Muğla
04 Mart, 2024, Pazartesi
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

SIR­LAR ÜLKESİ : D A T Ç A (11)

02 Şubat 2023, Perşembe 18:04
SIR­LAR ÜLKESİ : D A T Ç A (11)

Dünya ge­ze­ge­ni­nin gel­miş geç­miş en önem­li dü­şü­nür­le­rin­den olan Aris­to­te­les'e dahi "Ger­çek de­mok­ra­si Kni­dos­'ta­dır " de­dir­ten ya­rı­ma­da­mı­zın sır­lar­la dolu ka­ran­lık geç­mi­şi­ni çe­şit­li ta­rih­çi­le­rin ağ­zın­dan ay­dın­lat­may­la ve an­lat­ma­ya devam ede­lim..
İstan­bul Üni­ver­si­te­sin­de tam 25 yıl Kla­sik Yunan ve Roma sa­na­tı üze­ri­ne ders­ler veren Ge­or­ge .?A.? Bean' a kulak ve­re­lim.**
"...?Pe­le­po­nez' den gelen dor­lar Rho­dos ve Kos yer­le­şim­le­rin­den sonra Datça Ya­rı­ma­da­sı­nın or­ta­sın­da (Bur­gaz) K n i d o s ken­ti­ni kur­du­lar.
... He­ro­do­tos ,ko­lo­ni­ci­le­rin Spar­ta' dan gel­di­ği­ni be­lir­tir.?Bu açık­la­ma doğ­ruy­sa bi­li­nen tek Spar­ta ko­lo­ni­siy­le Kni­dos'ta kar­şı­laş­mış olu­ruz.".
"...?Diğer an­la­tı­lar­da bu ken­tin(Bur­gaz ) Argos' lu yiğit T r i o p a s ta­ra­fın­dan ku­rul­du­ğu söy­le­nir.
... O sı­ra­lar­da Datça ya­rı­ma­da­sı üze­rin­de T r i o p i o n adı al­tın­da bir başka yer­le­şim daha ger­çek­leş­ti.
Altı kente bağlı üye­ler D o r i a -ş e n l i ğ i' ni Datça Ya­rı­ma­da­sı top­rak­la­rı için­de kalan bu kent­te­ki "Tri­opi­on­lu Apol­lon Kut­sal yerinde kut­la­mak­tay­dı­lar. Kut­sal yer çe­şit­li kay­nak­lar­da ta­nım­lan­mış ol­ma­sı­na rağ­men ta­pı­na­ğın yeri kesin ola­rak bi­lin­me­mek­te­dir." (sü­recek)
Kay­nak­lar :
* Aris­to­te­les -Po­li­tics
**Ge­or­ge A.? Bean -Ka­ria


Okunma Sayısı: 222

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.