Muğla
27 Şubat, 2024, Salı
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

ÖM­RÜ­MÜ YEDİN

20 Ağustos 2020, Perşembe 16:34

Ha­va­lar aşırı ve bu­nal­tı­cı de­re­ce­de sıcak. Hani as­falt üs­tün­de yu­mur­ta pi­şi­ri­lir der­ler ya. Ev­ler­de pen­ce­re­ler ka­pı­lar açık, kar­şı­lık­lı ola­rak biraz essin de fe­rah­la­ya­lım umu­duy­la. Böyle olun­ca da alt­da­ki ya da üst­te­ki da­ire­de otu­ran­lar bir­bir­le­ri­nin ko­nuş­tuk­la­rı­nı du­yu­yor­lar. Üst­te­ki Nur­ten ha­nı­mın "Öm­rü­mü yedin Kemal" diye cıyak cıyak ba­ğır­dı­ğı­nı duyan 5 ya­şın­da­ki Emel, „anne benim kar­nım çok acık­tı, bak Kemal am­ca­lar ye­mek­te "öm­rü­mü" diye bir ­şey ye­miş­ler, her­hal­de çok lez­zet­li ­ki böyle ba­ğı­rı­yor­lar, bizde de ondan varmı“ diye mut­fak­ta ça­lı­şan an­ne­si­ne koş­muş.Kemal bey de bunun üze­ri­ne Nur­ten ha­nı­ma " ba­şı­mın etini yedin" diye ba­ğı­rın­ca Emel de "anne bak bun­lar­da çe­şit­li güzel ye­mek­ler var, bizde niye yok? " diye ser­ze­niş­te bu­lun­ma­ya devam edi­yor.Sa­hil­de de­ni­ze bakan bir bank­ta bir genç çift otur­muş, sanki ara­la­rı biraz tat­sız ha­va­sı ve­ri­yor­lar. Genç de­li­kan­lı­nın kıza söy­le­dik­le­ri­ni bana doğru esen rüz­gar­la is­te­me­den du­yu­yo­rum. " Benim için bir ömre be­del­din Aylin, gün­düz­le­ri­min gü­ne­şi, ge­ce­le­ri­min rü­ya­sıy­dın. Ama daha bir yıl geç­me­di, ben senin üs­tü­ne düş­tük­çe sen ben­den uzak­laş­tın, ben seni elim­de tut­mak için gay­ret et­tik­çe, ak­si­ne sen her yap­tı­ğın­la benim öm­rü­mü ye­me­ğe baş­la­dın.."Öm­rü­mü yedin" as­lın­da şu an­la­ma gelir: Se­nin­le ta­nış­tı­ğım güne lanet olsun de­mek­tir, ya da çü­rüt­tün, ku­rut­tun, bi­tir­din beni de­mek­tir. Ömür tör­pü­sü, ömrü bi­ti­ren ma­na­sı­na da gelir me­ca­zi an­lam­da. Me­se­la ömür tör­pü­sü­sün demek öm­rü­mü yedin bi­tir­din demek de olur bir ba­kı­ma. Erkek ka­dı­na öm­rü­mü yedin diye söy­len­di­ğin­de ge­nel­lik­le, "öyle mi bey­fen­di, git öm­rü­nü ye­meyecek bi­ri­ni bul o zaman hıh!" gibi bir tepki al­ma­sı­na neden ola­bi­lecek bir söz­dür.
Bir bi­li­nen şarkı ve bir de şiiri ka­rış­tı­ra­rak bu ko­nu­da kul­la­nır­sam;
Bir ih­ti­mal daha var
O da ölmek mi der­sin
Söyle canım ne der­sin
Vus­la­tın başka alem
Sen bir ömre be­del­sin
Ömre be­del­sin, ömre bedel
Öyle bir ça­re­siz bı­rak­tı ki onu
Benim bu ha­limden bin beter olsun
Çık­maz so­kak­la­ra uğ­rat­tı yolu
Kan kus­sun du­da­ğı ci­ğe­ri yan­sın
Ter­te­miz his­le­re nef­re­ti verdi
Yıktı ha­yal­le­ri­mi ÖM­RÜ­MÜ YEDİ
Ce­hen­nem bah­şet­tin duy­gu­la­rı­ma
Cen­ne­tin gül­le­ri soldu sev­gi­lim ...

