Muğla
05 Aralık, 2023, Salı
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

HAFTA BAŞI

02 Mart 2015, Pazartesi 14:45

“Ka­dı­na şid­det” ül­ke­mi­zin ka­na­yan ya­ra­sı. Hala bir çözüm bu­lu­na­ma­ma­sı ne kadar acı. Top­lum­sal bir tep­ki­ye dö­nü­şen Öz­ge­can'ın kat­le­dil­me­si olayı biraz da bakış açı­la­rın­da­ki fark­lı­lı­ğı da gün­de­me ta­şı­mış oldu. Bir grup in­sa­nın dü­şün­ce­le­ri­ni ir­de­le­me­ni­ze su­nu­yo­rum. *Medya olay­la­rı abar­tı­yor. Ka­dı­na yö­ne­lik şid­det, al­gı­da se­çi­ci­lik. Fatma Şahin (Bakan) *Kız­la­rı­na sahip çık­sa­lar­mış. Ce­la­let­tin Cer­rah (Em­ni­yet Mü­dü­rü) *Yedi ya­şın­da kız ço­cu­ğu ev­le­ne­bi­lir. Nu­ret­tin Yıl­dız (Vakıf Baş­ka­nı) *Ha­mi­le ka­dı­nın so­kak­ta do­laş­ma­sı ter­bi­ye­siz­lik. Ömer Tuğ­rul İnan­çer (?) *Te­ca­vü­ze uğ­ra­yan do­ğur­sun, dev­let bakar. R.​Akdağ (Sağ­lık Ba­ka­nı) * Ame­ri­ka'da da olu­yor. Çe­ne­ni­zi ka­pa­tın. Ce­mi­le Bay­rak­tar ( Kadın ve Yazar) *Kız­lar oku­yun­ca er­kek­ler ev­le­necek kız bu­la­mı­yor. Erhan Ek­mek­çi (İl Mec­lis Üyesi) *Te­ca­vüz­cü, kür­taj yap­tı­ran te­ca­vüz kur­ba­nın­dan daha ma­sum­dur. A.​Sefer Üstün (AKP İnsan Hak­la­rı Ko­mis­yon Üyesi) * Bir kadın ça­lış­ma­yı ter­cih ede­rek fu­hu­şa ha­zır­lık yap­mış olur! Nu­red­din Yıl­dız (Vakıf Baş­ka­nı) *Ka­dın­la­rı ha­fif­çe dövüp kor­ku­ta­bi­lir­si­niz. Meh­met Demir (Kı­rık­ka­le AKP il Baş­ka­nı)
 Sizce bu söy­lem­ler­de bir anor­mal­lik yok mu?
Bu aklı selim in­san­lar (?)“KADIN” ko­nu­sun­da­ki gö­rüş­le­ri­ni kendi pen­ce­re­le­rin­den de­ğer­len­dir­dik­le­ri­ni ve okur­la­rı­na, seç­men­le­ri­ne, iz­le­yi­ci­le­ri­ne an­la­tıp, mar­ji­nal­lik­le­riy­le man­şet­le­re düş­müş­ler­dir. Dik­kat eder­se­niz tüm açık­la­ma­lar­da, ka­dı­nın sos­yal ya­şam­da ye­ri­nin ol­ma­dı­ğı, evine ka­pa­nıp ikin­ci sınıf va­tan­daş­lık gö­rev­le­ri­ni ye­ri­ne ge­tir­me­le­ri, aksi halde baş­la­rı­na ge­lecek olan her türlü kötü ola­yın so­rum­lu­la­rı­nın ken­di­le­ri ola­ca­ğı ifade edil­mek­te­dir. Bu, hü­ma­niz­ma­dan uzak, ka­dı­nı insan ola­rak ka­bul­len­me­yen, ka­dı­nı dış­la­yan, öte­ki­leş­ti­ren, cin­si­yet­çi bakış açı­sın­da ısrar eden, adeta şid­de­ti öven gö­rüş­le­rin, bugün ya­kın­dı­ğı­mız “ka­dı­na şid­det”in temel kay­na­ğı­nı bes­le­di­ği, su gö­tür­mez bir ger­çek­tir. 
