s
Muğla
21 Haziran, 2024, Cuma
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

ZEKİ İNSANLARIN EN BELİRGİN YEDİ ÖZELLİĞİ

22 Şubat 2016, Pazartesi 16:23

     Bilim in­san­la­rı otur­muş­lar, dü­şün­müş­ler, başka iş­le­ri yok­muş gibi zeki in­san­la­rın özel­lik­le­ri­ni araş­tır­mış­lar. Açık­la­dık­la­rı­na göre en be­lir­gin yedi özel­li­ği­ni aşa­ğı­da­ki şe­kil­de açık­la­ma­yı uygun bul­muş­lar.

   1) Zeki in­san­lar na­zik­tir­ler ve ne­za­ket ku­ral­la­rı­na uyar­lar. İnsan­cıl yön­le­ri faz­la­dır ve kar­şı­la­rın­da­ki­ne değer ve­rir­ler. Hangi zeki in­sa­nı araş­tı­rır­sa­nız araş­tı­rın, nazik ol­du­ğu­nu gö­rür­sü­nüz.

   2) Zeki in­san­la­rın duy­gu­la­rı çok yo­ğun­dur. Man­tık­sal ge­li­şim aynı za­man­da duy­gu­sal ge­li­şi­mi de et­ki­le­ye­cek­tir. Bu du­ru­ma göre çocuk kal­ma­yı ba­şar­mış in­san­lar daha ze­ki­dir gibi bir so­nu­ca ula­şa­bi­li­riz, çünkü ço­cuk­lar duy­gu­la­rı­nı çok yoğun ya­şar­lar.

  3) Özel­lik­le­rin­den bir ta­ne­si çok büyük fi­zik­sel ener­ji­ye sahip ol­ma­la­rı­dır. Bu do­ğuş­tan gelen bir ener­ji mo­del­le­me­si ol­ma­yıp, ta­ma­men ken­di­ni adap­te et­ti­ği ko­nu­yu ta­mam­la­mak için sa­at­ler­ce ça­lış­ma­sı ge­rek­ti­ği bi­lin­ci­ne sahip ol­ma­sı­dır. Bunun so­nu­cu ola­rak da irade ve kalp eş­gü­düm­lü bir şe­kil­de ener­ji­yi sağ­la­mak için ça­lı­şır­lar.

   4) Üstün ze­ka­lı in­san­la­rın diğer bir özel­li­ği ise hem zeki gö­rü­nüş­lü ol­ma­la­rı ve hem de doğal gö­rün­me­le­ri­dir. Hem ze­ka­la­rı­nı belli eder­ler ve hem de ço­cuk­ça ha­re­ket eder­ler. Bu ne­den­den do­la­yı da sor­gu­la­nır­lar; bu kişi ger­çek­ten zeki mi?

   5) Zeki ki­şi­ler hem di­sip­lin­le ve hem de oyun oynar tarz­da iş­le­ri­ne eği­lir­ler. 
Yap­tık­la­rı işi büyük bir cid­di­yet­le ya­par­lar, ancak oyun ha­va­sı da ve­re­rek yap­tık­la­rı işten büyük bir zevk alır­lar.

   6) Zeki kim­se­ler hem ger­çek dünya ile bağ­la­rı­nı ko­par­maz­lar ve hem de hayal dün­ya­sı için­de ya­şar­lar. Üret­tik­le­ri şey­ler ger­çek dün­ya­da kul­la­nı­la­cak­tır, ancak ol­ma­yan şey­le­ri üret­mek zo­run­da­dır­lar. 
Nor­mal in­san­la­ra göre üstün ze­ka­lı in­san­la­rın dü­şün­ce­le­ri fan­tas­tik­tir, ancak bi­lim­sel ça­lış­ma­lar fan­tas­tik ha­yal­ler so­nu­cu or­ta­ya çık­mak­ta­dır.

    7) Üstün ze­ka­lı in­san­lar son de­re­ce inat­çı ya­pı­lı kim­se­ler­dir. Ba­şa­rı­sız­lık­ta asla yıl­maz­lar ve asla pes et­mez­ler. Dü­şün­se­ni­ze, Edi­son am­pu­lü bul­ma­dan önce bin­ler­ce sefer de­ne­me yap­mış­tır ve asla pes et­me­miş­tir So­nun­da da ba­şa­rı­ya ulaş­mış­tır.

     Üstün ze­ka­lı in­san­lar lider ruhlu in­san­lar­dır. Ge­nel­lik­le her ko­nu­da söy­le­ye­cek­le­ri şey­ler ol­du­ğu için her türlü in­sa­na hitap ede­bi­lir­ler. Se­ve­cen ve ba­ba­can bir ta­vır­la­rı var­dır. Ge­nel­lik­le öğ­ren­ci­lik­le­rin­den iti­ba­ren lider ruhlu özel­lik­le­ri be­lir­gin­le­şir.


Okunma Sayısı: 14694

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.