Muğla
27 Şubat, 2024, Salı
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

YOK OLDU SAN­DI­ĞIM ŞIK­LI­ĞI O KUR­TAR­DI

02 Aralık 2019, Pazartesi 16:42

Ka­dın­lar çi­çek­le­ri çok mu sever?
Hayır ka­dın­lar çi­çek­le­ri değil, çiçek ala­cak duy­gu­ya sahip er­kek­le­ri çok se­ver­ler..!
Bunu kim demiş bi­li­yor­ mu­su­nuz, Aziz Nesin demiş.
Peki er­kek­ler ka­dın­la­rı çok mu sever? Bu so­ru­ya ço­ğun­luk evet diye cevap verir ama hangi ka­dın­la­rı der­se­niz, ço­ğun­lu­ğun, yani er­kek­le­rin ve hatta ka­dın­la­rın ce­va­bı „ güzel ka­dı­nı“ olur. Sizce güzel kadın nedir? Ço­ğun­luk tan­rı­nın ver­di­ği gü­zel­li­ği bah­se­der ama bu da ki­şi­den ki­şi­ye, er­kek­ten er­ke­ğe de­ği­şir. As­lın­da hemen hemen her bayan bir erkek için gü­zel­dir. Ki­mi­si az, ki­mi­si orta, ki­mi­si de çok gü­zel­dir. Ay­rı­ca renk­ler ve zevk­ler tar­tı­şı­la­ma­ya­ca­ğı gibi, her er­ke­ğin güzel bayan kav­ra­mı da fark­lı­dır. En ba­si­tin­den baş­lar­sak, kimi kum­ra­lı, kimi sa­rı­şı­nı, kimi kızıl saç­lı­yı güzel bulur. Yani güzel kadın nedir ko­nu­sun­da fark­lı dü­şün­ce­le­ri yaz­ma­ğa kal­kar­sam her­hal­de yüz­ler­ce sayfa yazar ve yine de her fark­lı gö­rü­şü kap­sa­mış ol­maz­dım.
Benim bu­ra­da­ki ama­cım ko­nu­ya başka bir açı­dan bak­mak, yani bir kadın ken­di­ni nasıl güzel yapar yö­nün­den yak­laş­mak ola­cak.
Gü­nü­müz­de özel­lik­le de genç kız­la­rı­mız­da gi­yim­de bir özen­siz­lik var. Ga­li­ba do­lap­la­rın­da el­le­ri­ne ilk ne ge­çer­se onu gi­yi­yor­lar. Ay­rı­ca zaten ne giy­sem diye seç­me­ğe kal­ka­cak güzel ve zevk­li kı­ya­fet­le­ri  de yok, yani al­mı­yor­lar.
Yaz­dı­ğım gibi hemen her bayan bir erkek için gü­zel­dir. Ben bu­ra­da güzel ba­ya­nı değil, ken­di­ni güzel yap­ma­yı bilen, yani „şık ba­ya­nı“ iş­le­mek is­ti­yo­rum. Çünkü as­lın­da güzel olan ba­yan­lar da eğer gi­yin­me­yi bil­mi­yor­lar­sa şık­lık­tan kay­be­de­rek gü­zel­lik­le­ri­ni de gös­te­re­mi­yor olur­lar bir­çok de­fa­lar.
Yaz­dı­ğım gibi gü­nü­müz­de özel­lik­le de genç kız­la­rı­mız­da gi­yim­de bir özen­siz­lik var. Eğer genç­ken bu özen gös­te­ril­mez­se ileri­ki yaş­lar­da da ge­nel­de aynı şe­kil­de devam edi­yor.
Bana bu ya­zı­mın il­ha­mı­nı son haf­ta­lar­da ta­nı­dı­ğım genç bir bayan verdi. Ken­di­si güzel ol­ma­ğa çok güzel ama giy­dik­le­ri­nin se­çi­mi, uyumu ve ta­kı­la­rıy­la daha da
güzel ya­pı­yor ken­di­ni. Çev­rem­de öyle başka güzel kız­lar ve ba­yan­lar gö­rü­yo­rum ki kı­ya­fet­le­ri­ne, kul­lan­dık­la­rı takıla­rı­na özen gös­ter­me­dik­le­ri ya da bu zevke sahip ol­ma­dık­la­rı için bütün gü­zel­lik­le­ri ziyan olu­yor.
Ben bir moda uz­ma­nı de­ği­lim, sa­de­ce gö­zü­me hitap edi­şi­ne göre de­ğer­len­di­ri­yo­rum ba­yan­la­rı. Tabii ka­rak­ter, eği­tim, dav­ra­nış­lar, ko­nuş­ma tarzı da çok önem­li ama bun­lar değil benim konum bu­ra­da. Artık kay­bol­du san­dı­ğım, gün­lük ha­yat­ta gö­re­me­mek­ten üzül­dü­ğüm, sa­de­ce eski der­gi­ler­de, film­ler­de iz­le­di­ğim, şık, özen­le gi­yi­nen genç ba­yan­la­rın yok ol­ma­dı­ğı umu­du­nu verdi bana bu ta­nış­tı­ğım genç bayan. Ben bir ba­ya­nım ve bayan gibi gi­yin­me­li­yim diyor o. Benim artık kay­bol­muş san­dı­ğım şık bayan ör­ne­ği­ni bende ye­ni­den can­lan­dır­dı­ğı için çok ke­yif­liy­dim.
