­su ya­pıl­mış­tır.
2015 yı­lı­nın 6 aylık bö­lü­mün­de şa­hıs­lar­dan ve ka­mu­dan top­lam 24 bin 345 ton haf­ri­yat atığı ber­ta­raf edil­di.

Bayır Ma­hal­le­si
Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ku­rul­ma­dan önce belde de her­han­gi bir haf­ri­yat sa­ha­sı mev­cut de­ğil­ken, eski kil ocağı re­ha­bi­li­te edil­di. 
Böl­ge­de­ki mer­mer fab­ri­ka­la­rı­nın atık­la­rı için Bayır be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan ka­mu­laş­tı­rı­lan ve me­zar­lık ya­pıl­ma­sı plan­la­nan alan mer­mer atık­la­rı ile dol­du­rul­du. 2015 yı­lı­nın 6 aylık dö­ne­min­de top­lam 28 bin 395 ton 

haf­ri­yat atığı ber­ta­raf edil­di.

Da­la­man
Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ku­rul­ma­dan önce ilçe de her­han­gi bir haf­ri­yat sa­ha­sı yoktu. Da­la­man il­çe­si Taş­lı­bu­run ma­hal­le­sin­de bu­lu­nan, baraj dol­gu­sun­da kul­la­nıl­mak üzere kil alı­nan ara­zi­le­rin re­ha­bi­li­tas­yo­nu için DSİ den ge­rek­li izin­le­ri alı­na­rak haf­ri­yat sa­ha­sı ola­rak kul­la­nıl­ma­ya baş­lan­dı. Bin 369 ton haf­ri­yat atığı ber­ta­raf edil­di.

Milas
Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ku­rul­ma­dan önce ilçe de her­han­gi bir haf­ri­yat sa­ha­sı mev­cut de­ğil­di. Milas il­çe­si Men­teş Ma­hal­le­si ve Yu­suf­ça ma­hal­le­sin­de bu­lu­nan, baraj dol­gu­sun­da kul­la­nıl­mak üzere kil alı­nan ara­zi­le­rin re­ha­bi­li­tas­yo­nu için DSİ den ge­rek­li izin­le­ri alı­na­rak haf­ri­yat sa­ha­sı ola­rak kul­la­nı­lır­ken 6 ayda 14 bin 193 ton haf­ri­yat atığı ber­ta­raf edil­di.

Bod­rum
Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ku­rul­ma­dan önce ilçe de her­han­gi bir haf­ri­yat sa­ha­sı mev­cut de­ğil­di. Bod­rum il­çe­si Torba Ma­hal­le­si haf­ri­yat sa­ha­sı­nın tah­sis iş­lem­le­ri ta­mam­la­nır­ken, 647 bin 510,84 TL tah­sis be­de­li öden­di ve 21 Mayıs 2015 ta­ri­hin­de yer tes­li­mi ya­pıl­dı. Daha önce taş ocağı ola­rak kul­la­nıl­mış doğal ya­pı­sı bo­zul­muş ala­nın re­ha­bi­li­tas­yo­nu ya­pı­lı­yor. 2015 yı­lın­da 7 bin 314 ton haf­ri­yat atığı ber­ta­raf edil­di.

Ula
Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ku­rul­ma­dan önce belde de her­han­gi bir haf­ri­yat sa­ha­sı yok­ken, daha önce kil ocağı ola­rak kul­la­nıl­mış doğal ya­pı­sı bo­zul­muş ala­nın re­ha­bi­li­tas­yo­nu ya­pı­lı­yor ve­Muğ­la Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si­ne ait Ula il­çe­si Kı­zı­la­ğaç ma­hal­le­sin­de bu­lu­nan ara­zi­ler haf­ri­yat sa­ha­sı ola­rak açıl­dı.

Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.

Başka haber bulunmuyor!