Muğla
05 Aralık, 2023, Salı
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

ÖJENİZM (2) ÜNLÜ ÖJENİSTLER

19 Nisan 2021, Pazartesi 16:37

“Ve Öje­nizm; "İnsan ge­ne­ti­ği­nin iyi­leş­ti­ril­me­si adı al­tın­da bilim ta­ri­hi­nin vah­şet dolu ka­ran­lık yüzü ola­rak" ta­ri­he not dü­şü­le­cek­ti.” Bi­rin­ci bö­lüm­de­ki ya­zı­mı bu cümle ile son­lan­dır­mış­tım. Bu ka­ran­lık yüz, an­la­mı­nı tam da; “Öjeni 20. Yüz­yıl­da bir çok ül­ke­de kabul gö­re­rek, en yay­gın dü­ze­ye ulaş­tı. Ame­ri­ka Bir­le­şik Dev­let­le­ri, İngil­te­re, Bre­zil­ya, Ka­na­da, Avust­ral­ya, Nor­veç, Fran­sa, İsveç, İsviç­re, Es­ton­ya ve Nor­veç'te 'Irkın ge­liş­me­si, en uygun ola­nın ha­yat­ta kal­ma­sı, anor­mal olan­lar, nor­mal olan­la­rı en­gel­li­yor, neden bu za­rar­lı­la­rı ya­şa­tı­yo­ruz?' an­la­yı­şıy­la, 'Hangi ço­cuk­la­rın sağ­lık­sız, hangi ço­cuk­la­rın sağ­lık­lı' ol­du­ğu­nu be­lir­le­me yet­ki­si­nin dev­let­te ol­du­ğu yö­nün­de ka­rar­lar alı­nıp, uy­gu­lan­dı.” açık­la­ma­sın­da bul­mak­ta­dır.” Bu sü­reç­te öjeni ça­lış­ma­la­rı ge­niş­le­ti­le­rek, Bi­yo­lo­jik Deney İstas­yo­nu, Öjeni Kayıt Ofisi (ERO), Öjeni Der­ne­ği ku­rul­du., Öjeni Uz­man­la­rı ye­tiş­ti­ril­di, Öjeni Kayıt Ofisi la­bo­ra­tu­var­la­rı­na ge­ti­ri­len, Zi­hin­sel özür­lü, kim­se­siz, yok­sul ve mah­kum­lar üze­rin­de de­ney­ler ya­pı­la­rak ra­por­lar ha­zır­lan­dı. Bu ra­por­lar­da bu­lu­nan il­ginç sap­ta­ma­lar, “Öz­geç­miş Ki­ta­bı” adıy­la ya­yın­lan­dı. Euge­ni­cal adlı ga­ze­te ile ça­lış­ma­lar ka­mu­oyu­na du­yu­rul­du.
Bu kadar yay­gın­la­şan öjeni ha­re­ke­ti, in­san­lık ta­ri­hin­de bir çok ünlü ismi de or­ta­ya çı­kar­dı.
PLA­TON (EF­LA­TUN) – Dev­le­tin, va­tan­daş­la­rın üreme ey­lem­le­ri­ni de­net­le­me­si ge­rek­ti­ği­ni ileri süren ilk fi­lo­zof­tu. Pla­ton'a göre göre daha sağ­lık­lı ve ye­te­nek­li bi­rey­le­rin üreme dü­ze­yi art­tı­rıl­ma­lıy­dı. Spar­ta' da, yeni doğan be­bek­ler ye­tiş­kin­ler ta­ra­fın­dan kont­rol edi­lir ve ya­şa­mı­nı sür­dü­rüp sür­dür­me­ye­ce­ği­ne karar ve­ri­lir­di. Sağ­lık­sız ol­du­ğu dü­şü­nü­len­ler Tay­ge­tus Dğına gö­tü­rü­lür ve orada öl­dü­rü­lür­dü. Bu du­ru­ma daha çok erkek be­bek­ler maruz ka­lır­dı çünkü sa­de­ce en güçlü er­kek­ler ya­şa­ma­lıy­dı. Ro­ma­lı­lar da, ben­zer bir yön­tem uy­gu­la­mak­tay­dı­lar. Uygun bul­ma­dık­la­rı be­bek­le­ri Tiber Nehri'nde bo­ğa­rak öl­dü­rür­ler­di. Adı kon­ma­mış öje­nin baş­lan­gı­cı ilk çağ­la­ra da­ya­nı­yor­du.
FRANCİS GAL­TON-1883 yı­lın­da yaz­dı­ğı "İnsan Fa­kül­te­si ve Ge­li­şi­mi Üze­ri­ne Araş­tır­ma­lar" isim­li ki­ta­bın­da "öjeni" (Yu­nan­ca: eu-genēs: iyi-do­ğan) kav­ra­mı­nı tü­ret­ti. 1904 yı­lın­da ise öje­ni­yi "in­sa­nın doğum ka­li­te­si­ni art­tır­ma ve en yük­sek avan­ta­jı sağ­la­ma bi­li­mi" ola­rak ta­nım­la­dı.