Bu ne­den­le­dir ki, “Di­şi­si­ne kötü dav­ra­nan tek hay­van in­sa­noğ­lu­dur!” sö­zü­nü doğ­ru­lar­ca­sı­na; ka­dı­na şid­det hızla ar­ta­rak devam eder­ken 2014 yı­lın­da, ül­ke­miz­de 250 den fazla kadın şid­de­te maruz kal­mış ve öl­dü­rül­müş­tür. Ancak, * Te­ca­vüz eder­ken su­çüs­tü ya­ka­la­nan adam, henüz te­ca­vüz ger­çek­leş­me­di­ği için ”yarım kaldı” in­di­ri­mi, te­ca­vü­zü­nü ka­me­ra­ya kay­de­den sapık, “eski sev­gi­li­siy­miş” in­di­ri­mi, 'Babam bana te­ca­vüz etti' diyen kı­zı­nı öl­dü­rüp, “ba­ba­sı­nı ka­mu­oyun­da rezil etti” in­di­ri­mi, mah­ke­me­ye takım el­bi­sey­le ve kra­vat ta­ka­rak gel­di­ği için, “iyi hal” in­di­ri­mi ve­ril­di­ği­ni ve *Son on beş yılda; 241 polis, 91 asker, 17 özel timci, 15 ko­ru­cu, 45 gar­di­yan, te­ca­vüz­den yar­gı­lan­dı ve hiç­bir ceza al­ma­dı­ğı­nı bi­li­yor mu­su­nuz? 
“Ateş düş­tü­ğü yakar.” Somut ve me­ca­zi an­la­mı bir­bi­ri­ne denk düşen ata­söz­le­ri­miz­den bi­ri­si­dir. Öz­ge­can ola­yın­da da ateş düş­tü­ğü yeri yaktı en çok. Top­lum­sal tepki, bu­gü­ne dek ya­şa­nan ben­zer olay­la­rın hiç­bi­rin­de bu dü­ze­ye ulaş­ma­mış­tı. Man­tık­lı çı­kış­lar, tep­ki­ler sos­yal med­ya­da, mey­dan­lar­da, gör­sel ve ya­zı­lı ba­sın­da çığ gibi bü­yü­dü. Ülke dü­ze­yin­de bir çok yerde alan­la­rı dol­du­ran ka­la­ba­lık­lar “Ka­dı­na şid­de­te son!”hay­kı­rış­la­rı­nı, ben­ze­ri çok sık gö­rül­me­yen bir şe­kil­de yük­selt­ti. Bu tep­ki­le­rin sa­mi­mi ve ye­rin­de olan­la­rı da vardı. Olayı gös­te­riş­ten öte ge­çi­re­me­yen ve rek­la­ma yö­ne­lik çı­kış­la­ra da tanık olduk. Mak­sa­dı aşan tep­ki­le­rin bir yö­nün­de de sürü psi­ko­lo­ji­siy­le, “Asa­lım, ke­se­lim, hadım ede­lim na­ra­la­rı­nın or­ta­lı­ğı toz duman et­me­si de top­lum­sal il­kel­li­ğin ör­ne­ğiy­di. Hatta dün­ya­nın hiç­bir ye­rin­de gö­rül­me­yecek şe­kil­de; suç­lu­la­rın ce­za­evin­de­ki diğer suç­lu­lar­ca ce­za­lan­dı­rıl­ma­sı bek­len­ti­si­ne dö­nüş­tü­ğü­nü de ib­ret­le iz­le­dik. Olayı kör dö­vü­şü­ne çe­vi­ren­ler, dönüp acılı ba­ba­ya dönüp kulak ver­sin­ler. Ya­ra­lı bir ba­ba­nın acı­sı­nı bas­tı­ra­rak er­dem­li bir in­sa­nın bil­ge­ce söz­le­rin­den ders almak ge­re­kir. Bugün mil­le­ti­mi­zin bir olma za­ma­nı­dır. Bir olur­sak, iri, diri olur­sak bun­dan sonra hiç bir me­le­ğin ka­na­dı kı­rıl­maz. Bugün bizim me­le­ği­mi­zin ka­na­dı kı­rıl­dı, yarın başka me­lek­le­rin ka­na­dı kı­rı­la­cak. Artık kimse nef­si­nin he­sa­bı­nı yap­ma­sın, kimse kim­se­ye bir söz söy­le­me­sin. Kim ne söy­le­ye­cek­se kendi nefsi için söy­le­sin. Hiç kimse kim­se­de suçu ara­ma­sın. Her­kes ken­din­de ne ara­ya­cak­sa ara­sın. Her in­sa­nın vic­da­nı kendi jan­dar­ma­sı ola­cak. Ken­di­ni, nef­si­ni bi­re­bir kont­rol et­me­yi bu in­san­la­rın öğ­ren­me­si ge­re­ki­yor. Güzel olanı se­çe­lim, güzel olanı ter­cih ede­lim. Henüz barış var­ken güzel olana tes­lim ola­lım. Ba­rı­şa tes­lim olur­sak çir­kin olan hiç bir şey kal­maz." Di­ye­rek, diğer yanda so­ğuk­kan­lı­lı­ğı­nı yi­tir­miş ve kı­sa­sa kısas yön­tem­ler öne­ren­le­re güzel bir yanıt ver­miş­tir. Kadın ol­duk­la­rı halde far­kın­da­lık­la­rı­nı yi­tir­miş olan ga­ze­te­ci ve ya­zar­la­rın söz­le­ri de içler ül­ke­mi­zin içler acısı du­ru­mu­nu or­ta­ya koy­mak­ta­dır. Ka­dı­na dayak Allah'ın bir lüt­fu­dur, bun­lar Ame­ri­ka'da da olu­yor abart­ma­yın diyen ka­dın­la­rın ku­lak­la­rı­nı çın­lat­mak is­ti­yo­rum.
