Muğla
27 Şubat, 2024, Salı
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

Öyle de DURUMA göre, böyle de DURUMA göre

30 Aralık 2021, Perşembe 18:27

Cevap: "Ge­çi­nip gi­di­yo­ruz işte, her­ şey du­ru­ma göre abi". Bu­gün­ler­de hala bu cevap
ve­ri­le­bi­li­yor­sa, ya çok zen­gin­sin, ya da ümidi kes­miş­sin ge­le­ce­ğin­den.
- Ba­yi­ye sor­dum, "ara­ba­nın fiy­atın­da ucuz­luk ya­pa­bi­lir ­mi­sin?".
Cevap: "Du­ru­ma göre abi". An­la­şı­lan fi­yat­lar ar­ta­cak, ben avu­cu­mu ya­la­ya­yım. Üç yıl evvel üç
yıl sonra ala­bi­li­rim de­di­ğim ara­ba­yı şimdi sekiz yıl sonra ala­bi­li­cem en iyi ih­ti­mal­le.
- Kıza sor­dum "Be­nim­le çı­kar­ mı­sın?".
Cevap: "Du­ru­ma göre". An­la­şı­lan gözü baş­ka­sın­da, ben ye­dek­te­yim.
- Bak­ka­la sor­dum " Hü­se­yin efen­di, kuru fa­sul­ye kal­ma­dı di­yor­sun, yarın ge­lir­se bana
bu ­gün­kü fiy­at­tan 2 kilo ayı­ra­bi­lir­ mi­sin?"
Cevap: "Du­ru­ma göre abi, yarın ba­ka­rız artık". An­la­şı­lan fi­yat­lar ar­ta­cak, ben aynı pa­ra­ya
ancak 1 kilo ala­bi­li­cem.
Hay bu du­rum­la­rın içine ....... du­ru­ma göre du­ru­mum git­tik­çe ba­tı­yor, sanki bo­ğa­zım git­tik­çe
sı­kı­lı­yor, nefes ala­mı­yo­rum sanki. Son yıl­lar­da ve öze­lik­le de son ay­lar­da mem­le­ke­tin ve
va­tan­daş­la­rın du­ru­mu pek iç açıcı değil, ama bu ko­nu­yu de­rin­leş­ti­rip bozuk olan ke­yif­le­ri
daha da boz­mak ni­ye­tin­de hiç de­ği­lim. Ben başka bir "durum" ile il­gi­le­nip belki daha ke­yif­li,
il­ginç şey­ler ya­za­rım diye dü­şü­nü­yo­rum. Hani o sanal ya­zış­ma plat­for­mu W.....p' ın "durum"
fonk­si­yo­nun­dan bah­se­di­yo­rum.
Bu "durum" başka bir "durum" çünkü oraya bir ­şey ko­yan­lar kendi ruh hal­le­ri­ni, zevk­le­ri­ni,
çoş­ku­la­rı­nı, nef­ret­le­ri­ni, ya da hüs­ran­la­rı­nı ko­yu­yor­lar. Bazen de dans, spor, hay­van, ta­bi­at,
yemek sev­gi­le­ri­ni, tatil fo­toğ­raf­la­rı­nı. Bazen de o ki­şi­nin ev­li­li­ğe, be­kar­lı­ğa bakış açısı,
ar­ka­daş­la­rı­na, er­kek­le­re, ba­yan­la­ra taş at­ma­sı gibi pay­la­şım­lar. Hatta bazen şık kı­ya­fet­ler­le,hoş mak­yaj­lar­la, güzel or­tam­lar­da­ki fo­toğ­raf­la­rı ile baş­ka­la­rı­nı çat­lat­ma­lar, hatta hatta ha­va­lı
bir şe­kil­de şarkı mı­rıl­da­nıp, ve onun video kli­p' i­ni falan pay­la­şa­rak o "durum"a ba­kan­lar­da
yürek hop­lat­ma­lar. Ama tabii ki masum, şunu yap­tım, bu­ra­day­dım pay­la­şım­la­rı da.
