Muğla
27 Şubat, 2024, Salı
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

AKŞAM SE­FA­SI, .... GECE SE­FA­SI

12 Ağustos 2020, Çarşamba 15:57

Bir genç çift sa­hil­de bir ma­sa­da kar­şı­lık­lı otur­muş, hem yemek yi­yor­lar, bir­şey­ler içi­yor­lar hem de meh­ta­bı sey­re­di­yor­lar­dı. Gözüm on­la­ra ta­kıl­dı kaldı. Otur­duk­la­rı ma­sa­nın çev­re­sin­de­ki ren­ga­renk çi­çek­ler on­la­rın mut­lu­luk or­ta­mı­na ayrı bir renk ka­tı­yor­du. Ne güzel sefa sü­rü­yor­lar dedim içim­den. Şu te­sa­dü­fe bakın ki ben onlar sefa sü­rü­yor der­ken et­raf­la­rın­da­ki çi­çek­le­rin de çe­şit­li renk­ler­de akşam se­fa­sı ol­du­ğu­nu far­ke­dip bu defa ilgim o renk cüm­bü­şü­ne odak­lan­dı.
Akşam se­fa­sı, bah­çe­le­rin ya da bal­kon­la­rın ol­maz­sa olmaz çi­çek­le­rin­den. Pembe, sarı, kır­mı­zı ve be­ya­zın eşsiz ton­la­rı­nı yap­rak­la­rı­na yan­sı­tan akşam se­fa­sı gör­sel ola­rak bü­yü­le­yi­ci bir çiçek olma özel­li­ği ta­şı­yor.
Size bir çiçek ko­nu­sun­da bilgi ve­ri­yor gibi gö­rü­nü­yor­sam da da as­lın­da ben size ona "Akşam Se­fa­sı " adını koy­du­ğum bir gü­ze­li an­lat­mak ve bu çi­çek­le kar­şı­laş­tır­mak is­ti­yo­rum. O güzel bayan da gör­sel ola­rak bü­yü­le­yi­ci­dir, hem de ina­nıl­maz bir şe­kil­de.
Ek ola­rak akşam se­fa­sı­nın oval şek­lin­de olan yap­rak­la­rı bazen be­nek­li veya çiz­gi­li bir ya­pı­ya sahip ola­bi­li­yor. Bu da onu gör­sel ola­rak daha da ben­zer­siz kılan eşsiz bir detay.
Benim Akşam Se­fa­mın gör­sel gü­zel­li­ği­nin bir ne­de­ni ise kı­ya­fet­le­ri­nin de­vam­lı fark­lı ve çok şık ol­ma­sı.
Bu­nun­la bir­lik­te akşam üstü çiçek aç­ma­sı ve sa­ba­ha doğru so­lu­yor ol­ma­sı da onu diğer çi­çek­le­re kı­yas­la daha özel kı­lı­yor.
Benim Akşam Sefam da akşam üstü işten çık­tık­tan sonra çiçek gibi or­ta­lar­da açı­lı­yor. Dağ, tepe yü­rü­yüş­le­rin­le, de­ni­ze gi­ri­şin­le, sonra ise bir ka­fe­de, bir ye­mek­te, li­man­da ar­ka­daş­la­rın­la. O da aynen sa­ba­ha doğru so­lu­yor, yor­gun argın eve dönüp ken­di­ni ya­ta­ğa atın­ca.
Bu özel­lik­le­ri sa­ye­sin­de ise akşam se­fa­sı en fazla ter­cih edi­len süs bit­ki­le­rin­den bi­ri­si ko­nu­mun­da yer alı­yor.
Benim Akşam Sefam da her ar­ka­daş top­lan­tı­sı­nın en ter­cih edi­len süslü , şık, hoş soh­bet, çok güzel bir ba­ya­nı.
