Muğla
31 Mayıs, 2024, Cuma
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

DAT­ÇA­LI EŞ­ŞEK­LER­LE RÖ­POR­TAJ (4)

11 Ağustos 2022, Perşembe 14:37

İnsan iliş­ki­le­rin­den, dünya ga­ile­le­rin­den yo­rul­muş, kir­len­miş olan ru­hu­mu ve bey­ni­mi biraz te­miz­le­mek, din­len­dir­mek için kü­lüs­tür mo­to­ru­ma at­la­yıp git­ti­ğim Ala­va­ra ta­raf­la­rın­da te­sa­dü­fen kar­şı­laş­tı­ğım Dat­ça­mı­zın özgür ruhlu ya­ba­nıl eş­şek­le­riy­le , fır­sat bu fır­sat deyip soh­be­te dal­mış­tım..
Ama­cım biraz da efkar da­ğıt­mak.. kafa bul­mak­tı..​Ama soh­bet de­rin­leş­tik­çe an­la­dım ki.. Özgür yaşam on­la­rın zeka ve beyin ka­pa­si­te­le­ri­ni ge­liş­tir­miş­ti..
Onlar be­nim­le kafa bu­lu­yor­lar­dı..
--Söy­le­yin ba­ka­lım...Dün­ya­da eşi­niz ben­ze­ri­niz çok az..​Siz önce ev­cil­di­niz son­ra­dan ya­ba­ni­leş­ti­niz.. Öz­gür­leş­ti­niz..​Nasıl olmuş bu..? Ha­ya­tı­nız­dan mem­nun mu­su­nuz..?
En yaşlı olan ermiş ve der­viş kı­lık­lı eşşek si­nir­le­nip öyle bir cevap verdi ki....
--Siz in­sa­no­ğul­la­rı ne kadar gad­dar, acı­ma­sız, küs­tah, şı­ma­rık, ben­cil ya­ra­tık­lar­sı­nız.. Ne demek ya­ba­ni eşşek..? Hay­van­la­rı ve bit­ki­le­ri sanki ken­di­niz ya­rat­mış gibi ev­cil-ya­ba­ni diye ayı­ran, tas­nif eden siz­ler­si­niz..​Tavuk ,ke­di-kö­pek, eş­şek -at, koyun -keçi gibi bu dün­ya­da ya­şa­yan diğer can­lı­la­rı hay­van­la­rı ve bir kısım bit­ki­le­ri ev­cil­leş­tir­mek aya­ğı­na ken­di­ni­ze köle yapan siz­si­niz..
Ap­tal­la­rı oy­na­dım.
--Par­don pek an­la­ya­ma­dım.. Biraz açar­mı­sın..?--Bal gibi an­la­dın da.. İşine gel­mi­yor.. Bı­ra­kın hay­van­la­rı bit­ki­le­ri kendi tü­rü­nüz­den dün­ya­da en doğal ha­liy­le ya­ra­tıl­dı­ğı gibi ya­şa­yan zen­ci­ler gibi insan cins­le­ri­ni ya­ka­la­yıp kö­le­leş­ti­ren yine siz­ler­si­niz. O kadar ben­cil­si­niz ki.. Bunu meşru hale ge­tir­mek, vic­da­nı­nı­zı ra­hat­lat­mak için , din­le­ri dahi ken­di­ni­ze alet et­miş­si­niz..​Kut­sal ki­tap­la­rı­nız­da dahi "Kö­le­lik mü­es­se­se­si " var. Kut­sal ki­tap­la­rı­nı­zın hemen hep­sin­de gök­ler­de­ki ,de­niz­ler­de­ki, yer­ler­de­ki tüm can­lı­la­rın sizin için ya­ra­tıl­dı­ğı an­la­tı­lı­yor..
Ben­cil­li­ğin bu ka­da­rı da fazla ..​Din­le­ri bile ken­di­ni­ze alet et­miş­si­niz.. Yalan mı..?
Fena ka­pa­na kı­sıl­mış­tım doğ­ru­su..​Kem küm edip dur­dum ..Kı­vır­dım.. Hemen lafı de­ğiş­tir­dim..
--Bu­ra­ya ben fel­se­fe yap­ma­ya gel­me­dim..​Canım sık­kın, kal­bim kırık, gön­lüm soluk..​Ef­ka­rı­mı da­ğıt­mak için si­zin­le biraz soh­bet etmek ,as­lı­nı­zı fas­lı­nı­zı öğ­ren­mek is­te­dim..
--Biz ruh dok­to­ru falan de­ği­liz yaa.. neyse..
-- Siz insan oğul­la­rı bu za­ma­na kadar bizim hangi der­di­mi­ze deva ol­du­nuz.? Bizim de be­de­ni , ruhi so­run­la­rı­mız yok mu..? Bizi eşşek gibi kul­lan­mak­tan başka ne yap­tı­nız..?
--Ya­hu ben günah ke­çe­si miyim..? Benim size ne kö­tü­lü­ğüm do­kun­du.. ?
--Ha­di hadi kı­vır­ma..​Bizi aptal ye­ri­ne koyma.. Ço­cuk­lu­ğun­da ata­la­rı­mı­za yap­tı­ğın ezi­yet­le­ri bil­me­di­ği­mi­mi­zi mi sa­nı­yor­sun..?
Ço­cuk­lu­ğun­da bin­di­ğin eş­şek­le­ri koş­tur­mak için , siv­relt­ti­ğin ka­zık­lar­la ata­la­rı­mı­zın boy­nu­nu dürt­tü­ğü­nü, boy­nun­da ya­ra­lar aç­tı­ğı­nı ,kar­nı­nı tek­me­le­di­ği­ni sanki bil­mi­yor muyuz..?
Çetin ce­vi­ze çat­mış­tım..​Bu eş­şe­koğ­lu eş­şek­le­re öz­gür­lük ya­ra­ma­mış..​Ze­ka­la­rı ge­liş­miş , akıl­lan­mış­lar­dı..
Bir­den bire ço­cuk­lu­ğu­ma in­ti­kal ettim. Hız­lı­ca koş­ma­dı­ğı için bizim "Koca eş­şe­ğe" yap­tık­la­rı­mı ha­tır­la­dım..
Yine "keemm.. Kü­ü­ümm.." edip dur­dum..(sü­recek)


Okunma Sayısı: 2115

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.