Muğla
05 Aralık, 2023, Salı
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

DEĞİŞİM

20 Aralık 2018, Perşembe 15:09

Kur­ba­ğa­nın dün­ya­sı ya­şa­dı­ğı ku­yu­nun ağ­zın­da­ki gök­yü­zü ka­dar­dır. Ve bu boyut kur­ba­ğa de­ği­şi­me di­ren­di­ği sü­re­ce de­ğiş­mez. Ama de­ğiş­me­yen tek şey de­ği­şim­dir. İnsan­lar de­ği­şi­min ya­rat­tı­ğı se­çe­nek­ler­le ya­şam­la­rı­nı du­ra­ğan­lık­tan, tek dü­ze­lik­ten kur­ta­rır­lar. Ya­şam­da­ki de­ne­yim­le­me­le­ri­miz dü­şün­ce­le­ri­mi­zi yön­len­di­rir. Neyi dü­şü­nür­sek onu ya­şa­rız. Yan­lış baş­lan­gıç­lar doğru sona gö­tür­mez. Se­çim­le­ri­miz dü­şün­ce-duy­gu-dav­ra­nış den­ge­si­ni boz­du­ğun­da uğ­ra­dı­ğı­mız yı­kım­lar ka­çı­nıl­maz olur.
Ki­şi­sel Ge­li­şim Ki­tap­la­rı
Ül­ke­miz­de­ki mut­suz insan sa­yı­sı­nı azım­san­ma­ya­cak oran­lar­da açık­lı­yor an­ke­tör­ler. Genç­le­rin büyük bir bö­lü­mü yurt dı­şı­na gitme ha­yal­le­ri ku­ru­yor. Ülke ger­çek­le­ri top­lu­mun uyuş­tu­rul­muş ol­ma­sı yü­zün­den, sis­tem ta­ra­fın­dan ne denli ma­ni­pü­le edil­se de şu bir ger­çek; ül­ke­miz­de yirmi yıl önce in­san­lar daha mut­luy­du.
Gü­nü­müz­de ki­şi­sel ge­li­şim ya­yın­la­rı raf­la­rı dol­du­rur­ken ha­tı­rı sa­yı­lır de­re­ce­de oku­run il­gi­si­ni çe­ki­yor. Has­ta­ne­ler­de psi­ki­yatr ve psi­ko­lo­ji po­lik­li­nik­le­ri de yo­ğun­luk ya­şa­ma­ya baş­la­dı. Bir açık­la­ma­ya göre anti dep­re­san ilaç­la­rı kul­la­nı­mı da gözle gö­rü­lür şe­kil­de art­tı­ğı söy­le­ni­yor. İnsan­lar ha­ya­ta tu­tun­mak­ta zor­la­nı­yor. Bu yüz­den hoş­gö­rü­süz, kav­ga­cı bir top­lum olduk. Ka­dı­na şid­det, aile içi çe­kiş­me­le­ri bu yön­den de­ğer­len­dir­mek ge­re­kir diye dü­şü­nü­yo­rum. Bo­şan­ma­lar ne­re­dey­se ev­len­me oran­la­rıy­la at başı gi­di­yor. Aile içi mut­suz­luk­lar yeni ye­ti­şen nesli de olum­suz et­ki­li­yor. Ne yazık ki ge­lecek için kay­gı­lar her gün biraz daha ar­tı­yor. Ül­kem­de in­san­la­rın yaşam ka­li­te­si her gün biraz daha dü­şer­ken in­san­lar bir kaçış nok­ta­sı bu­la­ma­yın­ca dep­res­yon ar­tı­yor. Geç­mi­şe oran­la uzman des­te­ği­ne yö­ne­len insan sa­yı­sın­da da ar­tış­lar göz­le­ni­yor. Raf­lar­da ye­ri­ni alan ki­şi­sel ge­li­şim ki­tap­la­rı­nın ba­ba­sı sa­yı­lan Dale Car­ne­gie'nin ölüm gü­nü­nü ya­şa­dı­ğı­mız geçen Kasım ayın­da ko­nu­nun önemi bir kez daha gün­de­me geldi ve ir­de­len­me ge­re­ği du­yul­du. Dale Car­ne­gie yani 62 yıl önce 1 Kasım 1955 ara­mız­dan ay­rıl­dı.


Okunma Sayısı: 10632

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.