s
Muğla
21 Haziran, 2024, Cuma
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

YEREL TARİH - KA­RA­KÖY BAS­KI­NI- 7

12 Aralık 2022, Pazartesi 17:21

Adalı Rum ça­pul­cu­la­rın ilk yağ­ma­la­dı­ğı, Halen ayak­ta olan, Ka­ra­köy sa­hi­lin­de­ki de­ğir­men..?Bu ilk bas­kın pro­va­sın­da, beşi sivil biri asker altı şe­hi­di­miz var­dır..
Ça­nak­ka­le sa­vaş­la­rı (1915) sı­ra­sın­da Gö­ko­va kör­fe­zin­de sak­la­nan Alman de­ni­zal­tı­la­rı­nın pe­şi­ne düşen Fran­sız Kru­ve­zö­rü D u p l e k s , Bod­rum ve Ge­ren­ce sa­hil­le­rin­de yerli mu­ka­ve­met güç­le­rin­den ağır.. dar­be­ler ala­rak ve Alman de­ni­zal­tı­sı­nı bir türlü sı­kış­tı­rıp ba­tı­ra­ma­dan, yor­gun argın, İstan­köy Li­ma­nı­na geri döner..
Gemi per­so­ne­li yor­gun­dur, dert­li­dir..
Hele hele Bod­rum - Ge­ren­ce sa­hi­lin­de as­ker­le­rin uğ­ra­dı­ğı he­zi­met haz­me­di­lir, ye­ni­lir yu­tu­lur gibi de­ğil­dir..? Bir yörük ka­dı­nı sa­hi­le çıkan Fran­sız as­ker­le­ri, ça­ka­ral­maz si­la­hıy­la tek ba­şı­na esir almış, ora­lar­da de­ni­zi gö­zet­le­yen Alman as­ker­le­re tes­lim et­miş­tir..
Bu ola­yın öy­kü­sü Bod­rum'da halen daha dil­le­re des­tan­dır. Ef­sa­ne­leş­miş­tir..
Yor­gun argın as­ker­ler, sük­lüm pük­lüm, İstan­köy Çı­na­ral­tı mey­da­nın­da salaş bir kah­ve­ha­ne­nin önüne çö­rek­len­miş­ler, bir yan­dan çay­la­rı­nı yu­dum­la­mak­ta bir yan­dan da ön­le­rin­den gelip geçen Rum dil­ber­le­ri iz­le­mek­te, yor­gun­luk­la­rı­nı gi­der­me­ye ça­lış­mak­ta­dır­lar..
Liman mey­da­nı ci­va­rın­da ba­ba­sı­nın ya­zı­ha­ne­sin­den as­ker­le­ri iz­le­mek­te olan Dat­ça- Ka­ra­köy­lü F l o r i n a kı­zı­mı­zın ni­şan­lı­sı V a s i l i s- F a v i n i fır­sa­tı ga­ni­met bilir..
İstan­köy­de­ki İtal­yan gar­ni­zon ko­mu­ta­nı­nı da ya­nı­na ala­rak ,D u p l e i x zırh­lı­sı­nın komu­ta­nı­nın ma­sa­sı­na çö­rek­le­nir­ler.
Daha sonra eski ku­la­ğı kesik kap­tan­lar­dan Y a n n i s 'in mey­ha­ne­si­ne da­lar­lar.. ?
Datça­lı­ya 14 şe­hi­de mal olan Ka­ra­köy bas­kı­nı­nın te­mel­le­ri bu mey­ha­ne­de atı­lır..
Gö­ko­va kör­fe­zin­de uğ­ra­dı­ğı ye­nil­gi­le­rin in­ti­ka­mı­nı almak için yanıp tu­tu­şan Gemi ko­mu­ta­nı , adalı rum ça­pul­cu­la­rın, Datça ya­rı­ma­da­sı­na ya­pa­ca­ğı ta­la­na yö­ne­lik bas­kın­lar­da maddi ma­ne­vi her türlü des­te­ği ve­re­ce­ği ko­nu­sun­da - bi­raz­da al­dı­ğı al­ko­lün et­ki­siy­le - her türlü sözü verir..
İlk etap­ta bir mik­tar silah el al­tın­dan İtal­yan gar­ni­zo­nu­na tes­lim edi­lir..
Bun­dan sonra yük ,V a s i l i s 'in sır­tın­da­dır..?Bas­kın için İstan­köy ve civar ada­lar­dan gö­nül­lü ma­ce­ra­cı bas­kın­cı top­la­mak..
Ka­ra­köy ana bas­kı­nı­nın ilk pro­va­sı ya­pı­lır..
Eli silah tutan Dat­ça­lı­lar cep­he­ler­de­dir.
İstan­köy ada­sın­da top­la­nan ma­ce­ra düş­kü­nü 15-20 genç son model si­lah­lar­la do­na­tı­lıp
yerli tek­ne­ler­le Datça sa­hil­le­ri­nin yo­lu­nu tu­tar­lar.
Bu bas­kın­da asıl amaç, Datça sa­hil­le­ri­nin mu­ka­ve­met gü­cü­nü öğ­ren­mek­tir. Yağ­ma­cı­lar Ka­ra­köy sa­hil­le­ri­ni soyup so­va­na çe­vi­rir­ler..
Halen daha dim­dik ayak­ta duran yu­ka­rı­da fo­toğ­raf­la­dı­ğı­mız de­ğir­men de bu yağ­ma­dan na­si­bi­ni alır..
De­ğir­me­nin için­de un, tahil, alet- ela­vat cin­sin­den ne bul­du­lar­sa yağ­ma­lar­lar..
Ken­di­le­ri­ne mu­ka­ve­me­te yel­te­nen 5(beş) Ka­ra­köy­lü­mü­zü ve bir as­ke­ri­mi­zi acı­ma­sız­ca kat­le­der­ler..
Ka­ra­köy sa­hil­le­rin­de öküz, inek, eşek, keçi ,koyun, tar­la­da ürün cin­sin­den ne bul­du­lar­sa ge­mi­le­ri­ne yük­le­yip, İstan­kö­ye yol­la­nır­lar..
Kay­nak :
1-Dat­ça­ya ait bil­dik­le­rim-Re­şa­di­ye eş­ra­fın­dan Rah­met­li Fethi bey(mel­tem)
2-Za­man içer­sin­ de ,Ka­ra­köy ve Re­şa­di­ye yaş­lı­la­rıy­la ya­pı­lan soh­bet­ler..


Okunma Sayısı: 238

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.