Ana­va­ta­nı Güney Ame­ri­ka'nın tro­pi­kal top­rak­la­rı olan akşam se­fa­sı gü­nü­müz­de dün­ya­nın pek çok böl­ge­sin­de ya­yıl­mış du­rum­da. Hızlı bir ge­li­şim gös­ter­me­si sa­ye­sin­de ve hemen hemen her ik­li­me uyum sağ­la­ya­bi­len bir çi­çek­tir.
Benim Akşam Se­fa­mın ana va­ta­nı Ege ama ün­va­nı başta Datça olmak üzere bütün Muğla böl­ge­sin­de, haber pe­şin­de, eğ­len­ce pe­şin­de, ar­ka­daş pe­şin­de, hay­van­la­rın pe­şin­de, bit­me­yen ener­ji­si ile do­laş­ma­sı.
Ay­rı­ca akşam se­fa­sı üze­rin­de ya­pı­lan araş­tır­ma­lar so­nu­cun­da kök­le­ri­nin bazı sağ­lık so­run­la­rı­na te­da­vi ol­du­ğu or­ta­ya çıktı. Yani yal­nız­ca göze değil sağ­lı­ğa da hitap eden bir çiçek akşam se­fa­sı.
Benim Akşam Sefam da sağ­lık so­run­la­rı­na bir te­da­vi. İnsan­la­ra can­dan­lı­ğı, sev­gi­si, ar­ka­daş­lı­ğı ile, hay­van­la­ra da aynı özel­lik­le­ri ile sağ­lık, moral, ya­şa­ma gücü ve keyfi ve­ri­yor.
Akşam se­fa­sı çi­çe­ği­nin özel­lik­le­ri ne­ler­dir biraz daha in­ce­le­ye­lim. Akşam se­fa­sı­nın bir diğer önem­li özel­li­ği ise çok yıl­lık bir bitki ol­ma­sı­dır, ancak tek yıl­lık gibi ye­tiş­ti­ril­me­sin­de fayda var­dır. Çünkü her ne kadar her or­ta­ma ra­hat­ça uyum sağ­la­ya­bi­li­yor olsa da kış ay­la­rın­da bazen bu özel­li­ği­ni kay­be­dip öle­bi­li­yor.
Benim Akşam Sefam çok yıl­lık­tır. Eğer onun dostu ya da kan­ka­sı ise­niz sizi yıl­lar boyu hiç bı­rak­maz. Hatta fark ola­rak kış­la­rı da ak­tif­dir. De­ni­ze gi­re­mez ama dans eder. Li­man­da daha az otu­ra­bi­lir ama ev top­lan­tı­la­rın­da, bir­lik­te oy­na­nan oyun­lar­da baş gös­te­rir.
Yumru şek­lin­de kök ya­pı­sı­na sahip olan akşam se­fa­sı, güçlü kök­le­re sahip bir çiçek türü. Akşam se­fa­sı­nın göv­de­si de kök­le­ri ile ben­zer­lik gös­te­rir. Güçlü, da­ya­nık­lı ve yu­var­lak bir ya­pı­ya sahip olan göv­de­si­ne oval bi­çim­de­ki yap­rak­la­rı eşlik eder. Son ola­rak ise akşam se­fa­sı ko­ku­su ol­ma­yan bir çiçek ancak bazı özel tür­le­ri­nin baş dön­dü­rü­cü bir ko­ku­su var­dır.
Benim Akşam Sefam da çok güçlü kök­le­re sa­hip­tir. Zor­luk­lar­dan yıl­maz, hak­sız­lık­la­ra kafa tutar, da­ya­nık­lı bir inat­tır. Ko­ku­su mu onu sor­ma­yın, onu uzak­tan bile gör­mek dün­ya­nı­za ayrı ve güzel bir koku ge­ti­rir.
Akşam se­fa­sı ye­tiş­ti­ril­me­si en kolay çi­çek­ler­den bi­ri­si ola­rak bi­li­nir. Bir­çok iklim ko­şu­lu­na karşı da­ya­nık­lı ol­ma­sı da onun ye­tiş­ti­ril­me­si­ni ko­lay­laş­tı­ran bir başka un­sur­dur. Akşam se­fa­sı çi­çe­ği her ne kadar ge­ce­le­ri çiçek açı­yor olsa da gü­ne­şi çok sever. Bu yüz­den on­la­rı gü­neş­li bir or­tam­da tu­ta­rak daha fazla verim ala­bi­lir­si­niz.
