Muğla
14 Nisan, 2024, Pazar
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

KNİDOS ASLANI DERTLİ..(12)

23 Eylül 2022, Cuma 11:37

Foto : Kni­dos-Kü­çük de­niz-1858
Fo­toğ­raf 1857-59 yıl­la­rın­da İngi­liz­le­rin Kni­dos ka­zı­la­rın­da çe­kil­miş­tir. Belki de Kni­dos'un en eski fo­toğ­ra­fı­dır. Kni­dos fe­ne­ri Cum­hu­ri­yet dö­ne­min­de (1928-29 ola­bi­lir) ya­pıl­mış­tır.
Datça aşığı can dos­tum Sara Esin'le Kni­dos As­la­nı ara­sın­da­ki Bri­tish Mu­se­um'da ya­pı­lan rö­por­ta­jın de­va­mı­nı ya­yın­lı­yo­ruz.
S.​Esin:​
--Ha­di artık. 1858 yı­lın­da İngi­liz­ler yerin al­tın­da seni nasıl bul­du­lar. Onu anlat.. Tüm Datça seni merak edi­yor..
K.​As­la­nı :
--Be­ni merak ede­ce­ği­ni­ze Datça'ya şa­nı­na ya­kı­şır bir müze ku­run­da, ben de o mü­ze­de baş kö­şe­de bu­lun­ma ha­yal­le­ri ku­ra­yım..
Uta­nın.. Datça ya­rı­ma­da­sı­nın her ye­rin­den tarih fış­kı­rı­yor....​ Ta­ri­hi bu­lun­tu­lar başka mü­ze­ler­de ser­gi­le­ni­yor..​ Sizde gidip bön bön ba­kı­yor­su­nuz..
Ay­ra­nı­nız yok iç­me­ye .. tah­ta­ra­val­li ile gi­di­yor­su­nuz s.çmaya..
S.​Esin. ;
--Ta­mam tamam an­la­dık.. İkide bir ba­şı­mı­za kakıp durma.. ​Biz halk ola­rak ne ya­pa­lım..? Yö­ne­ti­ci­le­ri­miz il­gi­len­mi­yor..
K.​As­la­nı :
--Da­rıl­mak gü­cen­mek yok.. ​Her top­lum ken­di­si­ne layık yö­ne­ti­ci­ler se­çer­miş..
S.​Esin :
--Ha­di artık fel­se­fe yap­ma­yı bırak ta.. İngi­liz­le­rin seni nasıl bul­du­ğu­nu anlat..
K.​As­la­nı :
--Ka­zı he­ye­tin­de bu­lu­nan Ar­ke­olog Mr. Pul­li­an 1858 yı­lı­nın mayıs ayın­da beni ara­ma­ya çıktı.. Domuz ini ko­yu­nun gü­ne­yin­de­ki benim bu­lun­du­ğum As­lan­lı bu­ru­na geldi.​Benim üze­rin­de bu­lun­du­ğum harap hal­de­ki ka­ide­ye rast­la­dı..​Ve et­ra­fı­nı araş­tır­ma­ya baş­la­dı..
Çok şid­det­li bir dep­rem­den sonra bu­lun­du­ğum yer­den yere düşen, ağzı burnu kolu kı­rı­lan ben zaman içer­sin­ de top­rak al­tın­da kal­mış­tım..​ Ancak sır­tı­mın bir kısmı top­ra­ğın yü­ze­yin­dey­di. Bu yü­zey­de za­man­la aşın­mış,. Gü­neş­te doğal kaya ren­gi­ne bü­rün­müş­tü..
S.​Esin :
--Pe­ki se­nin­le köy­lü­ler daha önce hiç il­gi­len­me­di­ler mi..?
K.​As­la­nı :
--Ora­la­rı­nı ka­rış­tır­ma gari..​ Beni bul­sa­lar­dı.. Kırıp in­şa­at mal­ze­me­si ola­rak civar ada­la­ra sa­tar­lar­dı..
Za­ma­nı ge­lin­ce bun­la­rı da an­la­ta­ca­ğım..(sü­recek)
Kay­nak : His­tory of dis­co­ve­ri­es at ha­li­car­na­sus,C n i d u s ,ect..​Sir Char­les Ne­w­ton-1863


Okunma Sayısı: 1761

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.