Şık gi­yin­miş olmak pa­ha­lı gi­yin­miş olmak ve marka ürün­ler ta­şı­mak­ mı­dır? Ke­sin­lik­le hayır, böyle sanıp da şık­lık­tan na­si­bi­ni ala­ma­mış ni­ce­le­ri do­la­şı­yor or­ta­lık­ta. Önem­li olan kı­ya­fet­le­ri­ni­zin tarzı, giy­di­ği­niz or­ta­ma, ne­de­ne ve ya­şı­nız­la bir­bi­ri­ne uyumu. Pa­zar­dan al­mış­sı­nız, arka so­kak­ta­ki küçük bir dük­kan­dan al­mış­sı­nız, in­ter­net­ten ıs­mar­la­mış­sı­nız ne fark eder. Bir marka kı­ya­fe­te har­ca­ya­ca­ğı­nız pa­ra­ya beş on tane güzel şey­ler alır­sı­nız. Ak­se­su­ar­lar da çok önem­li. Bi­le­zik­ler, kol­ye­ler, bo­ğa­zı­nı­za sa­ra­ca­ğı­nız şık bir eşarp veya bir bant kı­ya­fet­le­ri­niz­le uyum­lu ol­du­ğun­da şık­lı­ğı­nı­za şık­lık, gü­zel­li­ği­ni­ze gü­zel­lik ka­ta­cak­tır. Bazen de marka bir ürün satın alır biraz daha fazla para öder­si­niz, tabii ki bu da
çok nor­mal ve bazı özel giy­si­le­rin özel­lik­le vü­cu­du­nuz­da aler­ji yap­ma­ya­cak cins­ten ol­ma­sı da dik­kat edil­me­si­ ge­re­ken bir un­sur­dur.
Benim şık gi­yin­miş ba­yan­lar­dan bir bek­len­tim de her­ gün başka bir­ şey, gün­düz ve akşam de­ği­şik şey­ler giy­me­le­ri. İllaki pa­ha­lı değil ama ken­di­ni­ze yakışa­cak şey­ler giyin, özen­siz ol­ma­yın ki gü­nü­mü­zün, gö­zü­mü­zün ve gön­lü­mü­zün çi­çek­le­ri olun.
Bu bayan için „onun ka­tıl­dı­ğı dans ak­şam­la­rı bir moda gös­te­ri­si, vo­ley­boy oy­nar­ken giy­di­ği kı­ya­fe­ti ile de ayrı bir zevk­li seçim ör­ne­ği“ demek, onu an­lat­mak olu­yor benim için.
Bir şortu her ­şe­ye, her şe­yi şorta ve ken­di­ne ya­kış­tır­mak. Şort deyip geç­ti­ğim şey şimdi şort ol­maz­sa olmaz oldu. Hele ki yan­lız yazın gi­yi­lir diye dü­şün­dü­ğüm şort için, „hadi canım ben onu al­tı­na ço­rap­la her ha­va­da gi­ye­rim“ diyor ya, yorum artık sizin.
Üze­rin­de jog­ging kı­ya­fe­ti bile olsa uyum­lu. Üstü pembe, pan­ta­lo­nun­da aynı pem­be­den şık şe­rit­ler, yani spor gi­yin­me­de bile ina­nıl­maz özen. Üs­te­lik bu jog­ging kı­ya­fe­ti ile res­mi­ni Fa­ce­bo­ok' da pro­fil fo­toğ­ra­fı­nın ar­ka­sı­na koy­muş. Orada ben şıkım diye bütün dün­ya­ya hay­kı­rır­ken elin­de ha­va­da tut­tu­ğu çay bardağı ile gök­yü­zün­de­ki Gü­zel­lik Tan­rı­ça­sı­nı çaya davet edip, kork­maz­san gel aşa­ğı­ya Datça'ya da kim daha güzel, daha şık Datça' lılar karar ver­sin, haydi hodri mey­dan diyor.?Bir hafta sonu Mar­ma­ris'te ar­ka­daş­la­rı ile gece gün­düz ge­zi­yor, ama yine böyle ken­di­ne ya­kı­şan ve bu defa siyah bir jog­ging kı­ya­fe­ti­ni günün or­ta­mı ve sa­ati­ne göre bir ceket ve eşarp ile öyle uyum­lu bir­leş­ti­ri­yor­ ki ina­nıl­maz. Ama sonra da aynı şık­lık için­de, bir eğ­len­ce ye­rin­de, bir şe­la­le­nin üze­rin­de bir uçtan öbür uca bir halat üze­rin­de ka­ya­rak ve sal­la­na­rak her­ke­si de çat­la­tı­yor. İşte şık bayan budur benim için.
