Muğla
27 Şubat, 2024, Salı
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

KE­LE­BEK ŞUNU BİL Kİ ZOR­DUR AN­LA­TA­MA­MAK, AN­LA­ŞI­LA­MA­MAK !

17 Aralık 2019, Salı 10:48

Ke­le­bek mut­lu­luk, sevgi, an­la­yış ve gü­zel­lik ifade eder. Ama dün se­nin­le benim ara­mı­za bun­lar­dan hiç­bi­ri­ni ge­tir­me­di. Ak­si­ne dün ke­le­bek gö­rü­nüş­lü bir kara Fatma ara­mı­za girdi. O güzel sesli, güzel ko­nu­şan Ser­tap bana çok sivri dilli ifa­de­ler kul­lan­dı, se­si­ni yük­selt­ti, sanki nef­re­ti­ni kustu. Şa­şır­dım, üzül­düm ve anlam ve­re­me­dim. Ser­tap beni bazen çok yu­ka­rı­la­ra çı­ka­rıp "güzel insan" ya­pı­yor, bazen de "canım öyle is­te­di ve öyle yap­tım, ba­na­ ne sana daha önce ver­di­ğim söz­le­re" deyip yer­le­re vu­ru­yor. Ben de onsuz ola­mı­yo­rum ama, onun­la da ol­mu­yor, o hiç an­la­ya­ma­dı­ğım sivri dilli, se­ve­ce­li­ğin­den uzak, ger­gin an­la­rın­da. Benim bir­kaç hafta ev­vel­ki ya­zı­mın baş­lı­ğı „FALA İNANMA, FAL­SIZ DA KALMA“ idi. Orada „Fal“ is­mi­ni kul­lan­ma­yıp ama ben­ze­ri şey­ler­le meş­gul olup ör­ne­ğin „Ana­liz“ deyip yap­tı­ğı şeyi başka bir ­şey ola­rak or­ta­ya süren ki­şi­ler de var. Bu gibi ana­liz­ler biraz stan­dart, ez­be­re laf­lar de­miş­tim. Hatta şöyle ger­çek bir olay­dan bah­set­miş ve aynen şu cüm­le­le­ri yaz­mış­tım „Çok sev­di­ğim bir bayan bir mar­ket­te para ödeme sı­ra­sın­da ar­ka­sın­da­ki ki­şi­ye sı­ra­sı­nı verip, „benim ace­lem yok, siz öde­ye­bi­lir­si­niz“ demiş, adam da size bir ba­ka­bi­lir­ mi­yim deyip bir­kaç sa­ni­ye bu bayan ar­ka­da­şı­ma şöyle bir bakıp, „size sos­yal medya üze­rin­den üç sayfa bir ka­rak­ter ana­li­zi gön­de­re­ce­ğim“ demiş (ve bu geçen zaman için­de de gön­der­miş). Bunun ola­bi­le­ce­ği­ne hangi man­tık evet der? Bu ki­şi­ler art ni­yet­li, güzel laf­lar­la bir ba­ya­nı et­ki­le­yip, sonra kim­ bi­lir hangi başka ni­ye­ti olan ki­şi­ler. Belki de ön ha­zır­lık yapıp o kişi hak­kı­na bilgi top­la­yıp, sonra sanki te­sa­düf bir rast­laş­ma ya­rat­ma gibi tak­tik­ler kul­lan­mak on­la­rın yön­tem­le­rin­den biri. „
Ser­tap bana çok sivri dilli ifa­de­ler kul­lan­dı diye yaz­dım ya biraz evvel, Ben hala ina­na­mı­yo­rum, çünkü o hep tatlı dilli, se­ve­cen ifa­de­ler kul­lanan, in­sa­nı kı­rı­cı söz­ler et­me­yin bi­ri­dir, nasıl oldu da bu tarz­da ko­nuş­tu diye dü­şün­düm dü­şün­düm ama bir açık­la­ma­sı­nı bu­la­ma­dım. De­ni­ze düşen yı­la­na sa­rı­lır eder­ler ya, ben de bütün inan­dık­la­rı­ma ve hayat fel­se­fe­me ters düşen bir karar aldım ve aynı ki­şi­yi yani bu ‚Ana­liz­ci­yi' bulup Ser­tap'ın bu dav­ra­nı­şı­nı onun ka­rak­te­ri­ne uyu­yor mu diye ona so­ra­yım dedim. Ara­yan bulur der­ler, ben de sor­dum so­ruş­tur­dum ve bu ‚Ana­liz­ci­yi' bul­dum. Ser­tap hak­kın­da ge­rek­li bil­gi­le­re zaten sahip. Ben ona „Ser­tap bazen sanki benim bil­di­ğim Ser­tap ol­mak­tan çıkıp ani­den sivri, kesin dilli, in­sa­nı çok kı­rı­cı tarz­da ko­nu­şan bir Ser­tap'a bü­rü­ne­bi­lir mi?„ dedim. Biraz dü­şün­dü, daha evvel onun hak­kın­da yap­tı­ğı ana­li­ze baktı ve onun ka­rak­te­ri için­de şöyle olmak da var deyip aynen şunu söy­le­di. „Si­nir­li ve ger­gin­ken dili ol­duk­ça kesin ola­bi­lir ve bu da kar­şı­sın­da­ki in­san­lar­dan olum­suz tep­ki­ler al­ma­sı­na yol açar. İnsan­la­ra ken­di­le­ri­ni ve duy­gu­la­rı­nı ifade et­me­le­ri için alan ve öz­gür­lük ta­nı­ma­lı­dır.“. Hop­

