s
Muğla
21 Haziran, 2024, Cuma
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

Datça Turizm Müdürü'nden Anılar (8) Sonradan Datçalıdan Datça Hikayeleri…(8) Datça Tanıtma Vakfı… (DATAV)

03 Haziran 2024, Pazartesi 19:10
Datça Turizm Müdürü'nden Anılar (8) Sonradan Datçalıdan Datça Hikayeleri…(8) Datça Tanıtma Vakfı… (DATAV)

İstan­bul ‘dan fuar dö­nü­şü­müz­de Mar­ma­ris’ten sonra ,Datça’ya giden dar ve vi­raj­lı yolda iler­ler­ken Sakıp Sa­ban­cı’nın söz­le­ri­ni ha­tır­la­ma­dan ede­me­dim. Sa­ban­cı Hol­ding ta­ra­fın­dan fuara ka­tı­lan tu­rizm­ci­le­re ve­ri­len kok­teyl­de mer­hum Sakıp Sa­ban­cı’yı, Datça’da ya­tı­rım yap­ma­ya davet et­ti­ği­miz­de, unu­tul­maz ak­sa­nıy­la, ’Ağam Datça uzak…Yolu da çok kötü di­yor­lar, çok vi­raj­lıy­mış..’ de­miş­ti.

Fuar dö­nü­şü, Datça Tu­riz­mi­ne ivme ka­zan­dır­mak için acen­te­ler ve ya­tı­rım­cı­lar nez­din­de gi­ri­şim­ler­de bu­lu­na­cak, so­run­la­rın çö­zü­mü için ça­lış­ma­la­rın hız­lan­dı­rıl­ma­sı ge­rek­li ol­du­ğu or­ta­ya çık­mış­tı. Top­lan­tı­lar­da bir araya ge­li­ni­yor­du. Datça’da ta­nı­tım ça­lış­ma­la­rı­nı yü­rüt­mek için ka­mu­nun mali im­kan­la­rı ya­nın­da tu­rizm sek­tö­rü­nün kat­kı­la­rı, Datça Otel­ci­ler Der­ne­ği ka­na­lıy­la olu­yor­du. Az sa­yı­da­ki ko­nak­la­ma te­si­sin­de yatak ba­şı­na 1 Dm alın­ma­sı dü­şün­ce­si­ni gün­de­me ge­tir­miş, ancak çok cüzi bir rakam or­ta­ya çık­mış­tı. Tu­rizm se­zo­nu­na ha­zır­lık top­lan­tı­sın­da, ‘Datça’ya gelen yerli ya­ban­cı tu­rist sa­de­ce otel­ci­ler için gelir ka­pı­sı ol­mu­yor, Datça’daki her esnaf, iş­let­me­ci­ye ge­ti­ri­yor, her­ke­si içine ala­cak yeni yapı oluş­tur­ma’ tek­li­fi­miz kabul gö­rün­ce Datça Ta­nıt­ma Vakfı ku­rul­ma ça­lış­ma­sı baş­la­mış­tı. Ge­rek­li tüzük ça­lış­ma­sı ya­pı­lıp hu­ku­ki süreç baş­la­tıl­mış­tı.

Datça Ta­nıt­ma Vakfı ku­rul­ma­sı ça­lış­ma­sı­na start ve­ril­me­siy­le, Datça Be­le­di­ye­si’nin her yıl dü­zen­le­di­ği, Datça Badem Fes­ti­va­li’nin sanat dün­ya­sın­dan sa­nat­çı­la­rın yoğun ka­tı­lı­mı­nın sağ­lan­ma­sı ve Fes­ti­val kap­sa­mın­da Boğa Gü­reş­le­ri­nin 24 yıl sonra ya­pıl­ma­sı Datça ve Datça dı­şın­da yankı bul­muş­tu. Datça Kay­ma­kam­lı­ğı ile Datça Be­le­di­ye­si’nin ön­cü­lü­ğün­de Datça’da her­kes fes­ti­va­le des­tek olu­yor­du.
O za­man­lar fa­ali­yet­te olan Dorya Otel, Elite Otel, Öğ­ret­me­ne­vi, TURAŞ Öğ­ret­men Kam­ping, Villa Datça Apart Otel ile Club Datça, Uslu Otel, Mare Otel, Tro­pi­ca­na Otel, Okey Otel başta olmak üzere otel ve pan­si­yon iş­let­me­ci­le­ri üc­ret­siz ko­nak­la­ma ve­ri­yor­lar­dı. Datça Esnaf ve Sa­nat­kar­lar Odası, Datça Şo­för­ler Odası ve Datça’da her tür­den iş­let­me­ci­ler ve Dat­ça­lı­la­rın des­tek­le­riy­le ba­şa­rı büyük ol­muş­tu.
Yer yer ya­pı­mı devam eden yol ça­lış­ma­la­rı ne­de­niy­le, sta­bi­li­ze yolda tozlu yolda iler­le­yip, ye­ni­den dar ama as­falt yola çık­tı­ğım­da ra­hat­lı­yor­duk. Tu­rizm Ba­kan­lı­ğı’nın tu­ris­tik yol­lar için ay­rı­lan büt­çe­sin­den Ka­ra­yol­la­rı­na ay­rı­lan öde­nek ile ya­pı­lı­yor­du yol iyi­leş­tir­me ça­ba­la­rı. Öde­nek bi­tin­ce yol ya­pı­mı durma nok­ta­sı­na ge­li­yor­du. Datça yo­lu­nun ya­pı­mı­nı gün­de­me ge­tir­mek için basın men­sup­la­rıy­la ile­ti­şi­me geçip, haber ya­pıl­ma­sı­nı sağ­lan­mış, Mil­li­yet ga­ze­te­si­nin 13.6.1998 ta­rih­li sa­yı­sın­da ‘Cen­ne­te Oto­ban..’ baş­lı­ğı ile yer alan haber ses ge­tir­miş­ti.

