s
Muğla
21 Haziran, 2024, Cuma
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

ÇATAL MAH­ZEN'İN ÖY­KÜ­SÜ (2)

02 Şubat 2023, Perşembe 18:03
ÇATAL MAH­ZEN'İN ÖY­KÜ­SÜ (2)

Foto : Genç­lik ar­ka­da­şım İnci (yük­sel) ile çatal ma­ğa­ra önün­de kahve keyfi..
Madem di­li­mi­ze do­la­dık.. Çatal mah­ze­ni­mi­zin inini di­bi­ni bir güzel ka­rış­tı­rıp or­ta­ya dö­ke­lim bari.. Neyin ne­siy­miş? kimin fe­siy­miş ..?Bi­lin­sin, nam olsun da anıl­sın..
Es­ki­le­rin ta­bi­riy­le " Ç a t a l- m a ğ a r a" mız , yine es­ki­ler­den duy­du­ğu­muz ka­da­rıy­la "T u z- De p o s u " ola­rak inşa edil­miş..
Neden tuz de­po­su ..?
Çünkü bu gün C u m h u r i y e t - M e y d a n ı " ola­rak bil­di­ği­miz, bir­lik ve be­ra­ber­lik ruhu için­de beton yı­ğı­nı­na dü­nüş­tür­dü­ğü­müz alan, her ta­ra­fın­dan sular sızan, ne­re­dey­se sulak, adeta ba­tak­lık bir alan­dı ve bu­ra­nın muh­te­lif yer­le­rin­den sızan, de­ni­ze akan sular, yü­zey­de par­mak ka­lın­lı­ğın­da hatta daha fazla ka­lın­lık­ta tuz ta­ba­ka­la­rı oluş­tu­ru­yor­du..
Ben ha­ki­rin, kü­çü­cük bir veled iken merak edip bu tuz­la­rı top­la­mış­lı­ğım ve tat­mış­lı­ğım dahi var­dır..
Bu ala­nın bil­di­ğim ka­da­rıy­la en eski adı da " G o v a l ı k " tı..
Kork­ma­yın g o v a bit­ki­si­nin la­tin­ce'­si­ni yazıp ba­şı­nı­zı ağ­rı­ta­cak de­ği­lim. Sa­de­ce tarif edip fa­zi­let­le­rin­den, ne işe ya­ra­dı­ğın­dan söz ede­ce­ğim..
Datça'da zaman...? Aman da aman.. Zaman mı bizi har­cı­yor.. Biz mi za­ma­nı har­cı­yo­ruz..? Belli değil..
Hele hele z e m h e r i  gün­le­rin­de...?Yani bu gün­ler­de..
Bi­raz­cık sabır...
Çatal mah­ze­ni­mi­zi, her ik­ti­dar par­ti­si­nin key­fi­ne göre ikide bir ad de­ğiş­ti­rip duran Cum­hu­ri­yet mey­da­nı­mı­zı didik didik ede­ce­ğim, cıl­kı­nı çı­ka­ra­ca­ğım..(sü­recek)


Okunma Sayısı: 164

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.