Muğla
05 Aralık, 2023, Salı
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

DO­ĞA­RIZ…YA­ŞA­RIZ…YAŞ­LA­NI­RIZ...

30 Mart 2018, Cuma 11:10

İçinde bu­lun­du­ğu­muz hafta,”Yaş­lı­lar Haf­ta­sı” (18 Mart-24 Mart). "Yaş­lı­lık Bizim Ya­rı­nı­mız­dır." Bu slo­gan, ya­şa­mın her dö­ne­min­de akıl­dan çı­ka­rıl­ma­ma­sı ge­re­ken bir ger­çe­ği vur­gu­lu­yor. Do­ğu­yo­ruz, ya­şı­yo­ruz ve yaş­la­nı­yo­ruz… Ya­şa­mı­mı­zın son dö­ne­mi nor­mal sü­reç­te yaş­lı­lık. Diğer bir de­yiş­le yaş­lı­lık bizim ge­le­ce­ği­miz. Ge­le­ce­ği­mi­ze ne kadar sahip çı­ka­bi­li­yo­ruz? Ya­rın­la­rı kur­gu­lar­ken bir gün yaş­la­na­ca­ğı­mız ge­li­yor mu usu­mu­za? Sis­tem sürüp gi­di­yor, yaş­lı­la­rı­mız için yap­tık­la­rı­mız, ar­tı­sıy­la ek­si­siy­le ge­le­cek­te bizim ya­şan­tı­mız olu­yor.Tuzu kuru olan­lar için sözüm yok ama… Ül­ke­miz­de, yaş­lı­la­rı­mız pek de is­ten­dik bir şe­kil­de ge­çi­re­mi­yor­lar ya­şam­la­rı­nın son dö­nem­le­ri­ni. Ya­rı­nı­mız bu­gün­den kur­gu­la­ya­maz­sak, yarın çok geç­tir artık. Yani nutuk at­mak­la, sa­de­ce huzur ev­le­ri aç­mak­la, oto­büs­te yer ver­mek­le iş bit­mi­yor. Ger­çek an­lam­da on­la­ra mutlu ve hu­zur­lu bir ya­şa­ma dö­ne­mi sağ­la­mak is­ti­yor­sak, ken­di­mi­zin de o dö­nem­den ge­çe­ce­ği­ni unut­ma­dan ko­nu­yu önem­se­me­li ve ge­rek­li ça­lış­ma­la­rı yap­ma­lı­yız.Yaş­lı­lık, ya­şa­mı­mı­zın çok özel bir dö­ne­mi­dir. Yaş­lı­la­rı­mız dün ile bugün ara­sın­da köprü kuran, kül­tü­rü­mü­zü ve de­ğer­le­ri­mi­zi ya­rın­la­ra ta­şı­ma­mı­zı sağ­la­yan en de­ğer­li var­lık­la­rı­mız­dır. Yaş­lı­la­rı­mız ya­pa­ca­ğı­mız her olum­lu şey bir min­net bor­cu­dur. Onlar her zaman top­lum­la bü­tün­leş­tir­me­li, hak et­tik­le­ri sevgi ve say­gı­yı gös­te­re­rek ya­şa­ma tu­tun­ma­la­rı­nı sağ­la­ma­lı­yız.
Ne yazık ki, ül­ke­miz­de yaş­lı­la­rı­mız yaş­lı­lık ay­lık­la­rıy­la, açlık sı­nı­rı, yok­sul­luk sı­nı­rı al­tın­da ma­aş­la­ra layık gö­rül­mek­te­dir. Ve ne yazık ki; el­le­ri öpü­le­si bu in­san­la­rı­mı­zın ban­ka­ma­tik kuy­ruk­la­rın­da, ucuz ekmek kuy­ruk­la­rın­da ha­yat­la­rı­nı yi­tir­di­ği ha­ber­le­ri­ni, ses­siz­ce ve tep­ki­siz­ce iz­le­mek­te­yiz.
Ya­şam­la­rı­nı top­lu­ma ve ül­ke­ye hiz­met­le ge­çir­miş in­san­la­rın, yaş­lan­dık­la­rı dö­nem­de ömür­le­ri­nin so­nu­na kadar insan onu­ru­na ya­kı­şır bir şe­kil­de ya­şa­ma­la­rı­nı sağ­la­mak bizim gö­re­vi­miz­dir. Bu yüz­den on­la­rın ter­ke­dil­miş ve kim­se­siz­lik duy­gu­su ya­şa­ma­la­rı­na mey­dan ver­me­me­li­yiz. Yaş­lı­la­rı­mı­za ve on­la­rın so­run­la­rı­na sahip çık­mak bir in­san­lık gö­re­vi­dir.