Benim Akşam Sefam da as­lın­da komp­leks­le­ri ol­ma­yan bir kişi. Yeter ki ona na­mus­lu, ya­lan­sız, ina­na­rak yak­la­şın. O da gü­ne­şi çok sever, atar ken­di­ni koy­la­ra, sa­hil­le­re, ar­ka­daş­la­rı ile sabah kah­val­tı­sın­dan baş­la­yıp taa güneş ba­ta­na kadar ye­me­ğe, iç­me­ye, gezip toz­ma­ya.
Akşam se­fa­sı için merak edi­len bir diğer soru ise saksı çi­çe­ği ola­rak ye­ti­şip ye­tiş­me­ye­ce­ği olu­yor. Her ne kadar bir bahçe çi­çe­ği olsa da akşam se­fa­sı­nı saksı çi­çe­ği ola­rak ye­tiş­ti­re­bil­mek müm­kün.
Benim Akşam Sefam öyle bir sak­sı­ya, yani küçük bir alan içine hap­se­di­le­mez. O ye­rin­de hiç otu­ra­maz, yani gazel ola­maz. Gezer gezer güzel olur. Ama onu elin­de tu­ta­bi­lecek bir şans­lı kişi olur­sa bence onun saksı çi­çe­ği de olur.
Akşam se­fa­sı çi­çe­ği­nin ba­kı­mı nasıl ol­ma­lı? Akşam se­fa­sı ba­kı­mı ko­nu­sun­da­ki ilk kri­ter top­ra­ğa ekil­di­ği dönem olu­yor. İlk­ba­har ay­la­rın­da ekimi ya­pı­lan çiçek bir­kaç hafta için­de çi­çek­len­me­ye baş­lar ve yaz ay­la­rın­dan son­ba­ha­ra kadar çiçek açar.
Benim Akşam Sefam, ilk ba­kış­ta sarı inat, ba­kı­mı zor biri in­ti­ba­ını verir. Ama onu doğru ta­nır­sa­nız hiç te öyle zor biri de­ğil­dir. Yu­mu­şak, se­ve­cen, insan ve de özel­lik­le hay­van­la­rı çok seven bir me­lek­tir.
As­lın­da baş­tan beri akşam se­fa­sı çi­çe­ği­ni benim Akşam Sefam adını ver­di­ğim o mü­kem­mel bayan ile kı­yas­la­dım. Ger­çek­ci olmak ge­re­kir­se be­nim­ki Akşam Se­fa­sı değil, as­lın­da tam bir Gece Se­fa­sı. Sabah geç kal­kı­yor, uzun uyu­yor, hele ki Pazar gün­le­ri ne­re­dey­se bütün gün­düz, ama bir uyan­dı mı gece ya­rı­la­rı­na kadar onu tu­ta­bi­le­ne aş­kol­sun.

Seni ta­nı­dı­ğı­ma o kadar mut­lu­yum­ki Gece Sefam. Sen sırf beni değil bir­çok in­sa­nı ve hay­van­la­rı bu dün­ya­da ya­şa­dık­la­rı­na, seni ta­nı­ya­rak ya­şa­dık­la­rı­na şü­kür­ler et­ti­ren mü­kem­mel bir in­san­sın. Gü­zel­li­ğin de ca­ba­sı. Yeter ki yan­lış, ken­di­ni bil­mez in­san­lar, dav­ra­nış­lar seni ara sıra ka­ram­sar yap­ma­sın. Bi­li­yor­sun ki ha­ya­tın ip­le­ri senin elin­de, hatta bazen bizim ha­ya­tı­mı­zın ip­le­ri bile.

Rumuz : Sen­siz Olmaz, 03.08. 2020


Okunma Sayısı: 8517

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.