Bir­çok ki­şi­nin "durum" da ki pay­la­şım­la­rı­nı bir süre dik­kat­le iz­le­yip ana­liz edin. So­nun­da bir
Durum Fal­cı­sı ola­bi­lir­si­niz. Hatta çok iyi ta­nı­dı­ğı­nı­zı san­dı­ğı­nız, hu­yu­nu su­yu­nu iyi bil­di­ği­ni­zi
dü­şün­dü­ğü­nüz bi­ri­nin "durum" da pay­laş­tık­la­rı­nı bir süre iz­le­yin, bir­çok de­fa­sın­da ya bu
Emre'yi, ya da Ser­tap'ı ben meğer pek ta­nı­mı­yor­mu­şum, çok de­ği­şik bir ki­şi­li­ği var­mış
der­si­niz. Bazen bu tes­pi­ti­niz­den mem­nun olur, bazen de çok şa­şı­rır, hatta hayal kı­rık­lı­ğı
ya­şar­sı­nız. Bir de şu önem­li, "durum" a konan pay­la­şım 24 saat sonra oto­ma­tik ola­rak
kal­kı­yor. Yani oraya bakan baktı, bak­ma­yan ba­ka­ma­mış olu­yor. Yani o ki­şi­yi ana­liz etmek
is­te­yen­ler zaten ola­nak bu­lu­yor, o kişi ile il­gi­len­me­yen­ler ise bak­mı­yor bile. "Durum" da
pay­laş­tık­la­rı­nı­za kim bak­mış gö­re­bi­lir­si­niz, hatta size bir cevap ya­zan­lar da ola­bi­lir.
"Durum" da pay­laş­tı­ğı­nız bir şeyi özel­lik­le bir kişi ya da bazı özel bi­ri­le­ri gör­sün ni­ye­tiy­le
yap­mış­sa­nız ve on­la­rın bak­ma­dı­ğı­nı an­lar­sa­nız, bunun bir ne­de­ni de o 24 saat sü­re­sin­de
za­ma­nı ol­ma­mış ola­bi­lir. Siz o pay­laş­tı­ğı­nız ko­nu­yu illa ki o kişi ya da bazı özel bi­ri­le­ri gör­sün
ni­ye­ti­niz­den vaz­geç­mez­se­niz, aynı şeyi tek­rar ve ikin­ci bir 24 saat ve bu şe­kil­de de­fa­lar­ca
du­rum­da pay­la­şıp bir 24 saat daha, sonra yine bir 24 saat daha, ......., bir ba­kı­ma is­te­di­ği­niz
süre orada ol­ma­sı­nı sağ­lar­sı­nız. Yani bir baķıma o kişi veya ki­şi­le­re sizin du­rum­da­ki
pay­la­şı­mı­nı­za ba­ka­bil­me­le­ri için ye­te­rin­ce, hatta faz­la­sıy­la zaman ver­miş olur­su­nuz. So­nun­da
ama­cı­nı­za ulaş­tıy­sa­nız mutlu olur­su­nuz. Ama hala ba­kıl­ma­mış veya bir cevap ya­zıl­ma­mış­sa
hayal kı­rık­lı­ğı­na uğ­ra­ya­bi­lir­si­niz. Böyle bir hayal kı­rık­lı­ğı­nı ben uzun bir sü­re­dir ya­şı­yo­rum.
Bi­ri­nin ken­di­si­ne hitap et­ti­ği­mi an­la­ya­ca­ğı umu­duy­la de­fa­lar­ca yap­tı­ğım bir pay­la­şı­mı­ma o
kişi hala bak­ma­dı. Yani durum sa­de­ce baş­ka­la­rı­nı ana­liz etmek, bir baķıma fal­la­rı­na
bak­ma­nı­za ya­ra­mak­la kal­maz, siz ken­di­ni­zi de ana­liz eder ve bazı bek­len­ti­le­ri­ni­zin ye­ri­ne
gelip veya gel­me­me­sin­de kendi ruh ha­li­ni­zi, tep­ki­le­ri­ni­zi ana­liz etmiş olur­su­nuz. Sakın
"durum" deyip geç­me­yin, sanki bir falcı, bir med­yum, bir Güzin abla gö­re­vi ya­pı­yor değil mi?
