Muğla
27 Şubat, 2024, Salı
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

SIRA BENDE … ve HATTA BİZDE

20 Aralık 2019, Cuma 11:51

Bir yazı gön­der­di bana,
hem güzel ya­zıl­mış­tı,
hem bana da ya­zıl­mış­tı,
koy­dum onu ga­ze­te­de bir kö­şe­ye.

Yine bir yazı yazdı,
tarzı il­ginç, ko­nu­su güzel,
oku­ya­na keyif ve­ri­yor,
koy­dum onu ga­ze­te­ye yine bir kö­şe­ye.

Yaz­dık­ça yazdı,
hep il­ginç ko­nu­lar­da,
beni aradı be­ğe­nen oku­yu­cu­lar,
teb­rik et­me­ğe.

Hani fut­bol­da aynı po­zis­yon için
re­ka­bet var­dır ya,
alır for­ma­yı iyi olan,
bir maç, iki maç, her maç.

Salı der­ken, Cuma der­ken,
oldu hem Salı hem Cuma ve her hafta,
kaptı ga­ze­te­de o kö­şe­yi,
hep il­ginç ko­nu­lar, hep de­ği­şik tar­zıy­la.

Ama hani var­dır ya bazı as fut­bol­cu­lar,
hani şu kap­ris­li ama yine de vaz­ge­çi­le­meyen­ler,
bizim Sen­siz Olmaz da aldı sazı eline,
yazdı ama, baş­la­dı ona buna ka­rış­ma­ya.
Verdi ve­riş­tir­di hep ona buna,
acayip taktı ka­fa­yı bir Ser­tap'a,
onun o çok an­la­yış­sız ar­ka­daş­la­rı­na,


bazen sa­at­ler­ce ka­pa­lı olan te­le­fo­nu­na,ay­rı­ca inan­mı­yor şarj bitti kan­dır­ma­ca­sı­na, nasıl ol­maz­mış yani bir şarj
ale­ti­ bir ara­da­ki bir sü­rü­kleyi­şi­ de.
İyi hoş da bi­ra­der,
şah­baz­dı şah oldu adam,
ne­re­dey­se biz ola­ca­ğız ona köle,
ge­çi­recek ga­ze­te­yi bir­ gün ele.

İstek­le­ri, eleş­ti­ri­le­ri öyle ki artık,
res­men gömdü son ya­zı­sın­da bi­ri­ni,
dü­şü­recek he­pi­mi­zi de bir­bi­ri­mi­ze,
ne­re­dey­se her­ şey, yatma, kalk­ma, spor, dans, hep onun kont­ro­lün­de.
Elim sa­de­ce kalem tu­tar­ken Ser­tap'ın il­ha­mı beni yazar yaptı dedi,ama Sen­siz Olmaz'ın ya­za­rı­nın dün­ya­sı bir başka, iyi yön­le­ri de var hani,ke­di­ler bile eli kalem tutup teb­rik kartı yazar oldu onun­la,hem de on­la­ra özel pul­la­rıy­la falan,yani inan­ma­sı zor ama gel de inan­ma,ka­fa­sı­nın için­de til­ki­ler do­la­şı­yor,ama sakın ola ki kız­dır­ma­yın, yan­gı­na kö­rük­le gi­di­yor o zaman da.

Dedik ya adam tam bir tilki,
as­lın­da ­ya­zı­la­rı­nı ne­re­den gön­der­di­ği­ni bi­li­yo­rum,
dön artık kürk­çü dük­ka­nı­na di­yo­rum,
ondan kur­tul­mam, kur­tul­ma­mız için,
ama o tu­tul­muş Datça'ya ve Ser­tap'a
dön­mem diyor kürk­çü dük­ka­nı­na.
Kul­la­nı­yor Sen­siz Olmaz diye bir rumuz sonra bir­ gün tu­ta­cak di­yecek ki Ben­siz Olmaz,st­ra­te­ji­si belli ama is­te­mem ondan kur­tul­mak,
o biz­siz ola­maz, biz onsuz ola­maz,
kal­sın o zaman ga­ze­te­de bu zor adam,yani o ve ru­mu­zu­ Sen­siz Olmaz.
Rumuz: Off  yaa, mec­bu­re­n a­ma, Onsuz Olmaz
Onun ce­fa­sı­nı çek­me­ğe razı olan­lar:
Ga­ze­te yö­net­me­ni,
Sen­siz Olmaz'ın Ser­tap'ı
ve okur­la­rı / Ara­lık 2019

Hop­pa­la, adam benim ve bizim ağ­zı­mız­dan yaz­mış bu ya­zı­yı,
bak­sa­na en alt­ta­ki ru­mu­zu­na, yani yine o „Sen­siz Olmaz“,ben bile baş­tan beri dü­şün­düm, kim yaz­mış acaba bunu bizim ga­ze­te­den diye,
ver­dik ister is­te­mez ip­le­ri eline,
neyse ki se­vi­yo­ruz biz de onu, onun bizi sev­di­ği kadar,
ama her­hal­de san­cı­lı değil yine de onun Ser­tap'ı sev­di­ği kadar …

Tabii ki bun­la­rın hepsi hoş bir soh­bet, çünkü ya­zı­la­rı­ma değer veren, „sevgi ile yak­la­şan“ bir ga­ze­te yö­net­me­nim var. As­lın­da onun ve ga­ze­te­nin ba­şa­rı­sı­nın ar­ka­sın­da da bu ya­tı­yor, çünkü ne­re­de Sevgi varsa, orada Ba­şa­rı ve Zen­gin­lik de var­dır. !

14.12.2019


Okunma Sayısı: 1827

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.