Muğla
29 Mayıs, 2024, Çarşamba
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

Özgür Özel’in önüne Datça’dan taş koymak

18 Nisan 2024, Perşembe 17:32
Özgür Özel’in önüne Datça’dan taş koymak

Geç­ti­ği­miz 31 Mart Yerel Se­çim­le­ri­nin yan­kı­la­rı devam edi­yor.
So­nuç­la­rı bir son­ra­ki ya­zım­da mad­de­ler ha­lin­de de­ğer­len­di­re­ce­ğim.
Bu ya­zı­da ise çok il­ginç ve bir o kadar da üzücü bir olaya yer ve­re­ce­ğim.
Muğla’nın Datça İlçesi Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı­nı bir kez daha CHP ka­zan­dı.
Üç dönem CHP İlçe Baş­kan­lı­ğı gö­re­vi­ni ba­şa­rıy­la yü­rü­ten de­ğer­li ar­ka­da­şım Aytaç Kurt, par­ti­si­nin adayı ola­rak gir­di­ği se­çi­mi ka­za­na­rak Be­le­di­ye Baş­ka­nı se­çil­di.
Cum­hur İtti­fa­kı’nın MHP’li adayı Dr. Fey­zul­lah Gü­la­da ise çok da büyük ol­ma­yan fark­la se­çi­mi ikin­ci sı­ra­da ta­mam­la­dı.
Se­çi­min ar­dın­dan Be­le­di­ye­de rutin devir tes­lim tö­re­ni ya­pıl­dı.
Aynı günün ge­ce­si, MHP’nin adayı Fey­zul­lah Bey beni ara­mış.
Er­ken­den uyu­du­ğum için yanıt ve­re­me­dim.
Fey­zul­lah Bey bana ula­şa­ma­yın­ca bir video gön­der­miş.
Sabah çağ­rı­sı­nı gör­dü­ğüm­de, ken­di­si­ne dön­me­den önce vi­de­oyu iz­le­dim.
CHP’li eski Be­le­di­ye Baş­ka­nı Gür­sel Uçar, gö­re­vi Aytaç Kurt’a dev­re­der­ken, yeni be­le­di­ye mec­lis üye­le­ri ve ça­lı­şan­la­rın önün­de skan­dal söz­ler edi­yor­du.
Ku­lak­la­rı­ma ina­na­ma­dım.
Duy­duk­la­rım kabul edi­le­bi­lir söz­ler de­ğil­di.
Gür­sel Uçar, ko­nuş­ma­sı­nın ba­şın­da Be­le­di­ye’ye sa­de­ce CHP’li­le­ri işe al­dı­ğı­nı (ger­çek öyle mi?) söy­le­di.
Ar­dın­dan da adını ver­me­den Fey­zul­lah Gü­la­da için “MHP’li bir fa­şist” ta­nım­la­ma­sı yaptı.
Çok ama çok üzül­düm.
Bunun bir­çok ne­de­ni var.
Ön­ce­lik­le, her­ke­si ku­cak­la­yan ve her ke­sim­den saygı, sevgi gören Aytaç Kurt’un içine dü­şü­rül­dü­ğü durum için üzül­düm.
Be­le­di­ye Mec­lis üyesi ol­ma­la­rı­nı yü­rek­ten is­te­di­ğim ve ço­ğu­nu uzun yıl­lar­dır ta­nı­dı­ğım genç ar­ka­daş­la­rın daha ilk gün­den zor du­ru­ma dü­şü­rül­me­le­ri­ne üzül­düm.
İlçe­de­ki CHP ör­gü­tü ve üye­le­ri­nin dü­şü­rül­dü­ğü du­ru­ma üzül­düm.
Say­gı­lı, nazik, çağ­daş bir insan olan Fey­zul­lah Gü­la­da’nın hiç hak et­me­di­ği bu ay­rım­cı söz­le­rin mu­ha­ta­bı ya­pıl­ma­sı­na üzül­düm.

