s
Muğla
16 Temmuz, 2024, Salı
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

KÜTAHYA' DAN DATÇA' YA DATÇA'DAN KÜTAHYA'YA

22 Aralık 2022, Perşembe 16:54
KÜTAHYA' DAN DATÇA' YA DATÇA'DAN KÜTAHYA'YA

De­ğer­li okur­la­rım;
T.M.M.O.B İÇMİMAR­LAR ODASI tem­sil­ci­si ola­rak 2022 mayıs ayın­da il­çe­mi­zi zi­ya­ret eden çok de­ğer­li ve kıy­met­li, Kü­tah­ya Dum­lu­pı­nar Üni­ver­si­te­si Mi­mar­lık fa­kül­te­si öğ­ren­ci­le­ri ve çok kıy­met­li ho­ca­la­rı­nı, il­çe­miz­de, Mare Otel de ağır­la­dık. Yap­tık­la­rı bu zi­ya­ret so­nu­cun­da ken­di­le­ri il­çe­mi­zi ya­ki­nen ta­nı­ma fır­sa­tı bul­du­lar. Bizde T.M.M.O.B İÇMİMAR­LAR ODASI Datça tem­sil­ci­si ola­rak ken­di­le­ri­ni iade-i zi­ya­ret­te bu­lu­nup Kü­tah­ya Dum­lu­pı­nar Üni­ver­si­te­si Mi­mar­lık fa­kül­te­si öğ­ren­ci­le­ri ile bu­lu­şup Amfi de söy­le­şi yap­tık. Ön­ce­lik­le ken­di­le­ri­nin söy­le­şi­mi­ze gös­ter­dik­le­ri yakın il­gi­ye ve kıy­met­li ho­ca­la­rı­mı­zın bize bu fır­sa­tı ver­me­le­ri­ne oda ola­rak çok mem­nun olduk.Söy­le­şi­miz­de genel konu Datça da iç­mi­mar­lık ve mes­le­ki ge­li­şim ko­nu­su ele alın­dı.Söy­le­şi­de iç­mi­mar­lı­ğın bina yapım aşa­ma­sın­da ve ta­di­lat pro­je­le­rin­de ne kadar önem­li ol­du­ğu, ken­di­le­ri­ne gör­sel­ler ile bir­lik­te an­la­tıl­dı. As­lın­da iç­mi­mar­lık mes­le­ği­nin zor­luk­la­rı ve pro­je­ler­de ki ge­li­şim sü­re­ci an­la­tıl­dı.Me­zu­ni­yet pro­jem­den gü­nü­mü­ze kadar yap­tı­ğım pro­je­ler gör­sel­ler ile su­nul­du. Öğ­ren­ci­le­rin soru ve ce­vap­la­rı şek­lin­de söy­le­şi­miz iler­le­di. Ör­ne­ğin okul sü­re­cin­de öğ­ren­di­ği­miz el çi­zi­mi­nin amacı sor­gu­lan­dı. Buna en önem­li cevap uy­gu­la­ma es­na­sın­da ani çi­zim­le­rin ve­ril­me­si ge­rek­ti­ği ve de­tay­la­rı el çi­zi­mi ile daha iyi ak­ta­rı­la­bi­le­ce­ği an­la­tıl­dı. Bir diğer soru ise Datça gibi il­çe­ler­de ta­di­lat sü­re­ci­nin nasıl iş­le­di­ği hak­kın­day­dı bu da yine tu­ris­tik bölge ol­du­ğun­dan ta­rih­ler ara­sın­da ça­lış­ma ya­pıl­ma­sı ge­rek­ti­ği ve ya­sak­lı dö­nem­de ça­lış­ma ya­pıl­dı­ğın­da ce­za­lar ola­bi­le­ce­ği bil­gi­si ve­ril­di. Kendi mes­le­ki ge­li­şi­mim­de en önem­li ba­sa­mak olan GEZGİN HOUSE pro­je­si öğ­ren­ci­le­re ta­di­lat aşa­ma­sı ile bir­lik­te an­la­tıl­dı. Yine aynı şe­kil­de mes­le­ki sü­reç­te mo­bil­ya an­la­mın­da Datça da büyük bir marka olan BEL­LO­NA fir­ma­sın­da ça­lış­ma sü­re­ci an­la­tıl­dı. Bir iç­mi­ma­rın mo­bil­ya ko­nu­sun­da müş­te­ri­le­ri­ne sun­du­ğu hiz­met de­tay­la­rı ve­ril­di. Biz­le­rin sa­de­ce tek branş­ta ol­ma­dı­ğı ve mes­le­ği­miz çok kollu bir bilim dalı ol­du­ğu an­la­tıl­dı. Söy­le­şi son­ra­sın­da yine mes­le­ki soh­bet ola­rak bi­re­bir de­ğer­len­dir­me­ler ya­pı­la­rak pro­je­le­ri hak­kın­da fi­kir­ler ve­ril­di.?Sev­gi­li Kü­tah­ya Dum­lu­pı­nar Üni­ver­si­te­si Mi­mar­lık fa­kül­te­si öğ­ren­ci­le­ri­ne ve çok de­ğer­li kıy­met­li ho­ca­la­rı­mı­za biz­le­re gös­ter­miş ol­du­ğu yakın ilgi ve ala­ka­ya ve bize ta­nı­mış ol­duk­la­rı bu fır­sa­ta çok te­şek­kür edi­yo­ruz. Ken­di­le­ri­ni tek­rar Datça da gör­mek­ten ve ağır­la­mak­tan çok mutlu ola­ca­ğı­mı­zı söy­le­ye­rek ken­di­le­ri ile ve­da­laş­tık.


Okunma Sayısı: 4358

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.