Bir de özü sözü bana ait ve gün­cel bir şi­iri­mi ek­le­ye­yim:
Bazen öm­rü­nün bütün gün­le­ri yen­sin razı olur­sun,
Ama o tek bir gün var ya o hep öyle kal­sın,
Kah­val­tı­da ne ye­di­ği­ni ha­tır­la­maz­sın ama,
Onu ha­tır­lar­sın, onu unu­ta­maz­sın,
Ar­ka­da­ki mavi deniz, o iki di­rek­li yel­ken­li me­ze­si­dir o tek günün,
Onun soh­be­ti, gü­lü­cü­ğü beni mest etmek için­dir aynı gün,
Tek te­sel­li kalan o fo­toğ­raf­lar­dır,Zaten ina­na­ma­sın bunu ya­şa­dı­ğı­na,
Onlar da ol­ma­sa, bak­ma­san her sa­ni­ye on­la­ra ...Hani il­ginç yemek, içki, kok­teyl isim­le­ri var­dır ya, ben de gast­ro­no­mi ala­nın­da ça­lış­sam şöyle etli bir yemek ta­ri­fi ya­ra­tıp ona " Öm­rü­mü Yedin" adını ve­rir­dim. Ay­rı­ca, ör­ne­ğin bas­lan­gıç­ta meze ola­rak da bir " Bey­ni­mi Yedin", ar­ka­dan ana yemek ola­rak " Öm­rü­mü Yedin", so­nun­da tatlı ola­rak "Bir Ömre Bedel" ... gibi.
Ha­va­lar hala çok sıcak, rüz­gar olur­sa se­rin­li­yo­rum. De­ni­ze açıl­mak daha bir ferah olur, bir gün dahi olsa, diye dü­şü­nüp ar­ka­daş­lar­la ufak bir tekne ki­ra­la­dık. Ben öğ­ren­mek me­rak­lı­sı­yım­dır, kap­tan­la ko­nu­şup rüz­gar yön­le­ri­ni öğ­ren­dim. Açı­la­rı­na göre ve tam zıt yön­ler­de­ki rüz­gar ad­la­rı ne güzel. Yıl­dız/Kıble, Gün­do­ğu­su/Gün­ba­tı­sı, Poy­raz/Lodos, Ka­ra­yel/Ke­şiş­le­me. Eğer bu iş­le­re ya­tır­mam ge­re­ken pa­ra­dan do­ğa­cak dır­dı­rın eşim­le aram­da " Öm­rü­mü yedin yine" ye dön­me­ye­ce­ği­ni bil­sem şöyle bir ama­tör tekne bel­ge­si mi alsam di­yecek kadar he­ves­len­me­ğe baş­la­dım şu gün­ler­de.
Bir güzel ba­yan­la bir yıl­dır ta­nı­şı­yo­rum, in­sa­nın ha­ya­tı­na ayrı bir ya­şa­ma zevki ge­ti­ren, can­dan, se­ve­cen, gönlü sevgi dolu biri o. Ben her­gün de­fa­lar­ca ara­dan geçen bu bir yılı kut­la­ma­mız lazım diye onun ka­fa­sı­nın etini yer­ken, o da bana şaka ola­rak, yeter artık, öm­rü­mü yedin diyor ve kar­şı­lık­lı gü­lü­şü­yo­ruz. Onu bil­mem ama benim için bu geçen bir yıl öm­rü­mü ne yedi, ne de tör­pü­le­di, sa­de­ce ci­la­la­dı. Keşke hep böyle olsa o yenen ömür­ler. Ona çok şey borç­lu­yum.

Rumuz: Sen­siz Olmaz, 18.08.2020


Okunma Sayısı: 13616

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.