Gür­sel Bey, Fey­zul­lah Beye ‘Fa­şist’ der­ken bin defa dü­şün­me­liy­di.
Gür­sel Uçar böy­le­lik­le gi­de­ra­yak yeni Baş­kan Aytaç Kurt’un kol­tu­ğu­na bir bomba bı­rak­mış oldu.
Ay­rı­ca Datça’daki CHP’li­le­ri, özel­lik­le MHP’li hem­şe­ri­le­ri­ne yanıt ver­mek­te zor­la­na­cak­la­rı so­ru­lar­la baş başa bı­rak­tı.
Ama hep­sin­den önem­li­si yeni Genel Baş­kan Özgür Özel’in önüne, seçim za­man­la­rın­da CHP’ye karşı kul­la­nı­la­cak büyük bir taş koydu.
Ra­kip­le­ri­nin eline mal­ze­me verdi.
Seçim za­fe­ri­nin belli ol­du­ğu 31 Mart ge­ce­si Özgür Bey, “MHP’li emek­li­ler­den al­dı­ğı­mız ema­net oy­la­rın far­kın­da­yız” de­miş­ti.
Mil­li­yet­çi de­mok­rat­lar ola­rak ta­nım­la­dı­ğı MHP kö­ken­li seç­me­ne olan say­gı­sı­nı dile ge­tir­miş­ti.

Özgür Özel, kibir ve kini dış­la­yıp, çok olgun, her­ke­si ku­cak­la­yan ha­ri­ka bir ko­nuş­ma yap­mış­tı.
Gür­sel Uçar ise Genel Baş­ka­nı­nı ya­lan­lar­ca­sı­na MHP’li­le­re “siz fa­şist­si­niz, biz­den uzak durun” de­me­ye ge­tir­di.
Bu vi­de­oyu iz­le­di­ğim an hemen Özgür Özel’e ilet­tim.
“Lüt­fen bu ko­nu­nun üze­ri­ne gidin” dedim.
Zaten bir süre sonra video med­ya­da haber oldu.
Sos­yal med­ya­da da hızla ya­yıl­dı.
Fey­zul­lah Gü­la­da ile 3 kez ko­nuş­tum.
Gür­sel Uçar’ın sa­de­ce söz­le­ri­ne değil bun­la­rın al­kış­lan­ma­sı­na da çok içer­le­miş­ti.
Fey­zul­lah Beye, odada bu­lu­nan­la­rın Uçar’ın söz­le­ri­ni değil Aytaç Beyin ma­ka­ma ge­çi­şi­ni al­kış­la­dık­la­rı­nı söy­le­dim.
Çünkü ko­nuş­tu­ğum mec­lis üye­le­ri, duy­duk­la­rı kar­şı­sın­da büyük şaş­kın­lık ya­şa­dık­la­rı­nı, Gür­sel Uçar’ın söz­le­ri­ni ke­sin­lik­le onay­la­ma­dık­la­rı­nı ıs­rar­la vur­gu­la­dı­lar.
Çok iyi ta­nı­dı­ğım bu genç mec­lis üye­le­ri­nin söz­le­rin­de­ki sa­mi­mi­ye­te yü­rek­ten ina­nı­yo­rum.
Aytaç Bey ile de ko­nuş­tu­ğum­da, o da duy­du­ğu söz­le­ri ke­sin­lik­le red­det­ti­ği­ni dile ge­tir­di.
Uma­rım eski Baş­kan Uçar, sa­de­ce MHP ada­yı­na fa­şist de­me­di­ği­nin far­kı­na var­mış­tır.
Fey­zul­lah Gü­la­da, Datça hal­kın­dan 6218 oy al­mış­tır.
Bu sa­yı­nın için­de AKP seç­men­le­ri­nin de oyu var.
Söz ko­nu­su 6218 seç­men, ço­cuk­la­rı ve diğer kent­ler­de­ki aile fert­le­riy­le bir­lik­te dü­şü­nü­lür­se, ko­nu­nun 10 bin­den fazla in­sa­nı il­gi­len­dir­di­ği gö­rü­le­cek­tir.