Unut­ma­ya­lım ki bir gün her­kes yaş­la­na­cak­tır.
Ata'mızın şu söz­le­ri bu ko­nu­da bize yol gös­te­ri­ci ol­ma­lı­dır; "Bir ulu­sun yaşlı va­tan­daş­la­rı­na ve emek­li­le­ri­ne karşı tu­tu­mu; o ulu­sun ya­şa­ma gü­cü­nün en önem­li öl­çü­tü­dür. Geç­miş­te çok güç­lüy­ken, tüm gü­cüy­le ça­lış­mış olan­la­ra karşı min­net duy­gu­su bes­le­me­yen bir ulu­sun, ge­le­ce­ğe gü­ven­le bak­ma­ğa hakkı yok­tur."Ga­ze­te­ci Sev­gi­li Hakkı Dev­rim Ho­ca­mı­zın, ar­şi­vim­de­ki ga­ze­te­ler­den der­le­di­ğim, yaş­lı­lık ko­nu­sun­da gün­cel­li­ği­ni yi­tir­me­yen dü­şün­ce­le­ri­ni pay­la­şa­rak son­lu­yo­rum ya­zı­mı.
"(...)Size, Yaş­lı­lar Haf­ta­sı mü­na­se­be­tiy­le kı­sa­ca…Şim­di­den derim ki, yaş­lı­lık, be­de­nen za­yıf­la­mak­tan, gü­cü­nü, di­ren­ci­ni, ha­fı­za­sı­nı kıs­men kay­bet­mek­ten iba­ret bir hal değil. Bun­lar dı­şın­da, önem­li bir an­la­ma daha ge­li­yor yaş­lı­lık. Hayır, yaş­lı­lık yeni ha­yal­ler kurma, ge­le­ce­ğe dönük pro­je­ler yapma alış­kan­lık­la­rın­dan vaz­geç­me de­mek­tir, di­ye­ce­ği­mi de san­ma­yın.
Bizim ço­cuk­lu­ğu­muz­da 60 yaş, yaş­lı­lık sa­yı­lır­dı. Ben 80'den söz açı­yo­rum. Torun nesli, büyük ih­ti­mal­le dalya di­ye­cek­tir. Bu, önü­müz­de­ki yıl­lar­da yaş­lı­lık­tan daha çok bah­se­di­le­ce­ği an­la­mı­na gelir. Şim­di­den derim ki size, ça­lı­şır­ken iki ka­za­nıp bi­ri­ni sak­la­ma­ya ça­lı­şın! "Biz iki ih­ti­yar, nasıl olsa ge­çi­nir gi­de­riz" ha­ya­li­ne ka­pıl­ma­yın sakın! Ken­di­ni, artık bir işe ya­ra­maz du­rum­da his­set­me ciddî mut­suz­luk se­be­bi­dir. Bu, boş bu­lun­ma­ya­ca­ğı­nız ikin­ci nokta. Laf ka­la­ba­lı­ğı ge­rek­mez. Bir de şu üçün­cü nok­ta­yı söy­le­ye­yim. Yaş iler­le­dik­çe dün­ya­nız ten­ha­la­şa­cak­tır. Ya­rı­şı terk et­me­yen­ler­le daha sık bu­lu­şun! Ço­cuk­tu, to­run­du, yaş­lı­lık­tı, has­ta­lık­tı ba­ha­ne­siy­le ya­şıt­la­rı­nı­zı, özel­lik­le eski ar­ka­daş­la­rı­nı­zı ihmal et­me­yin!Dör­dün­cü di­ye­ce­ğim, Yaş­lı­lık Haf­ta­nız da iyi geçer in­şal­lah! Ve kutlu olsun!"
DÖNER DÜNYA, AKAR ZAMAN.
DO­ĞA­NIN YA­SA­SI ÜRETİRİZ, TÜKETİRİZ,
ÇO­ĞA­LI­RIZ BÖ­LÜŞ­ME­LER­DE…
DÜŞ­LERİ ER­TE­LE­SE DE ZAMAN
DÖ­KÜ­LÜ­RÜZ ERTESİ GÜN­LE­RE…
YAŞ­LI­LIK
BİZİM YA­RI­NI­MIZ­DIR,
GÜZEL OLSUN YA­RIN­LAR,
HAS­RET­LE BAK­MA­YA­LIM DÜN­LE­RE.
DEĞERİNİ BİLİRSEN HER YAŞIN,
TA­ŞIR­SIN YA­RIN­LA­RI GÜ­ZELLİKLERE…


Okunma Sayısı: 10950

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.