Oysa bu güzel ül­ke­min ka­dın­la­rı­nın hak et­ti­ği 
* Kah­ra­man Türk ka­dı­nı! Sen yer­ler­de sü­rün­me­ye değil, omuz­lar üze­rin­de yük­sel­me­ye la­yık­sın. ATA­TÜRK *Ka­dın­lar ile il­gi­li ya­pı­la­bi­lecek üç şey var­dır. Onu se­ve­bi­lir, onun için acı çe­ke­bi­lir ya da onu ede­bi­ya­ta çe­vi­re­bi­lir­sin. Henry Mil­ler *Dün­ya­yı ka­dın­lar yö­ne­ti­yor ol­say­dı hiç savaş ya­şan­maz­dı ancak 28 günde bir derin mü­za­ke­re­ler ya­şa­nır­dı. Robin Wil­li­ams *Ha­va­yı gel­di­ği gibi, rüz­ga­rı es­ti­ği gibi, ka­dı­nı da ol­du­ğu gibi kabul edin. Alf­red de Mus­set *Yer­yü­zün­de gör­dü­ğü­müz her şey, ka­dı­nın ese­ri­dir. Ata­türk *Bir anne dün­ya­yı de­ğiş­ti­re­bi­lir. Sözce *Anne ya­zıl­mış en güzel şi­ir­dir. Ali Genç­li *Siz na­mu­su o kadar çok ka­dın­la­ra yük­le­di­niz ki, çev­re­niz­de­ki na­mus­suz er­kek­le­ri gö­re­me­di­niz. Söz Der­ya­sı *Ne zaman biz bu ül­ke­de ka­dın­la­rı dişi değil, kişi ola­rak gö­rür­sek, işte o zaman top­lum dü­ze­lir. An­lam­lı Söz­ler *Oğul­la­rı­nı­za: Karşı cinse saygı duy­ma­yı öğ­re­tin. Gece ya­rı­sı evine dönen ka­dı­nın "aran­ma­dı­ğı­nı" öğ­re­tin. Bir ka­dı­nın om­zu­na ar­ka­daş ola­rak da sa­rı­la­bi­le­ce­ği­ni öğ­re­tin. Do­kun­mak­tan kork­ma­ma­sı­nı öğ­re­tin. Sev­me­nin değer verme ol­du­ğu­nu öğ­re­tin. *Al­bert Eins­te­in * El­le­ri öpü­le­si, kut­sal var­lık­la­rı­mız... Vol­kan Konak *Cen­net an­ne­le­rin ayak­la­rı al­tın­da­dır. * Ve ka­dın­lar bizim ka­dın­la­rı­mız: kor­kunç ve mü­ba­rek el­le­ri ince, küçük çe­ne­le­ri, ko­ca­man göz­le­riy­le ana­mız, av­ra­dı­mız, ya­ri­miz ve sanki hiç ya­şan­ma­mış gibi ölen ve sof­ra­mız­da­ki yeri ökü­zü­müz­den sonra gelen ve dağ­la­ra ka­çı­rıp uğ­run­da hapis yat­tı­ğı­mız…Nazım Hik­met Ran
Kdı­nın top­lum için­de­ki say­gın yrini ha­nım­sa­tan bu söz­ler ir­de­le­nip şid­de­tin her tür­lü­sü­ne karşı bir ini­si­ya­tif ge­liş­ti­ril­me­li ka­dı­nın top­lum için­de­ki yeri say­gın­laş­tı­rıl­ma­lı­dır. Ada­let sis­te­min­de­ki ek­sik­lik­ler gi­de­ril­me­li, sos­yal sı­nıf­lar ara­sın­da­ki eko­no­mik uçu­rum azal­tıl­ma­lı, nimet kül­fet den­ge­si sağ­lan­ma­lı­dır. Eği­tim si­te­min­de­ki çar­pık­lık gi­de­ril­me­li yeni ku­şak­lar “hü­ma­niz­ma” (insan se­ver­lik) ek­se­nin­de ye­tiş­ti­ril­me­li­dir. Bu, ül­ke­de­ki her türlü çağ dı­şı­lı­ğı ön­le­ye­cek­tir.  


Okunma Sayısı: 1629

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.