Gü­la­da’ya yö­ne­lik bu söz­ler­le, bin­ler­ce Dat­ça­lı da fa­şist ilan edil­miş ol­ma­ya­cak mı?
O söz­ler ne­de­niy­le bu in­san­la­rın da kalbi kı­rıl­ma­ya­cak mı?
Yine bu fa­şist yaf­ta­sı ya­pış­tı­rı­lan bin­ler­ce Dat­ça­lı­nın ara­sın­da Gür­sel Uçar’ın ak­ra­ba­la­rı, köy­lü­le­ri (Me­su­di­ye), ar­ka­daş­la­rı, kom­şu­la­rı yok mu?
El­bet­te faz­la­sıy­la var, çünkü Datça küçük yer ve her­kes bir­bi­riy­le uzak­tan ya­kın­dan bir şe­kil­de hısım ak­ra­ba­dır.
Söz ko­nu­su MHP’li seç­men, aynı za­man­da başta yeni Baş­kan Aytaç Bey olmak üzere mec­lis üye­le­riy­le de hısım ak­ra­ba­dır, ar­ka­daş­tır, kom­şu­dur.

Gür­sel Beyin ken­di­si de AKP İlçe Baş­ka­nı ile dünür ol­ma­mış mıydı?
Si­ya­si ra­ki­bi­ne fa­şist demek 12 Eylül ön­ce­sin­de kaldı.
Yak­la­şık 44 yıl sonra 12 Eylül ka­fa­sıy­la ko­nuş­mak, ki­şi­nin nasıl bir ruh hali için­de ol­du­ğu­nu gös­ter­me­si ba­kı­mın­dan önem­li­dir.
Kı­sa­ca­sı tek bir söz ile bir kişi değil bin­ler­ce kişi in­ci­til­miş­tir.
Bir sonra ki se­çim­de Datça’daki CHP’li­le­rin, in­cin­miş seç­men kit­le­si­ne ula­şıp, oy is­te­me­si zor­laş­tı­rıl­mış­tır.
Kendi adıma Fey­zul­lah Gü­la­da’dan özür di­le­dim.
Çünkü, 2019’daki yerel seçim ön­ce­sin­de, Gür­sel Uçar’ın aday­laş­ma­sı için An­ka­ra’da elim­den gelen des­te­ği ver­miş­tim.
Ken­di­si bunu çok iyi bil­mek­te­dir.
Ay­rı­ca, il­ke­le­rim ve du­ru­şum ge­re­ği, Gür­sel Bey se­çil­dik­ten sonra ma­ka­mı­na git­me­me­ye özen gös­ter­di­ğim de bi­lin­mek­te­dir.
TV 100, Ha­ber­türk, CNN Türk ek­ran­la­rın­da haf­ta­da bir­kaç kez ka­tıl­dı­ğım prog­ram­lar­da beni iz­le­yen­ler bilir, şu ya da bu par­ti­nin ta­raf­ta­rı tar­zın­da değil ob­jek­tif, eğ­ri­ye eğri, doğ­ru­ya doğru di­ye­bi­len bir ga­ze­te­ci ola­rak yo­rum­lar ya­pa­rım.
Fey­zul­lah Bey ve yakın çev­re­si­nin de “Ob­jek­tif bir ga­ze­te­ci ol­du­ğu­nu­zu bi­li­yo­ruz. Bu yüz­den der­di­mi­zi size an­la­tı­yo­ruz” de­dik­le­ri ve bek­le­dik­le­ri için ko­nu­yu yaz­dım.
Zaten onlar beni ara­ma­say­dı bile bu ko­nu­yu ya­zar­dım.

Çünkü ob­jek­tif­lik, de­mok­rat­lık, çağ­daş­lık ve si­ya­si ter­bi­ye bunu ge­rek­ti­rir.
Fey­zul­lah Bey ay­rı­ca ota, çi­çe­ğe, bö­ce­ğe ka­rı­şan Datça’daki sa­yı­sız, plat­form, der­nek ve what­sapp gru­bun­dan bu ay­rım­cı­lı­ğa tepki gel­me­me­si­ni de bir sa­mi­mi­yet testi ola­rak yo­rum­la­dı.
Bi­tir­me­den son bir ha­tır­lat­ma yap­mak­ta yarar var.
Rah­met­li Deniz Bay­kal’ın Genel Baş­kan ola­rak gir­di­ği son se­çim­de, baraj al­tın­da kal­ma­sın diye CHP’li aile­ler 1 oy da MHP’ye ver­miş­ti.
Bu du­rum­da, mil­yon­lar­ca CHP seç­me­ni­ne de ‘Fa­şist’mi di­ye­cek­si­niz?


Okunma Sayısı: 373

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.