Muğla
29 Mayıs, 2024, Çarşamba
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

KENDİ ÇİKOLATAMIZI YAPALIM, MUTLULUKTAN UÇALIM

06 Mart 2018, Salı 11:57

Kendi Çi­ko­la­ta­mı­zı Ya­pa­lım, Mut­lu­luk­tan Uça­lım
Ön­ce­lik­le geçen haf­ta­ki ya­zı­mı­zı be­ğe­ne­rek, bizi il­giy­le takip eden okur­la­rı­mı­za çok çok te­şek­kür edi­yo­rum. Bu hafta da çok yoğun ant­re­man­lar ve aş­çı­lık ya­rış­ma­sı ile geçen dolu dolu bir sü­re­cin ar­dın­dan yine siz­ler­le be­ra­be­rim. Ay­rı­ca “Sa­mi­mi Mut­fak” adıy­la oluş­tur­du­ğu­muz yo­utu­be ka­na­lı­mı­za gös­ter­di­ği­niz il­gi­den do­la­yı siz­le­re ayrı ayrı te­şek­kür edi­yo­rum. Az önce be­lirt­ti­ğim gibi Çar­şam­ba günü dok­to­ra ders­le­rim için çık­tı­ğım Konya'dan, bir hı­şım­la ay­rı­la­rak 16.sı dü­zen­le­nen İstan­bul Mut­fak Gün­le­ri kap­sa­mın­da Ulus­la­ra­ra­sı Aş­çı­lık Ya­rış­ma­sı­na gi­de­rek, sev­gi­li öğ­ren­ci­le­rim­le bir­lik­te Muğla ve Datça'mızı tem­sil et­me­nin gu­ru­ru­nu ya­şa­dık. Bu güzel or­ga­ni­zas­yo­na, 22-25 Şubat ta­rih­le­rin­de dün­ya­nın önde gelen aş­çı­la­rı, gurme ve şef­le­ri ka­tıl­dı. Ya­pı­lan ya­rış­ma­lar so­nu­cun­da, Datça Mes­lek Yük­se­ko­ku­lu Aş­çı­lık bö­lü­mü öğ­ren­ci­le­ri, benim ne­za­re­tim­de bir altın, bir bronz ve bir de gümüş ma­dal­ya ala­rak muh­te­şem bir ba­şa­rı­ya daha imza ata­rak biz­le­ri gu­rur­lan­dır­dı­lar. Sev­gi­li öğ­ren­ci­le­rim Deniz Demir, Çisem Egeli ve İrem Coş­kun'u bu ve­si­le ile teb­rik edi­yor, ba­şa­rı­la­rı­nın de­va­mı­nı di­li­yo­rum. Tabiî ki her ba­şa­rı­lı süreç be­ra­be­rin­de yor­gun­luk­la­rı, yoğun ça­lış­ma tem­po­su­nu ve st­res­li ger­gin or­tam­lar­da mü­ca­de­le et­me­yi ge­rek­ti­ri­yor ve ma­ale­sef bu durum biz­le­ri ol­duk­ça zor­lu­yor. İşte bu haf­ta­nın çö­zü­mü tamda bu nok­ta­da or­ta­ya çıktı. Hem ka­zan­dı­ğı­mız onca ba­şa­rı­nın üs­tün­den siz­le­re ufak bir he­di­ye ver­mek, hem de ge­nel­lik­le kadın okur­la­rı­mız için zaman zaman bir krize dö­nü­şen çi­ko­la­ta ih­ti­ya­cı­nı doğal yön­tem­ler­le ve ke­yif­le nasıl çö­ze­bi­le­ce­ği­ni­zi an­lat­mak is­te­dim.Ge­nel­lik­le yo­ru­cu za­man­lar­da, yada ca­nı­mız tatlı is­te­di­ğin­de şöyle mis gibi bir çi­ko­la­ta ha­ya­li hemen hemen her­ke­sin ka­fa­sı­nın bir kö­şe­sin­de, sanki ço­cuk­luk yıl­la­rı­nın ufak ama kuv­vet­li bir öz­le­mi gibi ha­zır­da bek­ler. İşte tam da bu nok­ta­da, kendi el­le­ri­miz­le