İnter­ne­tin ya­yıl­ma­ya baş­la­dı­ğı dik­ka­te ala­rak, Datça’nın dat­ça­in­fo adıy­la bir web­si­te­sin­de yer ala­cak Datça’yı ta­nı­tan bil­gi­ler ile tu­rizm acen­ta ve otel­ler­le il­gi­li bil­gi­le­rin ha­zır­lan­ma­sı ça­lış­ma­sı Tu­rizm Da­nış­ma Mü­dür­lü­ğü ya­pıl­mış, Datça’daki otel ve acen­ta­lar­dan iş­let­me­si­nin rek­lam say­fa­sı­nı ve­ren­ler­ce fi­nan­se edi­li­yor­du. Dat­ça­in­fo web­si­te­si fa­ali­ye­te geç­ti­ği, 11 Ocak 1999 ta­rih­li hür­ri­yet ga­ze­te­sin­de haber olu­yor­du, ancak çoğu iş­let­me­de in­ter­net bağ­lan­tı­sı son­ra­ki yıl­lar­da ola­bi­li­yor­du.
Datça Ta­nıt­ma Vakfı’nın ku­ru­lu­şu için, tü­zü­ğün­de bir takım de­ği­şik­le­rin ya­pıl­ma­sı ko­şu­luy­la onay gel­di­ğin­de, mü­te­vel­li he­ye­ti üye­le­ri­nin bir ço­ğu­nun Datça’dan ay­rıl­mış ol­du­ğu­nu gö­rü­yor­duk. Vakıf ku­ru­lu­şun­dan vaz­ge­çil­mek zo­run­da ka­lı­nı­yor ve ku­ru­lu­şu için bloke edi­len para Muğla’da ben­zer fa­ali­yet­te bu­lu­nan bir ku­ru­lu­şa ak­ta­rı­lı­yor­du. (SÜ­RECEK)

·    13 Haziran 1998 Tarihli Milliyet gazetesi haberi
    
Datça'yı dünyaya bağlayan dar, virajlı ve tehlikelerle dolu karayolunu genişletme çalışmaları son aşamaya geldi Yüreklere korku salan Datça yolu genişletiliyor
 
       MUĞLA'nın bakir turizm cennetlerinden Datça'yı dünyaya bağlayan dar, virajlı ve tehlikelerle dolu karayolunu genişletme çalışmaları son aşamaya geldi. Datça ile Marmaris arasındaki, Ege ve Akdeniz'i ayaklar altına seren 65 kilometrelik yolun "otoban" gibi yapılmasıyla bölge halkı turizmde hareketlilik beklentisine girdi.
       Yüreklere korku salan yol yüzünden, turizmin gelişmediği yaklaşık 5 bin nüfuslu Datça'da umutla geri sayım başladı. Doğal, tarihi ve arkeolojik SİT kapsamındaki Datça'da, turizm akınıyla güzelliklerin kaybolmayacağı belirtildi. Üç yıl önce başlatılan çalışmalarla Marmaris - Balıkaşıran arası 35 kilometrelik bölümü tamamlanan "Mucize Yol"un, geri kalan 30 kilometrelik etabının genişletilmesi için bu yıl 156 milyar lira ödenek ayrıldı.
       Başbakanlık Özel Çevre Koruma Kurulu tarafından imar planlarının yapıldığını belirten Datça Kaymakamı Hüseyin Ergi, "Yıllardır, Datça denilince akla yolun bozukluğu geliyordu. Artık bu imajdan kurtulacağız, yol tamamıyla genişletilince, yatak kapasitesi ve döviz geliri artacak. Çalışmalar bitmeden imar problemini de çözmek istiyoruz" dedi.
       Datça Belediye Başkanı Mustafa Soytok ise, genişletme çalışmalarında en zor olan bölümün tamamlandığını, ikinci kısmın daha hızlı ilerleyeceğini söyledi.
       "Mucize Yol"un seyahat acenteleri ve turlar açısından zaman problemi yarattığını vurgulayan İlçe Turizm Müdürü Adil Çulhaoğlu, "Genişleyen yol ile Datça - Marmaris arası 1 saate inecek. 5 bin yataklık kapasitemizi kaliteli şekilde arttırmamız gerekiyor. Yatırımcılara ihtiyacımız var" dedi.
 


Okunma Sayısı: 273

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.