Muğla
05 Aralık, 2023, Salı
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

İNTER­NET­TE KİRLEN­ME (1)

17 Şubat 2022, Perşembe 16:20

Be Hey Dürzü' şiiri Ney­zen Tev­fik Ko­lay­lı''nın de­ğil­dir!

“Sivri üs­lu­bu ne­de­niy­le Ney­zen Tev­fik'e mal edi­len 'Be Hey Dürzü' şi­iri­nin kime ait ol­du­ğu tar­tış­ma ya­rat­tı. Mutlu Çelik, şiiri Ata­türk düş­man­la­rı­na it­ha­fen yaz­dı­ğı­nı söy­le­di. An­ka­ra­lı çi­çek­çi Bü­lent Ulu­soy hak­kın­da 'Ata­türk'e ha­ka­ret' suç­la­ma­sıy­la dava açıl­ma­sı­na neden olan 'Be Hey Dürzü' baş­lık­lı şiiri kimin yaz­dı­ğı tar­tış­ma ya­rat­tı.

Ulu­soy'un avu­ka­tı Tah­sin Adak Zey­rek, mü­vek­ki­li­ne yö­ne­lik suç­la­ma ne­de­niy­le mah­ke­me­ye sun­du­ğu sa­vun­ma­da, şi­irin hiciv us­ta­sı Ney­zen Tev­fik'e ait ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, şa­irin Ata­türk hay­ran­lı­ğı­nı an­lat­tı.

Em­ni­yet Genel Mü­dür­lü­ğü Asa­yiş Daire Baş­kan­lı­ğı Asa­yiş Şube Mü­dü­rü Mutlu Çelik ise, şi­irin ken­di­si­ne ait ol­du­ğu­nu ve 1994 yı­lın­da ya­yın­la­dı­ğı 'Ce­va­ben' adlı ki­tap­ta yer al­dı­ğı­nı söy­le­di.

Bu ki­ta­bı, TBMM'de Ata­türk aley­hi­ne ko­nuş­ma yapan eski RP Mil­let­ve­ki­li Hasan Me­zar­cı'ya ve Ata­türk düş­man­la­rı­na it­ha­fen ya­yın­la­dı­ğı­nı be­lir­ten Çelik, Barış Par­ti­si'nin şiiri Ney­zen Tev­fik im­za­sıy­la pos­ter ve kart­pos­tal ya­pa­rak sat­tı­ğı­nı, bu ta­rih­ten iti­ba­ren şi­irin Tev­fik'e mal edil­di­ği­ni kay­det­ti. Şiiri izin­siz kul­lan­dı­ğı için Barış Par­ti­si'ne dava aç­tı­ğı­nı ifade eden Mutlu Çelik, An­ka­ra 5′inci As­li­ye Hukuk Mah­ke­me­si'nden ted­bir ka­ra­rı al­dı­ğı­nı vur­gu­la­dı. Şi­irin Ney­zen Tev­fik'e değil ken­di­si­ne ait ol­du­ğu­nu, aç­tı­ğı in­ter­net si­te­sin­de de dile ge­ti­ren Mutlu Çelik, mah­ke­me­nin ted­bir ka­ra­rı ile şi­irin asıl sa­hi­bi­nin tes­cil edil­di­ği­ni bil­dir­di. 'Be Hey Dürzü' şi­iri­nin Ney­zen Tev­fik'e ait ol­du­ğu­na dair bu­gü­ne kadar çok sa­yı­da yazı ile kar­şı­laş­tı­ğı­nı an­la­tan Mutlu Çelik, Ne­ca­ti Doğru, Hik­met Çe­tin­ka­ya ve Fatih Al­tay­lı gibi ya­zar­lar ile si­ya­set­çi Er­tuğ­rul Yal­çın­ba­yır' ın, yap­tı­ğı uyarı son­ra­sın­da ha­ta­la­rı­nı dü­zelt­ti­ği­ni söz­le­ri­ne ek­le­di.”

Bu ilk değil.

Tev­fik'in ha­ya­tı­nı ve şi­ir­le­ri­ni an­la­tan 'Çe­şit­li Yön­le­riy­le Ney­zen Tev­fik' isim­li ki­ta­bın ya­za­rı araş­tır­ma­cı Alpay Ka­ba­ca­lı, sivri üs­lu­bu ne­de­niy­le bu tarz­da­ki dört­lük­le­rin daha önce de Ney­zen Tev­fik'e mal edil­di­ği­ni ha­tır­lat­tı. Ka­ba­ca­lı, 'Ney­zen Tev­fik ha­yat­tay­ken ga­ze­te­ci Ahmet Emin Yal­man'ı yeren bir dört­lük Ney­zen Tev­fik im­za­sıy­la pi­ya­sa­ya çık­mış­tı. Ama şair dört­lü­ğün ken­di­si­ne ait ol­ma­dı­ğı­nı açık­la­mış­tı' dedi. Ka­ba­ca­lı, dör­dün­cü bas­kı­sı ya­pı­lan ki­ta­bı­nın son bö­lü­mü­nü de Ney­zen Tev­fik'e ait ol­ma­yan ama ken­di­si­ne mal edi­len dört­lük­le­re ve şi­ir­le­re ayır­dı­ğı­nı an­lat­tı.

Ney­zen Tev­fik'in ne­re­dey­se tüm eser­le­ri­ni in­ce­le­yen Ka­ba­ca­lı, 'Be Hey Dürzü' şi­iri­nin, ünlü hiciv us­ta­sı­na ait ol­ma­dı­ğı­nı be­lirt­ti. Ka­ba­ca­lı, 'Daha önce de bu şi­irin Ney­zen Tev­fik'e ait ol­du­ğu söy­len­miş­ti hatta bu ko­nu­da tar­tış­ma­lar da ya­şan­mış­tı. Ancak ben o zaman da bu şi­irin Ney­zen Tev­fik'e ait ol­ma­dı­ğı­nı söy­le­miş­tim' dedi.
Şair Ataol Beh­ra­moğ­lu da şi­irin Ney­zen Tev­fik'e ait ol­ma­dı­ğı­nı söy­le­di. Beh­ra­moğ­lu, şi­ir­de­ki üs­lu­bun Tev­fik'e ben­ze­me­di­ği­ni be­lirt­ti.

(http://​oz­gur­du­rus.​wordp­ress.​com/​2008/​08/​18/​be-hey-dur­zu-ney­zen-tev­fik-ko­lay­li­nin-de­gil­dir/​)
Yu­ka­rı­da­ki ha­be­re ve açık­la­ma­la­ra kar­şın “Be Hey Dürzü” adlı şiir hala ıs­rar­la Ney­zen Tev­fik adıy­la ya­yın­la­nı­yor, özel­lik­le in­ter­net­te ıs­rar­la bu yan­lış yi­ne­le­ni­yor.


Okunma Sayısı: 5297

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.