s
Muğla
21 Haziran, 2024, Cuma
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

GOCA GA­VA­ĞIN ÖY­KÜ­SÜ­DÜR (2)

15 Nisan 2022, Cuma 11:41

Es­ki­le­rin an­la­tı­mı­na ba­kı­lır­sa Asır­lık Çınar ağaç­la­rı­na "G a v a k " de­me­mi­zin sırrı , re­sim­de gö­rü­len go­vuk­ta..​Kovuk za­man­la Ga v a k ' a dö­nüş­müş..
Ço­cuk­luk yıl­la­rım­da bizim elee (Re­şa­di­ye) deki Ga v a k d i b i n' deki asır­lık goca ga­va­ğı­mı­zın, re­sim­de gö­rü­len go­vu­ğu çok daha ge­niş­ti..​Hatta bu ağa­cın hemen ya­nın­da­ki ka­sap­lık­ta ke­sil­me­yi bek­le­yen za­val­lı gu­zu­cuk­lar, taze oğ­lak­cık­lar bu go­vu­ğa sak­la­nır­lar ya­şam­la­rı­nı biraz daha sür­dür­me­nin, za­lim­ler­den (!) kur­tul­ma­nın yol­la­rı­nı arar­lar­dı.. .Hatta ço­cuk­lu­ğu­muz­da şer mi şer, ma­hal­le­nin be­la­lı­sı bir ço­cuk­luk ar­ka­da­şı­mız bu ko­vu­ğun için­de ateş ya­ka­rak, bu ulu çı­na­rı­mı­zı ne­re­dey­se yok edi­yor­du..
Zaman içer­sin ­de bu ulu çı­na­rı­mız kendi ken­di­ni tamir etti. Ko­vu­ğu­nu kü­çült­tü..
Keşke,... in­sa­noğ­lu da kendi ken­di­ni tamir ede­bil­se.. Kö­tü­lük­ler­den, çir­kin­lik­ler­den arın­sa..
Yine bizim Re­şa­di­ye es­ki­le­ri­nin an­la­tı­mı­na ba­kı­lır­sa Çınar ağa­cı­na G a v a k de­me­mi­zin bir diğer öykü çok daha il­ginç..
Malum.. Eleee (Re­şa­di­ye) geç­miş­te Datça'nın idari mer­ke­zi gibi bir şey.. Ora­da­ki Datça'yı yö­ne­ten ağa ,Tımar has, ze­amet sis­te­mi­ne göre Miri top­rak­la­rın ( H a s ) yö­ne­ti­ci­si..​Pa­di­şa­hın Datça tem­sil­ci­si, hatta Datça pa­di­şa­hı..
Ağa­nın hi­ma­ye­sin­de­ki D a t ç a - K a d ı s ı 'nın evi hemen bu ka­va­ğın bi­ti­şi­ğin­de..​Kadı'nın mah­ke­me sa­lo­nu da bu ev..
Yaz gün­le­rin­de kadı sı­cak­tan bu­nal­dı­ğı zaman bu Çınar ağa­cı­mı­zın göl­ge­si­ne masa atar..​Yargıla­ma­ya bu­ra­da mey­dan­da (Gavak dibi) ya­par­mış..
Kadı sı­cak­tan çok çok bu­nal­dı­ğı veya mu­ha­ke­me­den yo­rul­du­ğu zaman da.. ka­vu­ğu­nu çı­ka­rır, ma­sa­sı­nın üze­ri­ne koyar, al­nın­da bi­ri­ken ter­le­ri ipek men­di­liy­le si­ler­miş.. Kadı ka­vu­ğu ada­le­tin bir sem­bo­lü ola­rak mah­ke­me sa­lo­nu­nun(masa) bir kö­şe­sin­de du­rur­muş.
Bu ne­den­le asır­lık ulu çınar ağa­cı­mı­zın bu­lun­du­ğu mey­da­na " K a v u k - m e y d a n ı" ,(G a v a k -d i b i ) den­miş.. Çınar ağa­cı­mı­zın adı da K a v u k -a ğ a c ı'na dö­nüş­müş. Za­man­la goca g a v a k o l m u ş..
Es­ki­den dü­ğün­le­rin, şen­lik­le­rin, pa­di­şah­la­rın tahta çıkış kut­la­ma­la­rı­nın ya­pıl­dı­ğı çınar ağa­cı­mı­zın bu­lun­du­ğu mey­da­na biz Ele­e­eli­ler (Re­şa­di­ye) hala G A V A K - D İ B İ deriz..
Çınar ağaç­la­rı­nın ata­la­rı­mız ta­ra­fın­dan niçin su baş­la­rı­na, mey­dan­la­ra di­kil­di­ği­nin öy­kü­sü ise çok daha il­ginç..
Çınar ağacı : gö­çe­be ya­şam­dan ,yer­le­şik dü­ze­ne ge­çi­şin adeta sem­bo­lü..
Di­ler­se­niz bun­la­rı da sonra an­la­tı­rız..(sü­recek)


Okunma Sayısı: 2916

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.