Muğla
29 Mayıs, 2024, Çarşamba
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

SOMON DEYİP GEÇME FAYDALARI SAYMAKLA BİTMEZ

28 Mayıs 2018, Pazartesi 20:09

 

Ön­ce­lik­le geçen haf­ta­ki ya­zı­mı­zı be­ğe­ne­rek, bizi yo­utu­be “Sa­mi­mi Mut­fak” ka­na­lı­mız­dan abone ola­rak, takip eden okur­la­rı­mı­za çok çok te­şek­kür edi­yo­rum. Bu günki ya­zı­mız­da da yine bes­le­yi­ci ve sağ­lık­lı bir tarif ve önem­li bil­gi­ler­le siz­ler­le­yiz. Hemen hemen her­kes balık ya­ğı­nın fay­da­la­rı üze­rin­de ortak fikir bir­li­ği­ne varır ancak bazı ba­lık­la­rın bes­len­me­miz­de­ki önemi üze­rin­de fazla fikir sa­hi­bi de­ğil­dir. Bu dü­şün­ce­den ha­re­ket­le, bu hafta siz­le­re ül­ke­miz­de ye­tiş­ti­ri­le­bi­len yada Nor­veç kö­ken­li ola­rak dı­şa­rı­dan alı­nan somon ba­lı­ğı­nın fay­da­la­rı­nı an­lat­ma­yı plan­la­dım. Ko­nu­mu­za geç­me­den önce, ba­lı­ğın her tü­rü­nün haf­ta­da en az bir kere tü­ke­til­me­si ge­re­ken bir besin ol­du­ğu­nu ha­tır­lat­mak is­te­rim. Çünkü ba­lı­ğın insan vü­cu­du için bir­çok fay­da­sı bu­lun­mak­ta­dır. Kal­bin ko­run­ma­sı­nı sağ­lar. Ba­ğı­şık­lık sis­te­mi­ni güç­len­di­rir. Ay­rı­ca zeka ge­li­şi­mi­ne yar­dım­cı olur. Ba­lı­ğın içe­ri­sin­de yer alan omega 3 yağ asit­le­ri başka hiç­bir be­sin­de yok­tur. Vücut için­de ge­rek­li olan bir yağ asidi ol­ma­sı ne­de­niy­le balık tü­ket­mek vücut için son de­re­ce ya­rar­lı­dır. Kalp ve damar dostu olan balık sa­ye­sin­de sağ­lık­lı bir yaşam si­zin­le bir­lik­te­dir. Peki somon ba­lı­ğı için durum nedir? Somon ba­lı­ğı 4 ila 6 yıl yaşar. Ne­hir­le­rin en sert akan kı­sım­la­rın­da bile yu­mur­ta­la­rı var­dır. So­mon­lar yük­sek­le­re zıp­la­yan ve çetin ka­ya­lar­dan geçen ba­lık­lar ol­duk­la­rı için son de­re­ce da­ya­nık­lı­dır­lar ve yağ asit­le­ri ba­kı­mın­dan ol­duk­ça zen­gin yağlı ba­lık­lar sı­nı­fın­da yer alır­lar. Ay­rı­ca ız­ga­ra­sın­dan, fı­rın­lan­ma­sı­na kadar hemen hemen her tür pi­şir­me yön­te­mi­ne uyum sağ­lar­lar. So­mo­nun iki çe­şi­di var­dır. Bun­lar; vahşi somon ve çift­lik so­mo­nu­dur. İnsan­lar ge­nel­lik­le fark­lı se­bep­ler­le çift­lik so­mo­nu tü­ket­mek­te­dir­ler. Her ner tür olur­sa olsun bütün somon ba­lık­la­rı sahip ol­du­ğu özel­lik­ler sa­ye­sin­de insan sağ­lı­ğı için en sağ­lık­lı be­sin­le­rin ba­şın­da gel­mek­te­dir. Genel ola­rak fay­da­la­rı;
 Omega– 3 yağ asit­le­ri ba­kı­mın­dan zen­gin­dir. Bu sa­ye­de kar­di­yo­vasy­kü­ler has­ta­lık­la­rı önler. Bunun yanı sıra trig­li­se­rid se­vi­ye­si­ni de dü­şü­rür. Ay­rı­ca B12 ve ni­asin ba­kı­mın­dan da zen­gin­dir.
 Eğer dü­zen­li ola­rak somon ba­lı­ğı tü­ke­ti­lir­se kolon, ağız, mide ve pank­re­as kan­ser­le­ri­nin de önüne ge­çi­lir. Ay­rı­ca mide ve yemek bo­ru­su­nun has­sas mu­ko­za ta­ba­ka­la­rı­nı da korur.
