Muğla
04 Mart, 2024, Pazartesi
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

SIR­LAR ÜLKESİ .. D A T Ç A (12)

20 Şubat 2023, Pazartesi 15:50

Dat­ça­mı­zın  g a y y a - k u y u s u gibi geç­mi­şi­nin ka­ran­lık­la­rı­na ve de­rin­lik­le­ri­ne giz­len­miş sır­la­rı­nı avu­cu­nun içi gibi bilen muh­te­rem ve muh­te­şem bir abi­mi­zin pe­şi­ne ta­kıl­mış, Datça ya­rı­ma­da­sı­nı adım adım ar­şın­lı­yor ve buram buram tarih kokan ka­le­le­rin sır­lar­la yüklü sur­la­rı, du­var­la­rı üze­rin­de do­la­nır­ken an­lat­mak­tan ağzı yo­ru­lan abi­mi­zi, ağ­zı­mız bir karış açık din­li­yor, ta­ri­hi ce­ha­le­ti­miz anım­sı­yor..?Sus­mak­la ye­ti­ni­yor­duk..
Hele hele ..? Buram buram Datça kokan.. Özü de sözü de Dat­ça­lı ve Kız­lan in­ci­ri ka­ra­sı tenli, nurlu badem gözlü, düz­gün­ce, kır­gın­ca ve kız­gın­ca ka­rak­te­ri­nin hay­ra­nı ol­du­ğum bir hatun ki­şi­miz, ka­le­nin du­var­la­rı üze­rin­de se­ker­ken, ayak­la­rı­mı­zın al­tı­na se­ri­len ta­ri­hi ka­lın­tı­la­rın ve doğal gü­zel­lik­le­rin sih­ri­ne ka­pıl­mış, fo­toğ­raf ma­ki­na­sı­nın dek­lan­şö­rü­ne de­li­ce­si­ne ba­sı­yor.. ?Ba­sı­yor.. Ba­sı­yor  ve olup bi­ten­le­ri hay­ran­lık­la iz­li­yor­du..
Ve de..
Datça ta­ri­hi­nin du­aye­ni ağa­be­yi­mi­zin ağ­zın­dan inci ta­ne­le­ri dö­kü­lü­yor­du..
"...M i t h r i d a t e s sa­vaş­la­rı dö­ne­min­de Rom a 'ya des­tek veren Kni­dos­lu­'lar, P a x -R o m a n a 'ya, iç iş­le­rin­de özgür bir müt­te­fik ola­rak ka­tıl­dı­lar..
.. Kni­dos­lular bu öz­gür­lük­le­ri­ni biraz da Kni­dos'­lu kahin A r t e m i d o r o s 'un oğlu The­opo­mos' un, Roma im­pa­ra­to­ru Gaius Ju­li­us Ce­asar' ın (Sezar) çok yakın dostu, ar­ka­da­şı, sır­da­şı ol­ması­na borç­luy­du­lar.."
"..?Ni­te­kim İmpa­ra­tor Sezar, Kni­dos­lu­la­rın bu ka­dir­şi­nas­lı­ğı­nı, ve­fa­sı­nı unut­ma­mış, Ana­do­lu'nun fet­hin­de uğ­ra­dı­ğı karya kenti Mi­le­tos' tan sonra çok yakın ar­ka­da­şı­nın kenti olan Kni­dos'a da uğ­ra­ma­yı ihmal et­me­miş ve Kni­dos­lu­lar ta­ra­fın­dan büyük şen­lik­ler­le ve tö­ren­ler­le kar­şı­lan­mış­tır.."
"...?Knidos­ta­ki sanat eser­le­rin­den, bilim ve din adam­la­rın­dan ta­pı­nak­lar­dan, eğ­len­ce ha­ya­tın­dan adeta bü­yü­le­nen S e z a r , bu­ra­ya vergi ba­ğı­şık­lı­ğı im­ti­ya­zı ver­miş ve Kni­dos'u hemen c i v i t a t e s -l i b e r a e (özgür kent) ilan et­miş­tir..(sü­recek)
Kay­nak­lar :
1-Kni­dos te­ri­tor­yu­mun­da ar­ke­olo­jik araş­tır­ma­lar-Nu­man Tuna
2-Turkey Be­yond Ma­e­an­der-Ge­or­ge Bean


Okunma Sayısı: 265

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.