Bir et­kin­lik­te onun siyah bir kot üze­ri­ne bordo tek kollu bir bluz giy­di­ği­ni gör­düm. Kol­suz ta­ra­fın­da omu­zu­nu açık bı­rak­mış­tı. Daha evvel böyle bir kı­ya­fe­ti baş­ka­sı üze­rin­de hiç gör­me­miş­tim. O kadar şık du­ru­yor­du ­ki an­la­ta­mam. İşte ya­ra­tı­cı­lık bu. Giy­di­ği bluz çift kollu ol­say­dı stan­dart bir­ şey ola­cak­ken, tek kol­lu­lu­ğu ona ayrı bir özel­lik kat­mış. Bir­ gün tek ta­ra­fı uzun öbür ta­ra­fı şort gibi kısa bir pan­ta­lon gi­ye­ce­ği­ni de bek­li­yo­rum, çünkü o bunu da ken­di­ne ya­kış­tır­ma­sı­nı bilir.
Şimdi artık kış geldi, bu ne­den­le yaz­lık­la­rı ye­ri­ne onun kış kı­ya­fet­le­ri­ni de gör­mek için sa­bır­sız­la­nı­yo­rum. Sa­de­ce özen­li seçim yap­ma­yan, ay­rı­ca gi­yim­de ken­di­ne ya­kış­tır­mak şar­tıy­la risk al­ma­yı da seven bu ba­ya­nı ben üze­rin­de bir ke­pe­nek, yani ço­ban­la­rın giy­di­ği kol­suz ve di­kiş­siz, ke­çe­den dö­vü­le­rek ya­pı­lan çoban pal­to­su, onun için­de göz alıcı bir renk­te dik ya­ka­lı bir kazak, boy­nu­na tak­tı­ğı üst üste kol­ye­ler, al­tın­da ise süper bir mini etek­le, diz­le­ri­nin üze­ri­ne uza­nan siyan çiz­me­ler ve ya­nın­da da ke­di­le­ri­ne inat bir çoban kö­pe­ği ile so­kak­lar­da ge­zer­ken gö­rür­sem hiç şaş­mam. Ben sa­de­ce bir ya­za­rım, ama şey­tan di­yor ­ki , al bir ka­li­te­li fo­toğ­raf ma­ki­na­sı, çek bu ba­ya­nın çe­şit­li kı­ya­fet­li fo­toğ­raf­la­rı­nı, ekle ara­sı­na da onun orda bur­ada­ki ma­ce­ra hi­ka­ye­le­ri­ni, çıkar bir dergi ve mey­dan oku Elele, Vogue, Gla­mur, Cos­mo­po­li­tan gibi bayan der­gi­le­ri­ne ve şahit ol on­la­rın bu re­ka­bet­le ke­sin­lik­le dü­şecek ti­raj­la­rı­na. Yani ben bu ba­ya­nın ye­rin­de olsam moda bran­şı­na da atı­lır ve bir kol­tuk­ta 5 kapuz ney­miş, ben bir fazla kar­puz daha sığ­dı­rı­rım diye moda dün­ya­sı­na mey­dan okur­dum. Hay Allah ben bu dü­şün­cem­de geç kal­mı­şım, zaten o bunu yap­mış, kö­şe­de­ki kitap ve der­gi­ler satan dük­kan­da „Moda Sen­siz Olmaz“ adın­da­ki der­gi­si pi­ya­sa­ya çık­mış bile.
Tabii ki bir mak­yaj da bir bayan için çok önem­li. Bu ko­nu­ya bu­ra­da gir­me­ye­ce­ğim, sa­de­ce aşı­rı­ya ka­çıl­maz­sa güzel bir mak­yaj da şık bir ba­ya­na şık­lık katar deyip ke­se­ce­ğim. Son ola­rak ben kü­çü­cük bir pi­er­cing veya an­lam­lı ve yine küçük bir döv­me­yi de ye­ri­ne göre şık­lı­ğı art­tı­rı­cı ola­rak gö­rü­yo­rum.
Evet, benim artık yok oldu san­dı­ğım şık­lı­ğı o kur­tar­dı. Bana bu ya­zı­mın il­ha­mı­nı veren genç ba­ya­nı biz de ta­nı­ya­maz ­mı­yız der­se­niz, Datça'da biraz do­la­şın, elbet bir­ gün ona rast­lar­sı­nız ve o bayan ancak bu ola­bi­lir der­si­niz.
Hayat bir şans oyunu, ama bazı şans­lı rast­laş­ma­lar in­sa­nın dün­ya­ya ba­kı­şı­nı da de­ğis­ti­ri­yor de­ğil ­mi?
             25 Kasım 2019


Okunma Sayısı: 1498

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.