s
Muğla
24 Temmuz, 2024, Çarşamba
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

Datça Turizm Müdürü'nden Anılar (10)

24 Haziran 2024, Pazartesi 18:49
Datça Turizm Müdürü'nden Anılar (10)

.Yaz se­zo­nu­nun 2 ayı bul­ma­yan Datça’da eğ­len­ce im­kan­la­rı kı­sıt­lı ol­du­ğu için genç ta­til­ci­le­rin gel­me­di­ği, din­len­mek için be­lir­li yaş gru­bu­nun gel­di­ği Dat­ça­lı tu­rizm­ci­ler ta­ra­fın­dan dile ge­ti­ri­li­yor­du. Ko­nak­la­ma ya­pı­lan Club Datça, Mare Otel, Villa Datça, Elit Otel, Pe­ri­li Köşk, Öğ­ret­me­ne­vi, Öğ­ret­men cam­ping gibi iş­let­me­ler, kalan yerli ve ya­ban­cı ta­til­ci­le­rin eğ­len­me­si için müzik ak­şam­la­rı dü­zen­li­yor­lar­dı.
Pan­si­yon ve apart otel­ler gibi iş­let­me­ler ile yaz­lık­lar­da ka­lan­lar ve kı­sa­ca Datça’da her­kes Dadya Dost ve Li­man­da ve ci­va­rın­da­ki, Ca­fe-Bar, Dis­ko­tek dans da edi­le­bi­len iş­let­me­ler ile Kargı Ko­yun­da ya­pı­lan müzik ile eğ­len­me im­ka­nı bu­la­bi­li­yor­lar­dı. Bambu Bar,Ek­lip­se,,Ma­ra­do­na Li­man­da­ki eğ­len­ce me­kan­la­rın­da­ki müş­te­ri­ler ara­sı­na, Mavi Tur tek­ne­le­ri­nin ta­til­ci­le­ri de ka­tı­lı­yor­du.
Ge­ce­nin geç sa­at­le­ri­ni kadar süren yük­sek vo­lüm­lü müzik ses­le­ri­nin bir­bi­ri­ne ka­rış­tı­ğı Datça li­ma­nı­nın tak­ri­ben 1 km yi bul­ma­yan is­ke­le­si aynı za­man­da her­ke­sin ak­şam­la­rı yü­rü­yüş yap­tı­ğı, res­to­ran­lar­da yemek ye­ni­len, soh­bet­le­rin ya­pıl­dı­ğı bir yerdi. Aynı za­man­da Li­man­da bağlı yat­lar­da ve tur tek­ne­le­rin­de ta­til­ci­le­rin ko­nak­la­dı­ğı bir yerdi.
Her­ke­sin eğ­le­ne­bil­di­ği, hoşça vakit ge­çir­di­ği liman böl­ge­si, ge­ce­nin iler­le­yen sa­at­le­rin­den sonra aynı za­man­da yük­sek vo­lüm­lü mü­zi­ğin neden ol­du­ğu gü­rül­tü­den uyu­na­ma­yan bir bölge ha­li­ne ge­li­yor­du. Çevre Sağ­lık tek­nis­yen­le­ri Übe­yit Yüzen ve Meh­met Genç’in gece me­sa­isi­ne kalıp el­le­rin­de de­si­bel ölçer alet­le bu olum­suz­lu­ğu yok et­me­ye ça­lı­şı­yor­lar­dı. Sa­de­ce Bar­lar­da yük­sek vo­lüm­lü müzik değil, kav­ga­ya varan tar­tış­ma­la­rın ge­tir­di­ği olum­suz at­mos­fe­rin de ya­şan­dı­ğı anlar ya­şan­dı­ğı yo­lun­da da şi­ka­yet­ler ge­li­yor­du.
Li­man­da­ki olum­suz at­mos­fer ne­de­niy­le, Li­man­da bağlı mavi tur tek­ne­le­ri ve yat­la­rın li­ma­nı terke et­tik­le­ri yo­lun­da bil­gi­ler ge­li­yor­du. Hatta Ünlü bir yat­çı­lık der­gi­sin­de ’Zo­run­lu ol­ma­dık­ça Datça li­ma­nın­da ge­ce­le­me­yin, müzik gü­rül­tü­sün­den uyun­mu­yor şek­lin­de ma­ka­le çık­ma­sı bir olum­suz­luk ola­rak kar­şı­mı­za çık­mış­tı.
Tu­rizm­ci­ler ve İşlet­me sa­hip­le­riy­le ya­pı­lan top­lan­tı­lar­dan bi­rin­de ’Çatal bıçak se­si­nin, daha fazla ka­zanç ge­ti­rir’ di­ye­rek, bar­la­rın lo­kan­ta ve res­to­ran ha­li­ne dö­nüş­me­si­nin daha iyi ola­ca­ğı­nı ifade edi­yor­duk.
Eğ­len­ce ve din­len­ce­nin aynı böl­ge­de ol­ma­sı­nın ge­tir­di­ği sı­kın­tı­la­rın yoğun ya­şan­dı­ğı yıl­lar­dı Datça’da. Bu durum, İngi­liz tu­rist­le­rin ko­nak­la­dı­ğı Villa Datça Apart Ote­lin ba­rın­da in­san­la­rın bir­bir­le­ri­ne ya­ra­la­ma­sı­na kadar varan bir kavga ya­şan­ma­sıy­la olum­suz­lu­ğu zir­ve­ye ta­şı­rı­yor­du. İngi­liz tu­rist­le­ri ge­ti­ren Tur Ope­ra­tö­rü Datça’ya yap­tı­ğı tur­la­rı iptal edi­yor, Datça’dan çe­kil­di­ği­ni bil­di­ri­yor­du.
Datça Tu­riz­min­de olum­suz izler bı­ra­kan yıl­lar önce ya­şa­nan bu durum, Eğ­len­ce ve Din­len­ce­nin aynı me­kan­da ol­ma­sı­nın ge­tir­di­ği bir olum­suz­luk ola­rak, Datça’nın tu­rizm ta­ri­hi­ne geç­me­si üzün­tü ve­ri­ciy­di


Okunma Sayısı: 205

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.