Muğla
31 Mayıs, 2024, Cuma
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

DAT­ÇA­LI EŞ­ŞEK­LER­LE RÖ­POR­TAJ (6)

19 Ağustos 2022, Cuma 11:03


Datça be­le­di­ye­si söz­leş­me­li per­so­ne­li- De­de­min adına zim­met­li- za­bı­ta aracı kır eşşek..
Za­bı­ta amiri dedem Ömer Bir­can, Yusuf Ziya Özalp (eş­şe­ğin boy­nun­da­ki) ,Kız kar­de­şim saime...​Hala ve amca kız­la­rı..
Ala­va­ra' da Datça'nın ya­ba­nıl eş­şek­le­ri ile rö­por­taj ya­pa­yım der­ken fena faka bas­mış­tım..Eş­şek­ler et­ra­fı­mı çe­vir­miş­ler, teh­dit dolu söz­ler­le beni sor­gu­lu­yor, yar­gı­lı­yor­lar­dı.
--Geç­miş­te Dat­ça­lı ata­la­rı­mı­za hiç ezi­yet et­me­di­ği­ni söy­lü­yor­sun..​Peki bu fo­toğ­raf ne.. ? Ata­mız kır eş­şe­ğin boy­nu­na bin­miş­sin.. İnsan sü­rü­le­ri gibi üs­tü­ne tü­ne­miş­si­niz..
--Ya­huu..​Yap­ma­yın .. et­me­yin.. Yıl 1958 .. ben o zaman 4-5 yaş­la­rın­day­dım..​Bu fo­toğ­ra­fın çe­kil­di­ği­ni bile hayal duman ha­tır­lı­yo­rum..​Zaten he­pi­miz ço­cu­ğuz..​Ata­mı­zın biz ço­cuk­la­ra he­di­ye et­ti­ği 23. nisan çocuk bay­ra­mıy­dı o gün..
Hiç beni din­le­dik­le­ri yoktu..
--Bu yaşta ata­la­rı­mı­zın boy­nu­na bin­diy­sen .. daha son­ra­ki yıl­lar­da ne­re­le­ri­ne bin­din kim bilir..?
Buluğ çağ­la­rı­mı ha­tır­la­yıp, utan­cım­dan kıp­kır­mı­zı ke­sil­dim..
Olan­lar ol­muş­tu bir kere.. Eş­şek­le­rin esi­riy­dim.. Ne der­ler­se de­sin­ler.. ne ya­par­lar­sa yap­sın­lar kat­la­na­cak­tım..​Yoksa çif­te­yi yer­dim.. Ça­re­siz­lik tah­tın­da çır­pın­ma­ya baş­la­dım..
Ya­hu ayıp­tır.. gü­nah­tır.. Yu­ka­rı­da Allah var.. ge­ti­rin kut­sal ki­ta­bı­nı­zı elimi basıp yemin ede­yim..​Ben sizin ata­la­rı­nı­za ezi­yet et­me­dim..​Bin­ler­ce yıl­lık ki­ni­ni­zin, nef­re­ti­ni­zin acı­sı­nı ben­den mi çı­kar­ta­cak­sı­nız..
Eş­şek­le­rin li­de­ri kır eşşek fena si­nir­len­di.. Çif­te­le­ri­ni bana doğru sal­la­yıp salvo atışa baş­la­dı..
--Bi­zim kut­sal ki­ta­bı­mız, di­ni­miz falan yok.. Çünkü gü­nah­kar de­ği­liz, hak ye­me­yiz, bir­bi­ri­mi­zi öl­dür­me­yiz..​Arada sı­ra­da te­pi­şi­riz o kadar..
--Bi­zim di­ni­miz vic­da­nı­mız­dır..​doğ­ru­yu eğ­ri­yi, iyiyi kö­tü­yü vic­da­nı­mız­la tar­ta­rız..
Ger­çek­ten çetin ce­vi­ze çat­mış­tım..
Yine köylü kur­naz­lı­ğı yapıp ko­nu­yu de­ğiş­tir­dim..Eş­şek­le­ri can evin­den vur­dum..
--Ata­la­rı­nı­za belki ezi­yet et­mi­şiz­dir ama on­la­rı bes­le­dik te.. İhti­yar­la­dık­la­rın­da da azat ettik..​Siz­ler azat et­ti­ği­miz eş­şek­le­rin to­run­la­rı­sı­nız..​Ha­yat­ta ol­ma­nı­zı biz Dat­ça­lı­la­ra borç­lu­su­nuz..
Ani­den şaha kal­kan lider kır eşşek kı­çı­ma doğru öyle bir çifte ya­pış­tır­dı ki..​Ha­va­la­nıp iki metre öteye, sırt üstü 1.70 uzan­dım..
Be­re­ket ver­sin düş­tü­ğüm yer ot yı­ğı­nıy­dı..
Ba­yıl­mış nu­ma­ra­sı yap­tım..(sü­recek)


Okunma Sayısı: 2035

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.