 

pa­la, ken­dim ettim ken­dim bul­dum, ben fala, böyle ana­liz­le­re falan hiç inan­maz­dım ama işte bire bir Ser­tap'ı
ta­nım­la­yan bir ana­liz. Bu ça­re­siz, yani çok sev­di­ğim Ser­tap'ın bana bu tarz dav­ra­nı­şı­na bir açık­la­ma bulup Ser­tap' dan kop­ma­mak is­ti­yo­rum ya, at­la­dım bu ana­li­zin üs­tü­ne ve ken­di­me „Kaya ya bu de­ve­yi gü­der­sin ya da bu di­yar­dan gi­der­sin“ dedim. Ha­yat­ta bazı şey­le­ri ya­şa­ma­dan ona ina­nıl­mı­yor. Hani Mev­la­na demiş ya „Bazen di­yo­rum ki; ne ola­cak söyle git­sin. Son­ra­da di­yo­rum ki; Söy­le­yin­ce ne ola­cak? Sus !
bit­sin.“ Bu da as­lın­da ne doğru bir söz­müş, ben zaten bana kes­kin, sivri di­liy­le onun­la hiç bağ­daş­tı­ra­ma­dı­ğım tarz­da söz­ler eden Sertap 'ya dü­şün­ce­le­ri­mi açık­ça söy­le­dim, o da ko­nuş­ma ta­rzını zaten de­ğiş­tir­di ama ondan asıl is­te­di­ği­mi henüz değil. Sev­mek bu olsa gerek, yani ya bi­ti­rir­sin ya da ondan ko­pa­maz, devam deyip razı olur­sun ka­de­ri­ne. Ben de razı oldum ka­de­ri­me ve Mev­la­na'nın söz­le­rin­de­ki gibi 'sus­tum' artık‚ ‚bit­sin' bu kı­rı­cı ortam. Ama Ser­tap yine o Ser­tap kalır, ben Kaya ise de­di­ğim dedik de­me­ğe devam eder­sem bu yan­gın ara sıra yine kö­rük­lenìr, ama her se­fe­rin­de sön­dü­re­bil­mek için ye­ter­li suyu bu­la­bi­lir­ mi­yiz bil­mem !
Zaten bir fal, bir ka­rak­ter ana­li­zi, bir med­yu­mun söy­le­di­ği şey­ler olsa olsa ha­yat­ta bir kere ve ka­za­ra tutar. Siz siz olun ve benim gibi ça­re­siz kalıp on­la­ra muh­taç ol­ma­yın, on­la­ra inan­ma­yın.
Ben onu hep bil­di­ğim, hep sev­di­ğim,
gök­le­re çı­kar­dı­ğım, eşsiz de­di­ğim Ser­tap ola­rak ya­şa­mak is­ti­yo­rum. Çekil ke­le­bek kı­lı­ğı­na gir­miş kara Fatma ara­mız­dan, gel­sin yine o ger­çek, güzel ke­le­bek ara­mı­za.
Ben onun için kıs­kanç­lık ve kalp kriz­le­ri ge­çi­rir­ken, ne olur yaz­ma­sın, ses­len­me­sin bana bir daha o kesin, sivri dilli, azar­la­yı­cı ve beni tak­maz laf­la­rın­la,
hele ki bir de­fa­sın­da ol­du­ğu gibi bir de se­si­ni yük­sel­te­rek falan,
Ben kıs­ka­nı­rım seni uçan kuş­tan,
kapat te­le­fo­nu­nu deyip, ama
ken­di­le­ri aynı say­gı­yı gös­ter­me­yen­den, ta­nı­ma­dı­ğın ama fır­sat­çı gö­bek­li mes­lek­ta­şın­dan, ar­ka­daş ge­çi­nip as­lın­da sana ası­lan,
