s
Muğla
13 Haziran, 2024, Perşembe
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

BÖLÜK -PÖR­ÇÜK- D A T Ç A ....YA­ZI­LI SÖZLÜ KAY­NAK­LAR­DA

07 Şubat 2022, Pazartesi 16:36

Bizim Gö­ko­va kör­fe­zi­mi­zin adeta sim­ge­si ha­li­ne gel­miş "Çö­kert­me" tür­kü­sü …
"Kol­cu­lar gel­me­den Halil'im ne­re­le­re ka­ça­lım / Tes­lim ol­ma­ya­lım halil' im aman kur­şun sa­ça­lım" diye sürer gider... Ya­şan­mış bir öy­kü­nün tür­kü­le­re yan­sı­ma­sı­dır..
İşte son yıl­lar­da bir ke­si­min yere göğe sığ­dı­ra­ma­dı­ğı Os­man­lı, dış borç­la­rı­nı öde­ye­bil­mek için, kendi in­sa­nı­nı , ki­ra­la­dı­ğı kol­cu­la­ra kat­let­tir­miş­tir...
Ma­ale­sef bu sis­tem Cum­hu­ri­yet dö­ne­min­de de sür­müş ve Mo­no­pol, in­hi­sar, tekel gibi adlar al­tın­da ku­ru­lan bir takım mü­es­se­se­ler­le , in­san­la­rı­mı­zın Datça'da dahi de­niz­de­ki ka­ya­lık­lar­dan "TUZ" ih­ti­ya­cı­nı kar­şı­la­ma­sı ya­sak­lan­mış­tır...
Gö­ko­va kör­fe­zin­de­ki ka­çak­çı­la­rın kol­cu­lar­dan kur­tu­luş , se­la­met, kaçış yolu Ba­lı­ka­şı­ran - ka­yı­ka­şı­ran kıs­ta­ğı­mız­dır..
Gelin is­ter­se­niz Ba­lı­ka­şı­ran- Ka­yı­ka­şı­ran' ın öy­kü­sü­nü, bün­ye­mi­ze bol gel­di­ği için "GOMİNİST " dam­ga­sı­nı vur­du­ğu­muz Ha­li­kar­nas ba­lık­çı­mız­dan din­le­ye­lim.
"...Kırk­beş mil uzun­lu­ğun­da­ki Datça ya­rı­ma­da­sı ,Güney Ana­do­lu'nun en son ve hey­bet­li bur­nu­dur.
Datça ya­rı­ma­da­sı­nın en dar ye­ri­ne KA­YI­KA­ŞI­RAN-DİYAS­PORİ de­ni­lir.
Çünkü güm­rük ge­mi­le­ri ta­ra­fın­dan ko­va­la­nan ka­çak­çı ka­yık­la­rı bu da­ra­cık yere ge­lin­ce ka­yı­ğı tabut gibi omuz­la­dı­lar mıydı, çey­rek saat ya da yirmi da­ki­ka sonra daha gü­ney­de­ki de­ni­ze ta­şır­lar­dı.."
"..​Oy­sa­ki güm­rük ge­mi­le­ri ka­çak­çı ka­yık­la­rı­nı bul­mak için ya­rı­ma­da­nın ba­tı­ya düşen Tekir (Kni­dos) bur­nu­na va­ra­na dek, otuz deniz mili tekir bur­nu­nu do­laş­tık­tan sonra da, do­ğu­ya yani Ka­yı­ka­şı­ran 'ın güney ko­yu­na (ben­cik) va­ra­na dek bir otuz mil daha yol almak zo­run­da ka­lır­lar­dı.
Ka­çak­çı ka­yık­la­rı da güm­rük kolcu ge­mi­si­nin gel­me­si­ni bek­le­mez­ler­di el­bet­te.".(sü­recek)
Kay­nak :
Deniz Gur­bet­çi­le­ri
Ha­li­kar­nas Ba­lık­çı­sı


Okunma Sayısı: 1146

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.