Muğla
05 Aralık, 2023, Salı
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

ÇO­CUK­LAR GE­LE­CEKTİR ÇO­CUK­LAR UMUT­TUR

25 Ocak 2019, Cuma 11:14

Bir öğ­re­tim yı­lı­nı daha ya­rı­la­dık. Yaz-boz tah­ta­sı­na çev­ri­len eği­tim sis­te­mi yü­zün­den top­lum ola­rak ka­li­te­li bir ya­şa­mı ya­ka­la­ya­ma­dık. Bu yüz­den üret­ken bir top­lu­mun ye­tiş­tir­di­ği bilim adam­la­rı­mız bir elin par­mak­la­rı kadar az. On­la­rın bir- ço­ğu­nu da “beyin göçü” ne­de­niy­le başka ül­ke­le­re kap­tır­dık. Yıl­lar­dır ço­cuk­lar için şi­ir­le­ri, öy­kü­le­ri, ma­sal­la­rı hep bü­yük­ler yazdı. Çocuk ede­bi­yat­çı­lar ye­tiş­ti­re­me­dik. Bunu gaile bile edi­ne­me­dik. Ço­cuk­la­rı­mı­za ku­lak­la­rı­mı­zı aç­ma­dık. Eği­tim sis­te­mi­miz, ”sus, ko­nuş­ma, sorma!” kısır dön­gü­sün­de sürüp gi­di­yor. Bu yüz­den ço­cuk­la­rı­mı­zın ne is­te­dik­le­ri ko­nu­sun­da da hiç kafa yor­ma­dık.
Karne dö­ne­min­de ve­li­le­re an­la­yış­lı ol­ma­yı öne­rir­ken, ço­cuk­lar adına an­ne-ba­ba­ya ya­zıl­mış en an­lam­lı mek­tu­bun sa­hi­bi Pro­fe­sör Ata­lay Yö­rü­koğ­lu' nu say­gıy­la anı­yo­rum.

“Sev­gi­li An­ne­ci­ğim, ba­ba­cı­ğım; Bütün duygu ve dü­şün­ce­le­ri­mi dile ge­ti­re­bil­sey­dim, size şun­la­rı söy­le­mek is­ter­dim: Sü­rek­li bir bü­yü­me ve de­ğiş­me için­de­yim. Sizin ço­cu­ğu­nuz olsam da siz­den ayrı bir ki­şi­lik ge­liş­ti­ri­yo­rum. Beni ta­nı­ma­ya ve an­la­ma­ya ça­lı­şın. (…) Çok ko­nu­şup çok ba­ğır­ma­yın. Yük­sek sesle söy­le­nen­le­ri pek duy­mam. Yu­mu­şak ve kesin söz­ler bende daha iyi iz bı­ra­kır. "Ben senin ya­şın­da iken..." diye baş­la­yan söz­le­ri hep kulak ar­dı­na ata­rım. Küçük ya­nıl­gı­la­rı­mı büyük suç­muş gibi ba­şı­ma kak­ma­yın. Bana ya­nıl­ma payı bı­ra­kın. (…) Bana ver­dik­le­ri­niz ya­nın­da ben­den is­te­dik­le­ri­ni­zin çok ol­ma­dı­ğı­nı da bi­li­yo­rum. Yu­ka­rı­da sı­ra­la­dı­ğım is­tek­ler size çok gel­diy­se bir­ço­ğun­dan vaz­ge­çe­bi­li­rim. Yeter ki beni ben ola­rak se­ve­ce­ği­ni­ze olan inan­cım sar­sıl­ma­sın. Ben­den "örnek çocuk" ol­ma­mı is­te­mez­se­niz, ben de siz­den ku­sur­suz ana baba ol­ma­nı­zı bek­le­mem. Se­ve­cen ve an­la­yış­lı ol­ma­nız bana yeter. Sizin ço­cu­ğu­nuz ola­rak doğ­mak elim­de de­ğil­di. Ama seçme hak­kım ol­say­dı, siz­den başka kim­se­nin ço­cu­ğu olmak is­te­mez­dim...”


Okunma Sayısı: 9379

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.