çev­ren­de fı­rıl­dak olan bekar er­kek­ler­den,
ve Pazar günü bütün gü­nü­nü ,onun çok planlı,arka arkaya ayrı davetleri sonucu verdiğin,işini iyi bilen arkadaşından
Bana her gün en az iki saat zaman ayı­rıp,
me­saj­la­rı­na kar­şı­lık ve­ri­yo­rum di­yor­sun,
ama ben de be­ra­ber olmak is­ti­yo­rum
se­nin­le tam bir bütün gün.
Yaz­ma­sam o zaman sana altı gün mesaj,
top­la­sam bana bol ke­se­den ver­di­ğin
iki­şer sa­at­le­ri­mi bir araya,
olur ­mu benim de bir tam gün hak­kım se­nin­le ol­ma­ya?
Ama be­nim­ki sanal or­tam­da, seni gö­re­mi­yo­rum bile,
ve­re­mez­mi­sin bana bir gün de faz­la­dan bir ik­ra­mi­ye,
madem har­cı­yor­muş­sun de­ğer­li sa­at­le­ri­ni
öyle cö­mertçe bana.
Bugün te­le­fon­la­şa­ca­ğız in­şal­lah,bi­li­yo­rum ki yine o bil­di­ğim, yer­le­re gök­le­re sığ­dı­ra­ma­dı­ğım Ser­tap ola­cak te­le­fo­nun öbür ucun­da, çek­miş git­miş ola­cak o kara Fatma ara­mız­dan, çır­pa­cak ka­nat­la­rı­nı yine o ger­çek ke­le­bek ve an­la­ta­cak Sertap’a ona olan büyük sev­gi­mi.
Ama kor­ku­yo­rum ben,
kaç gün sürer bu pembe gün­ler,
çünkü sen yine de­ği­şi­ve­rir­sin,
ka­çır­dım diye o hiç vaz­ge­çe­me­di­ğin eğ­len­ce­le­ri­nin ta­dı­nı,
ka­pat­tı­ğın te­le­fo­nu­na ve sana ula­şa­ma­dı­ğı­ma isyan et­ti­ğim için.Say­gı­sız­lık diye ni­tele­di­ğin bu şeyi,
hani o te­le­fo­nu­nu ka­pat­ma­yı ar­ka­daş­la­rın­la iken, baş­ka­la­rı güle oy­na­ya yapar ama
sen ya­par­san sana yapma der­ler, sen de on­la­ra ina­­nır bari ben anlayışsız  ol­ma­ya­yım der­sin, ama bu arada siler atar­sın def­ter­den,
ona göre ken­din­ce çok özel, sence de bir za­man­la­rın „güzel ar­ka­da­şı­nı“.
Hal­bu­ki seni zırt pırt ara­yıp te­le­fo­nu­nu
de­vam­lı çal­dı­ran o değil,
geyik mu­hab­bet­le­ri ile za­ma­nı­nı alan da o değil,
o sa­de­ce uzak­lar­dan ya­şa­ma­ğa ça­lış­tı­ğı
pla­to­nik aş­kı­nın kur­ba­nı bir ga­ri­ban. Bu dünya böyle, çok şey bek­le­me, "baş­la­rım haaa" der o sana yine bir ­gün,
sen ka­lır­sın or­ta­da de­li­ler gibi üzü­len, ama o ken­din­ce çöz­müş­tür olayı seni hiç tak­ma­ya­rak, as­lın­da ger­çek say­gı­sız­lar­la bir­lik­te ol­du­ğu, ve hiç vaz­ge­çe­me­di­ği keyif or­ta­mı uğ­ru­na.
Yap­tın yine bana ya­pa­ca­ğı­nı ayın 13'ü ve Cuma !
 13.12.2019


Okunma Sayısı: 1646

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.