Muğla
31 Mayıs, 2024, Cuma
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

ATATÜRK'ÜN BÜYÜK AŞKI ; Dimitrina Kovacheva (14)

17 Mart 2022, Perşembe 15:42

Ata­mı­zın Bul­gar dil­be­ri Di­mit­ri­na ile olan umut­suz aşkı ro­man­la­ra, bel­ge­sel­le­re konu ol­muş­tur..
Doğ­du­ğu­muz­dan beri bize O'nun hep ha­ma­si ta­ra­fı öğ­re­til­di­ği, in­sa­ni ta­ra­fı göz ardı edil­di­ği için, Ata­türk adı adeta bık­kın­lık ge­tir­miş­tir. Keşke bize bi­raz­da Mus­ta­fa Kemal ta­ra­fı öğ­re­til­se, gös­te­ril­sey­di.
Onu ka­fa­mız­da put­laş­tır­ma­mış olur, mec­zup bi­ri­le­ri ta­ra­fın­dan kı­rıl­ma­sı­na fır­sat ver­mez, belki daha de­rin­den ve içten an­la­ma­ya ça­lı­şır­dık..
Yine bü­yü­cek N E Y S E ..​lerle ge­çiş­ti­re­lim işi.. "Oldu ola­cak.. Kı­rıl­dı nacak.." di­ye­lim.. Bul­gar yazar Li­li­ana Se­ra­fi­mo­va' ya kulak ve­re­lim..
"...​Ni­ha­yet bu ge­zin­ti­le­rin bi­rin­de olan­lar olur..​Duygula­rı­nın zap­te­dil­mez se­li­ne ka­pı­lan Mustafa ​Kemal Di­mit­ri­na' ya ev­len­me tek­li­fin­de bu­lu­nur.
Bu tek­li­fi zaten dört gözle bek­le­yen Di­mit­ri­na se­vinç­ten ha­va­la­ra uç­mak­ta ,kol­la­rı­nı do­la­dı­ğı Mustafa ​Kemal'in boy­nu­nu sım­sı­kı sı­ka­rak onun nefes al­ma­sı­nı en­gel­le­mek­te, kalp atış­la­rı­nı ya­vaş­lat­mak­ta­dır.
Bu ker­pe­ten gibi kol­lar­dan ken­di­ni zor kur­ta­ran Mustafa ​Kemal derin bir " Ohhh.." çeker.​ Ama onun bu "ohhh.." u karlı Bul­gar dağ­la­rı­na kadar ula­şa­maz..."
"...​Arada yeşil ova­lar, sık ağaç­lı ko­ru­lar, kes­kin va­di­ler, en önem­li­si Sofya sos­ye­te­si ve Bul­gar bü­rok­ra­si­si­nin ufak tefek taş­la­rı var­dır..
Bir­bir­le­riy­le ev­len­me­ye karar veren genç­le­ri bun­dan sonra umut­la umut­suz­luk ara­sın­da gidip gelen sı­kın­tı­lı ve çetin gün­ler bek­le­mek­te­dir.
Da­na­nın kuy­ru­ğu el­bet­te şu veya bu şe­kil­de bir yer­ler­den ko­pa­cak­tır..." (sü­recek)


Okunma Sayısı: 2117

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.