s
Muğla
21 Haziran, 2024, Cuma
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

ATATÜRK'ÜN BÜYÜK AŞKI ; Dimitrina Kovacheva (12)

11 Mart 2022, Cuma 11:27

Pek be­ğe­nen ol­ma­sa da ben Ata­türk'ümü­zün özel ya­şa­mı­nı kur­ca­la­ma­ya, umut­suz aş­kı­nı an­lat­ma­ya devam ede­ce­ğim..
Bu kri­tik gün­ler­de.. Ona çok çok muh­taç hale gel­dik..
Adı bile ye­ter­li mü­ba­rek ada­mın...​Sevmeyen­ler çat­la­sın..,
Neyse...
Biz yine Onun Bul­gar dil­be­ri Di­mit­ri­na ile olan ölüm­süz ve umut­suz aş­kı­nı bir Bul­gar ya­za­rın ka­le­min­den an­lat­ma­ya devam ede­lim.
"...​Mustafa ​Kemal git­tik­ten sonra ge­ne­ral Ko­vac­hev dü­şün­ce­le­ri­ni açık­lar.
--Akıl­lı adam ! En basit şey­ler­den çok önem­li so­nuç­lar çı­ka­rı­yor. Onun­la ta­nış­tı­ğı­ma çok mem­nu­num.
Bu olay­dan sonra Mustafa ​Kemal bu aile­nin sık sık ko­nu­ğu ola­cak­tır.
İki gün sonra özen­le gi­yi­nen M.​Kemal aile­nin da­vet­li­si ola­rak Raco sul­ta­nı­nın sa­lo­nu­na gider. Miti (Di­mit­ri­na) orada pi­ya­no re­si­ta­li ver­mek­te­dir. Göz­le­ri­ni bir nok­ta­ya di­ke­rek Miti' nin zarif par­mak­la­rıy­la pi­ya­no ça­lı­şı­nı izler.."
"..​Bir ­kaç gün sonra M.​Kemal Miti' nin kayak yap­tı­ğı yer­de­dir.​Yo­ru­cu bir kay­ma­dan sonra din­len­mek için bir­lik­te göl ke­na­rın­da­ki bir lo­kan­ta­ya gi­der­ler...
Orada bir­bir­le­ri­ne karşı olan duy­gu­la­rı­nı en sa­mi­mi şe­kil­de iti­raf eder­ler. Çevre iki genç ara­sın­da­ki ya­kın­laş­ma­yı çabuk sez­miş ve ola­cak­la­rı me­rak­la bek­le­me­ye baş­la­mış­tır.
Bir­bir­le­ri­ne çok ya­kın­sa­lar da.. Yıl­la­ra bir­bi­riy­le harp etmiş ,dil­le­ri din­le­ri, ge­le­nek­le­ri ayrı , iki ayrı ulu­sun ço­cuk­la­rı­dır onlar...
M E R A K VE T E P K İ D O Ğ A L D I R (Sü­recek)


Okunma Sayısı: 1768

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.