ERNST HA­EC­KEL- Ünlü ev­rim­sel bi­yo­log ve fi­lo­zof. Al­man­ya'da Öje­ni­yi ilk be­nim­se­yen ve yayan kişi. "Saf" ve "üstün" bir Alman ırkı ya­rat­mak is­te­yen Na­zi­le­re Ha­ec­kel'n fi­kir­le­ri esin kay­na­ğı oldu. CHAR­LES B. DA­VEN­PORT-Ame­ri­ka­lı Bilim İnsa­nı­1904 yı­lın­da Bi­yo­lo­jik Deney İstas­yo­nu'nu kurdu ve 1910'da Öje­nik Ka­yıt­la­rı Ofisi'ni ha­ya­ta ge­çir­di. Bu ku­rum­lar, öje­nik ku­ral­la­rı­nı be­lir­le­yecek olan ku­rum­lar ola­cak­tı. IRVİNG FİSHER- Ame­ri­kan Öjeni Der­ne­ği Baş­ka­nı. Öjeni ko­nu­sun­da,' bo­zul­ma­mış beyaz halkı bil­gi­len­dir­me' gö­re­vi­ni üst­len­di. HARRY H. LA­UGH­LIN- Öjeni Mü­fet­tiş­li­ği gö­re­vi­ni üst­len­di. Der­ne­ğin baş­kan­lı­ğı­nı yü­rüt­tü ve “Ortak Dünya Hü­kü­me­ti” ku­rul­ma­sı­nı sa­vu­nu­cu­la­rın­dan­dı. HER­BERT SPEN­CER- Öjeni te­oris­ye­ni. ERNST RÜDİN- Alman Irk Hij­ye­ni Der­ne­ği ku­ru­cu­la­rı ara­sın­da yer aldı. Bu ko­nu­da kam­pan­ya­lar yü­rüt­tü. HİTLER-Top­la­ma kamp­la­rın­da­ki gaz oda­la­rın­da; 5 mil­yon Ya­hu­di, 350.000 Çin­ge­ne kat­le­di­lir­ken,100.000 be­den­sel ve zi­hin­sel en­gel­li insan, Hit­ler yö­ne­ti­min­de özel kam­pan­ya­lar­la ger­çek­leş­ti­ri­len "öta­na­zi prog­ra­mı" kap­sa­mın­da öl­dü­rül­müş­tür. MUS­SOLİNİ- 1935 yı­lın­da Eti­yop­ya'yı işgal ede­rek, 15 bin in­sa­nı kat­let­tir­di. Mus­so­li­ni'ye göre Eti­yop­ya­lı­lar siyah ırk­tan ol­duk­la­rı için aşa­ğıy­dı­lar ve İtal­yan­lar gibi üstün bir ırk ta­ra­fın­dan yö­ne­til­mek onlar için bir şeref ol­ma­lıy­dı. Yani ona göre siyah tenli Eti­yop­ya­lı­lar doğal se­lek­si­yon yo­luy­la ele­mi­ne edil­me­si ge­re­ken ge­li­şe­me­miş in­san­cık­lar­dı. PAUL SC­HA­FER- Şili San­ti­ago'da­ye­ni bir ırk ya­rat­mak ama­cıy­la ku­ru­lan Hay­si­yet Ko­lo­ni­si yö­ne­ti­ci­li­ği yaptı. Dr. ALE­XIS CAR­REL- Yaz­dı­ğı “Bi­lin­me­yen İnsan” ki­ta­bın­da in­sa­nın ye­ni­den ya­pı­lan­ma­sın­da top­lum­sal so­run­la­rın çö­zü­mü için öjeni ve ötö­na­zi ya­pıl­ma­sı­nı öner­di. ALF­RED PLO­ETZ- Irk­sal Te­miz­li­ğin Temel Tas­la­ğı ki­ta­bı­nı yazdı, Alman Halk Hij­ye­ni Der­ne­ği­ni Kurdu. CHAR­LES RO­BERT RİCHET- Fran­sız Öje­nik Der­ne­ği Baş­ka­nı. “Ha­sar­lı ki­şi­le­re ev­li­li­ğin ya­sak­lan­ma­sı­nı sa­vun­du.” ALF­RED HOC­KE- “De­ğer­siz Ha­ya­tın Yok Edil­me İzni” ki­ta­bı­nı yazdı. AND­REW CAR­NEGİE ve JHON D. ROC­KE­FEL­LER Jr- Öje­niz­me hiz­met eden bilim in­san­la­rı­na, der­nek­le­re en büyük pa­ra­sal des­te­ği sağ­la­yan ve bu ça­lış­ma­la­ra her ba­kım­dan kat­kı­lar veren yer­yü­zü var­sıl­la­rıy­dı.


Okunma Sayısı: 6691

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.