s
Muğla
16 Temmuz, 2024, Salı
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

İNTER­NET­TE KİRLEN­ME (2)

03 Mart 2022, Perşembe 18:12

İnti­hal, bir ki­şi­nin ese­rin­de başka ki­şi­le­rin ifade, buluş veya dü­şün­ce­le­ri­ni kay­nak gös­ter­mek­si­zin ken­di­si­ne ait­miş gibi kul­lan­ma­sı. İnti­hal bir tür sah­te­kâr­lık ve hır­sız­lık­tır. Ede­bi­yat ta­ri­hi­miz­de bir çok ünlü yazar ve şa­ir­le­ri­miz­de de rast­lan­dı­ğı gibi eser (ç)alın­tı­la­ma ya­pı­la gel­mek­te­dir. Genç­lik yıl­la­rı­mız­da dil­ler­de do­la­şan bir çok argo içe­rik­li fıkra hiç­bir il­gi­si ol­ma­dı­ğı halde Namık Kemal'e ad­de­di­lir­di. Ancak o fık­ra­la­rın, bir halk nük­te­da­nı olan Namlı Kemal adlı bi­ri­ne ait ol­du­ğu­nu öğ­ren­di­ği­miz­de ço­cuk­lu­ğu­muz ge­ri­ler­de kal­mış­tı.

Son za­man­lar­da in­ter­net­te bir ­çok bilgi kir­len­me­siy­le bir­lik­te yeni bir has­ta­lık or­ta­ya çıktı. Be­ğe­ni­len bir söz, bir dört­lük ya da bir şiir ya­za­nı­na büyük say­gı­sız­lık ya­pı­la­rak bi­linç­siz­ce rast­ge­le başka sa­nat­çı­ya ad­de­dil­mek­te ve yüz­ler­ce kez pay­la­şı­la­rak işin için­den çı­kıl­maz bir hal al­mak­ta­dır. Ya­zı­mın 1. bö­lü­mün­de açık­la­dı­ğım gibi bu (ç)alın­tı­la­ma­nın pay­la­şı­mı­nın rekor dü­zey­de ol­du­ğu “Be Hey Dürzü, adlı şiir hâlâ Ney­zen Tev­fik adıy­la pay­la­şıl­mak­ta­dır. Araş­tır­ma­cı Yazın in­san­la­rı­nın uya­rı­la­rı­na kar­şın emeğe say­gı­sız­lık sür­mek­te­dir.

Konu as­lın­da beni de çok ya­kın­dan il­gi­len­di­ri­yor bir (ç)alın­tı­lan­ma mağ­du­ru ola­rak. Söz ko­nu­su sanal pay­la­şım­lar­da ne yazık ki bana ait di­ze­ler de pay­la­şım re­ko­ru kı­ra­cak gibi gö­rü­nü­yor.

“”Et ete değdi can oluş­tu, kur­şun cana değdi kuş uçtu, can uçtu./ de­mi­ri de­mir­le döv­dü­ler biri soğuk biri sı­cak­tı, in­sa­nı in­san­la kır­dı­lar biri tok biri açtı./ Bosna Bosna gülüm benim, se­nin­le ağlar gön­lüm benim./ba­şı­boş kız­gın­lık­lar fır­la­dı yü­rek­ler­den. / erik­ler mey­ve­ye dur­muş­tu, kar, bora, fır­tı­na./ bom­ba­lar yağdı yağ­mur­la­rın ar­dın­dan./ yı­kıl­dı umut­lar, yı­kıl­dı yandı kent­ler./ ka­ra­ca yav­ru­la­rı gibi ka­çış­tı in­san­lar./ ka­na­dı kırık kuş­lar gibi av­lan­dı­lar./ ölüm kustu nam­lu­lar./ şehir or­ta­la­rı kan­lıy­dı, kan­lıy­dı me­zar­lık­lar./ su baş­la­rın­da, ekmek kuy­ru­ğun­da ya­ka­la­dı ölüm ka­ça­ma­dı­lar./ Bosna Bosna gülüm benim, se­nin­le ağlar gön­lüm benim./

O in­san­la­rın şehir or­ta­la­rın­da acı­ma­sız­ca öl­dü­rül­dük­le­ri gün­le­ri anım­sa­yan­lar var­dır. Bosna'daki sa­va­şın ya­rat­tı­ğı duygu yo­ğun­lu­ğuy­la yaz­dı­ğım bu şiir, bugün kay­nak ola­rak gös­te­ri­len in­ter­ne­tin daha esa­mi­si okun­maz­ken 1999 yı­lın­da ba­sı­lan ilk şiir ki­ta­bım “YÜ­REK­TEKİ İZDÜ­ŞÜ­MÜ ”nün 35. Say­fa­sın­da ya­yın­lan­dı. Sonra nasıl ol­duy­sa iş­gü­za­rın bi­ri­si, ilk di­ze­le­ri­mi “Pir Sul­tan Abdal'a ad­de­de­rek, bir yer­ler not düş­müş ve bu çığ gibi bü­yü­ye­rek Ekşi Söz­lük' e ”va­ra­na dek yay­gın­laş­mış.

Yazar Bilim in­sa­nı ala­nın­da say­gın­lı­ğı tar­tı­şıl­maz Sayın Ali Murat İrat ho­cam­la geçen yıl Didim Barış Şen­li­ği et­kin­lik­le­rin­de ko­nuy­la il­gi­li yar­dım is­te­ği­me, yap­tı­ğı araş­tır­ma so­nu­cun­da gön­der­di­ği ile­ti­sin­de, “di­ze­ler size ait­tir,”” Ya­nı­tı­nı aldım. Aynı sı­kın­tı­mı ki­ta­bım­da­ki şi­irim­le bir­lik­te rah­met­li Tay­fun Ta­li­poğ­lu'na ve Sev­gi­li Zülfü Li­va­ne­li'ye dile ge­tir­dim. Tay­fun Ta­li­poğ­lu “İkinci Ney­zen Tev­fik olayı gibi, ga­ze­te­de­ki kö­şem­de dile ge­ti­re­ce­ğim hocam.” dedi. Takip ede­me­di­ğim için so­nu­cu bil­mi­yo­rum. Zaten kısa bir sonra onu yi­tir­dik.

Zülfü Li­va­ne­li'de gü­lüm­se­ye­rek, “”Ne yazık ki böyle du­rum­lar olu­yor, ör­ne­ğin ''Vu­rul­duk Hey Hal­kım Unut­ma Bizi' şiiri bana ait ol­du­ğu halde Sev­gi­li Uğur Mumcu'ya ad­de­di­li­yor. Olsun, ben bun­dan ra­hat­sız­lık duy­mu­yo­rum. ”Açık­la­ma­sı­nı yaptı.

Sayın Meral Ak­şe­ner, geç­ti­ği­miz gün­ler­de grup top­lan­tı­sın­da bu di­ze­le­ri, yine Pir Sul­tan Abdal'a ad­de­de­rek söy­le­di. Ben de bunun üze­ri­ne bir e- mail ile ay­dın­la­tı­cı açık­la­ma­la­rı­mı, yu­ka­rı­da­ki ör­nek­ler­le yap­tım. Ama bir dönüş ol­ma­dı.

Son söz;

Pir Sul­tan Abdal'ın tüm ya­pıt­la­rı dört­lük­ler­den oluş­mak­ta­dır ve hece öl­çü­süy­le ya­zıl­mış­tır. Bu di­ze­ler ise ser­best ve­zin­le ya­zıl­mış­tır.

Lüt­fen emeğe saygı. Esen ka­lı­nız…


Okunma Sayısı: 4164

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.