Muğla
31 Mayıs, 2024, Cuma
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

DAT­ÇA­LI EŞ­ŞEK­LER­LE RÖ­POR­TAJ (12)

20 Eylül 2022, Salı 13:59

Foto : Lin­dos ko­yun­da rast­la­dı­ğım özgür ve özgün ruhlu eş­şek­ler­le yeme içme mu­hab­be­ti­miz...
Eş­şek­ler bir za­man­lar ha­ne­le­ri­mi­zin vaz­ge­çil­me­zi evcil ata­la­rı ile il­gi­li an­lat­tık­la­rı­mı can ku­la­ğı ile din­li­yor­lar­dı..​En çok merak et­tik­le­ri ata­la­rı­nın ekmek arası sucuk ni­ye­ti­ne in­san­lar ta­ra­fın­dan mi­de­ye in­di­ri­lip in­di­ril­me­di­ğiy­di..
Şüp­he­siz ön­ce­lik­le bu me­rak­la­rı­nı gi­de­re­cek­tim..
--Ba­kın sizin ata­la­rı­nı­zın ih­ti­yar­la­yıp, do­ğa­ya öz­gür­ce bı­ra­kı­lıp, asıl­la­rı­na in­ti­kal et­ti­ril­di­ği ilk yıl­lar­da bazı tat­sız olay­lar oldu..
--Ne gibi me­se­la...​Siz in­sa­no­ğul­la­rı bunca yıl köle gibi kul­lan­dı­ğı­nız ata­la­rı­mı­zı utan­ma­dan birde su­cuk-ek­mek arası mı yap­tı­nız..?
--Si­zin ara­nız­da da kötü eş­şe­ko­ğul­la­rı var..​Her eşşek bir mi..? Ata­la­rı­nız do­ğa­ya özgür bı­ra­kı­lın­ca öz­gür­lü­ğün ta­dı­nı çı­ka­rıp iyice se­mir­di­ler...​Gençleş­ti­ler. Nur topu gibi ev­lat­lar dün­ya­ya ge­tir­di­ler..​ Bu nurlu eş­şek­ler biz insan müs­ved­de­le­ri­nin iş­ta­hı­nı celp etti.. Eşşek avına çı­kan­lar ,on­la­rı vurup öl­dü­ren­ler, ka­sap­lar gibi kesip taze et­le­ri­ni doğ­ra­yıp sucuk ya­pan­lar, bun­la­rı sa­tan­lar olmuş..
Ma­ale­sef yakın geç­miş­ler­de dahi bu tür tat­sız olay­la­rın ya­şan­dı­ğı­nı he­pi­miz bi­li­yo­ruz.
Eş­şek­ler kendi ara­la­rın­da ho­mur­da­nıp, dik dik su­ra­tı­ma bak­ma­ya baş­la­dı­lar. Bir kısmı ar­ka­la­rı­nı dönüp t e k m e ve t e p m e va­zi­ye­ti al­dı­lar.
Ben be­lim­de­ki ta­ban­ca­yı ok­şa­yıp, ko­nuş­ma­mı fü­tur­suz­ca sür­dür­düm.
--Kız­gın­lı­ğı­nı­zı an­lı­yo­rum. Ne yazık ki.. Biz in­sa­no­ğul­la­rı bu dün­ya­nın mik­rop­la­rı, ca­na­var­la­rı­yız.. Dün­ya­da biz­den başka can­lı­la­rın ya­şa­ma­sı­na ta­ham­mü­lü­müz yok..​Diğer can­lı­la­rın biz­ler için ya­ra­tıl­dı­ğı hoy­rat­lı­ğı içer­sin ­de her şeyi yakıp yı­kı­yor, öl­dü­rü­yor, yok edi­yo­ruz...
Ma­ale­sef din­ler de , ulvi ve kutsi ki­şi­ler de. Son­suz­luk ale­min­de zerre bile ol­ma­yan dünya ge­ze­ge­nin­de ka­ra­da, de­niz­de ,ha­va­da ya­şa­yan her can­lı­nın in­sa­no­ğul­la­rı için ya­ra­tıl­dı­ğı­nı tek­rar­la­yıp du­ru­yor­lar..
Ma­ale­sef son bin yıl içer­sin­de bu dün­ya­nın mik­ro­bu in­sa­no­ğul­la­rı ta­ra­fın­dan yok edi­len canlı türü on binin üze­rin­de..
N e - h a z i n - b i r - t a b l o ...
Bu duy­gu­sal ,lirik ve iro­nik (!) ko­nuş­mam üze­ri­ne eş­şe­ko­ğul­la­rı aşka gelip, beni sırt­la­rı­na yük­le­yip, eşşek gibi anır­ma­ya, insan gibi te­piş­me­ye, ön ayak­la­rı­nı ha­va­la­ra kal­dı­ra kal­dı­ra raks et­me­ye baş­la­dı­lar..
Bu da .. hazin bir tab­loy­du..​Ve benim gibi pa­ça­la­rın­dan sah­te­kar­lık, ri­ya­kar­lık akan bir in­sa­noğ­lu­na ka­yıt­sız ,şart­sız ina­nı­yor­lar­dı.
N e d e o l s a --E ş ş e k t i l e r ...(sü­recek)


Okunma Sayısı: 1736

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.