s
Muğla
16 Temmuz, 2024, Salı
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

DAT­ÇA­’NIN KÖK­LERİ

11 Ağustos 2022, Perşembe 14:27

Tarih yaz­mı­yo­ruz..​Geçmiş­le ge­lecek ara­sın­da köp­rü­ler kur­ma­ya ça­lı­şı­yo­ruz. An­lat­tık­la­rı­mın ve an­la­ta­cak­la­rı­mın bi­lim­sel de­ğe­ri yok­tur. Olsa olsa "Sözlü - ye­rel tarih" de­ni­le­bi­lir..
Kök­le­ri­mi­zi di­li­mi­zin dön­dü­ğü ak­lı­mı­zın er­di­ği ka­da­rıy­la an­lat­ma­ya devam ede­ce­ğiz..
Şimdi de biraz nü­fu­su­mu­zun ne­re­dey­se 4/3.nü teş­kil eden yö­rük­le­ri­miz­den söz ede­lim.. Yörük " yü­rü­yen " "Gö­çe­be " an­lam­la­rı­na falan ge­li­yor..
Aslı "Y ü r ü k " müş.. Hani "yürük at" falan deriz..
Dat­ça­mız­da yörük ka­rak­te­ri ,ge­le­nek ve yaşam tarzı 1970'li yıl­la­ra kadar köy­le­ri­miz­de kıs­men devam edi­yor­du.. Dağ­la­rı­mız, ba­yır­la­rı­mız keçi sü­rü­le­ri ile kap­lıy­dı.. Özel­lik­le Kız­lan, Eme­cik, Ka­ra­köy, Hı­zır­şah ve kıs­men Me­su­di­ye, Sındı gibi köy­le­ri­miz­de.. ​Keçi gö­çe­be­li­ğin koyun yer­le­şik­li­ğin sim­ge­si gibi bir şeydi..
Bu ko­nu­da ,Datça'ya yer­leş­ti­ri­len Türk­men boy­la­rı, yö­rük­ler ko­nu­sun­da zen­gin kay­nak­lar, kayıt ve bel­ge­ler var..
Me­se­la Prof Dr. Faruk Sümer Oğuz­lar (Türk­men­ler) isim­li ya­pı­tın­da Datça'ya yer­leş­ti­ri­len oğuz boy­la­rın­dan A L A Y U N D L U ve Y İ V A Türk­men aşi­ret­le­rin­den söz edi­yor..
Hadi bir alın­tı ya­pa­lım..
"....​16'ncı yüz­yı­lın or­ta­la­rın­da 100 ha­ne­den fazla Ala - Yunt­lu oy­ma­ğı Muğla'nın D A D Y A ,Balat'ın Ba­yın­dır.... köy­le­ri­ne yer­leş­ti­ril­miş­tir.."*
Bu ör­nek­le­ri uzat­mak müm­kün.. Dedik yaa.. Tarih yaz­mı­yo­ruz..
Hadi yine yırt­tık..​ Ala­yunt­lu ve Yıva ke­li­me­le­ri anlam ola­rak ­ta güzel..
A l a - Y u n t l u : "Kıs­rak­la­rı ala, hay­van­la­rı iyi.. be­si­li " an­la­mı­na ge­li­yor­muş.,.
Y i v a : De­re­ce­si üstün..​ka­li­te­li" gibi bir şey..
Yıl­lar önce Kız­lan kö­yü­nün yaş­lı­la­rı ile yap­tı­ğım bir soh­bet­te an­lat­mış­lar­dı..
".. Ata­la­rı­mız önce İstan­bul'a yakın bir yer­le­re yer­leş­ti­ril­miş­ler. Ora­lar­da tek dur­ma­mış­lar. Bu ta­raf­la­ra sü­rül­müş­ler.. Aşi­re­ti­miz önce Ula-Gö­ko­va - Ak­ya­ka ta­raf­la­rı­na ge­ti­ril­miş..​Bu­ra­da üçe tak­sim edil­miş..​Bir kısmı...Köy­ce­ğiz ta­raf­la­rı­na ...." (sü­recek)
*Kay­nak :
Oğuz­lar-Türk­men­ler
Prof Dr. Faruk Sümer


Okunma Sayısı: 2191

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.