 Somon ba­lı­ğı­nın fay­da­la­rı içe­ri­sin­de ko­lok­re­tal kan­ser ris­ki­ni dü­şür­me­ye yar­dım­cı ol­ma­sı da büyük önem taşır.
 Somon ba­lı­ğı kan pıh­tı­sı­nın ak­ci­ğer ana da­mar­la­rı­nı tı­ka­ma­sı­nın önüne geçer.
 Yük­sek kan ba­sın­cı­nı dü­şü­rür.
 İnsü­li­ne karşı vü­cu­du­nun tep­ki­si art­tı­rı­cı özel­lik gös­te­rir.
 Göz ku­ru­lu­ğu ve göz yor­gun­lu­ğu ya­şa­yan­lar somon ba­lı­ğı sa­ye­sin­de ka­lı­cı çö­züm­le­re ula­şır­lar.
 Somon ba­lı­ğı tü­ket­mek meme kan­se­ri­ne ya­ka­lan­ma ris­ki­ni dü­şü­rü­yor.
 Uyluk ve bacak da­ma­la­rın­da bi­ri­ken kan pıh­tı­laş­ma­dan olu­şan ağ­rı­yı en­gel­ler.
 Güneş ya­nı­ğı­nın önler. Cilt kan­se­ri ris­ki­ni dü­şü­rür.
 Kilo ver­me­yi amaç­la­yan ki­şi­ler için ol­duk­ça fay­da­lı bir be­sin­dir. İçe­ri­ğin­de­ki yük­sek pro­te­in ve düşük yağ oranı sa­ye­sin­de vü­cu­da ge­rek­li ener­ji­yi verir. Vü­cu­dun şeker emi­li­mi­ni ko­lay­laş­tı­rır.
 Kalp so­run­la­rı­na iyi­leş­ti­ri­ci çö­züm­ler sunar.
 Cil­din genç kal­ma­sı­nı sağ­lar.
 Ha­fı­za­yı ge­liş­ti­rir. Beyin ge­li­şi­mi­ni des­tek­ler.
Yu­ka­rı­da bah­set­ti­ği­miz fay­da­lar tüm dün­ya­da kabul edi­len ve bi­lim­sel so­nuç­la­rı ka­nıt­la­nan fay­da­la­rı­dır ve daha bil­me­di­ği­miz, so­nu­cu­na va­ra­ma­dı­ğı­mız bir­çok ya­ra­rı da say­mı­yo­rum bile. Ay­rı­ca çocuk ge­li­şi­mi ve sağ­lı­ğı için de çok çok önem­li bir be­sin­dir. İşte siz de bunca fay­da­sı olan bir ba­lı­ğın nasıl pi­şi­ril­di­ği­ni öğ­ren­mek is­ti­yor­sa­nız lüt­fen yo­tu­be “Sa­mi­mi Mut­fak” ka­na­lı­mı­zı zi­ya­ret ede­rek, fı­rın­da somon ba­lı­ğı­nın nasıl ha­zır­lan­dı­ğı­nı canlı canlı iz­le­yi­niz. Her zaman söy­le­di­ği­miz gibi bu güzel lez­ze­ti ha­zır­lar­ken, lüt­fen ço­cuk­la­rı­nı­zın elin­den tu­ta­rak on­la­rı da bu ye­me­ğe ortak edi­niz. Evet dost­lar, bu hafta da bizim ve ço­cuk­la­rı­mız için çok önem­li olan bir konu ile siz­ler­le bir­lik­te olduk ve di­li­mi­zin dön­dü­ğün­ce bu güzel bil­gi­le­ri siz­le­re sun­duk. Uma­rım “Sa­mi­mi Mut­fak” köşe ya­zı­la­rı­mı­zı takip edip uy­gu­la­ya­rak, siz­ler de sağ­lık­lı, mutlu ve ba­şa­rı­lı bir ha­ya­tın sır­la­rı­nı ya­ka­la­ya­cak­sı­nız ve umu­yo­ruz ki ile­ti­şim ad­res­le­ri­miz­den biz­le­re ula­şa­cak­sı­nız.. Tek yap­ma­nız ge­re­ken yo­utu­be arama bö­lü­mü­ne Sa­mi­mi Mut­fak yaz­mak­tır. Bu ha­tır­lat­ma­yı da ya­pa­rak, he­pi­ni­ze hu­zur­lu, sevgi ve saygı dolu bir yaşam di­li­yo­rum. Bir başka ya­zı­mız­da doğru bes­len­me tek­nik­le­ri ve doğru ta­rif­ler­le ye­ni­den gö­rüş­mek üzere hoş kalın, hoşça kalın, sağ­lık­lı bir yaşam için bizi takip et­me­yi unut­ma­yın


Okunma Sayısı: 8391

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.