ha­zır­la­yıp kendi ka­lıp­la­rı­mız­la şe­kil­len­dir­di­ği­miz çi­ko­la­ta­lar, dün­ya­nın vaz­ge­çil­mez lez­ze­ti ha­li­ne dö­nü­şür­ler. O zaman hadi “kendi çi­ko­la­ta­mı­zı ken­di­miz ya­pa­lım, mut­lu­luk­tan uça­lım“ di­ye­rek ta­ri­fi­mi­ze baş­la­ya­lım. Ancak evde çi­ko­la­ta ya­pa­bil­mek için ön­ce­lik­le “kakao yağı” gibi mal­ze­me­le­re ve bunu ben­ma­ri yön­te­mi ile erit­me­ye ih­ti­yaç ol­du­ğu­nu be­lirt­mek is­te­rim. Bu önem­li ti­yo­nun ar­dın­dan ta­ri­fi­mi­ze ge­çe­lim;
Mal­ze­me­ler
50 gram Kakao Yağı (Ben­ma­ri usulu eri­ti­lecek)
50 gram Pudra Şe­ke­ri
3 yemek ka­şı­ğı Kakao
2 yemek ka­şı­ğı Süt Tozu
1 çim­dik Tuz
Ya­pı­lı­şı:
Kakao ya­ğı­nı ben­ma­ri usulü eri­tin. Ka­ka­oyu ek­le­yin, iyice ka­rış­tı­rın. Süt to­zu­nu ek­le­yin iyice ka­rış­tı­rın, pudra şe­ke­ri­ni de ek­le­yin ka­rış­tı­rın. Ilı­dı­ğın­da, çi­ko­la­ta ka­lı­bı­na dö­ke­rek, buz­do­la­bın­da bek­le­tin. Çi­ko­la­ta­nız otu­run­ca hazır de­mek­tir. Afi­yet­le ve gönül ra­hat­lı­ğı ile tü­ke­te­bi­lir­si­niz.
Bu tarif için ge­rek­li olan “kakao ya­ğı­nı” in­ter­net­ten si­pa­riş ve­re­bi­le­ce­ği­niz vep­si­te­le­ri bu­lun­mak­ta­dır. Ay­rı­ca ta­ri­fi­miz her ne kadar el ya­pı­mı da olsa, gün­lük 60-80 gr çi­ko­la­ta­dan faz­la­sı­nı tü­ket­mek sağ­lı­ğı­mız açı­sın­dan çok da uygun ol­ma­yan so­nuç­lar do­ğu­ra­bi­lir. Tabi ki her tatlı ve güzel şeyin bir sonu ol­du­ğu gibi bu günkü “Sa­mi­mi Mut­fak” kö­şe­mi­zin de so­nu­na gel­miş bu­lu­nu­yo­ruz. Bu hafta ço­ğu­muz için vaz­ge­çil­mez bir lez­zet olan çi­ko­la­ta­nın ya­pı­mı­nı basit ama sağ­lık­lı hali ile dile ge­tir­dik. Siz­ler de daha fazla ta­ri­fe, fay­da­lı bil­gi­le­re ula­şa­bil­mek, bi­zim­le ile­ti­şi­me ge­çe­bil­mek ve so­ru­lar so­ra­bil­mek için yo­utu­be “Sa­mi­mi Mut­fak” ka­na­lı­mı­za abone ola­bi­lir, görüş ve dü­şün­ce­le­ri­ni­zi, tarif is­tek­le­ri­ni­zi ve so­ru­la­rı­nı­zı doğ­ru­dan ka­na­lı­mı­za ya­za­bi­lir­si­niz.

Evet dost­lar, bu gün­lük de bana ay­rı­lan bö­lü­mün so­nu­na gel­miş bu­lu­nu­yo­ruz. Sağ­lık­la, mut­lu­luk­la sevgi ve hu­zur­la ya­şa­ma­nız, doğru bes­len­me ve doğru mut­fak tek­nik­le­ri ile ha­ya­ta umut­la yak­laş­ma­nız di­lek­le­rim­le bir başka ya­zı­mız­da “Sa­mi­mi Mut­fak” kö­şe­miz­de bu­luş­ma­mız ümidi ile esen kalın, sağ­lı­cak­la kalın.


Okunma Sayısı: 9797

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.