Tabii ki her­han­gi, ta­nı­ma­dı­ğı­mız bi­ri­nin "durum" una bak­mak im­kan­sız­dır. O kişi si­zin­le
kar­şı­lık­lı te­le­fon­la­rı­nı­zı kay­det­miş, W......p üze­rin­den chat'leş­ti­ği­niz ve "durum" pay­la­şım­la­rı
için sizi en­gel­le­me­miş bir kişi, ar­ka­da­şı­nız, ak­ra­ba­nız, aile­ni­zin bir ferdi ola­bi­lir ancak. Yani
ço­ğun­luk­la hu­yu­nu su­yu­nu bil­di­ği­ni­zi san­dı­ğı­nız biri. Ama bu ki­şi­le­rin ba­zı­la­rı­nın "durum"
pay­la­şım­la­rı­nın ana­li­zi bazen size "aaaa, o böyle biri mi şa­şır­dım" de­dir­tir, iyi an­lam­da ya da
kötü an­lam­da. Siz de onun durum pay­la­şı­mı­na sa­de­ce bak­ma­yıp ek ola­rak bir de bir cevap
yazar, onun ko­nu­su­na bir yorum yapar, bir an­lam­da ‚taş atar­sa­nız' hem onu şa­şır­ta­bi­lir, hem
de onun " aaa, Hasan da böyle, ta­nı­dı­ğım­dan fark­lı bi­riy­miş, du­ru­ma koy­duk­la­rı­mın böyle
yo­rum­la­na­ca­ğı­nı hiç ak­lım­dan ge­çir­me­miş­tim" de­me­si­ne kapı açmış olur­su­nuz. Bir ba­kı­ma
kar­şı­lık­lı ka­rak­ter ana­li­zi de de­ni­le­bi­lir buna.
Şimdi bu­ra­da bir­kaç ar­ka­da­şı­mın "Du­ru­ma Fa­lı­na" ba­ka­yım. Bu ya­zı­mı okur­lar­sa ken­di­le­ri­nin
"durum" pay­la­şım­la­rı­nı ele al­dı­ğı­mı an­la­ya­cak­la­rı­na emi­nim.
Bu­ra­da ger­çek is­mi­ni ver­me­den, onu "Ser­tap" diye ad­lan­dı­ra­ca­ğım bir ar­ka­da­şım
„du­ru­mun­da“ şöyle ko­nu­lar­da pay­la­şım­lar ya­pı­yor :
- Moda gös­te­ri­le­ri gibi ha­va­lı poz­lar.
- Saç mo­de­li ve ren­gin­de­ki sık de­ği­şik­ler.
- Bir ­gün orda, bir ­gün bur da, yok dans­ta, yok spor­da, yok mü­zik­li lo­kal­ler­de
- Hava uy­gun­sa, deniz kı­yı­sı man­za­ra­la­rın­da ha­va­la­ra kal­dır­dı­ğı ba­kım­lı aya­ğı­nın fo­toğ­ra­fıy­la.
Hani so­nun­da yü­zü­nü gör­me­den, aya­ğı­na ba­ka­rak bile "işte yine o ha­va­sı ba­ta­sı­ca"
de­dir­tecek şe­kil­de.
- Va­tan­da­şın git­tik­çe daha zor­lan­dı­ğı geç­tim sı­kın­tı­sı­nı "kim­se­nin aşk acısı maşk acısı kal­ma­dı,
her­kes Nur­şah yo­ğur­da zam ge­lecek mi en­di­şe­siy­le dol­dur­du kal­bi­ni" diye bir pay­la­şı­mıy­la,
şa­kay­la kı­rı­şık ama içi­mi­zi sız­la­tan veciz söz­ler.
- Genel ola­rak gece ya­rı­la­rı yap­tı­ğı pay­la­şım­lar.
Şimdi ben Ser­tap'ın "Durum Fa­lı­na" bakıp ana­liz­ler ya­pa­yım artık. Sahi söy­le­me­den
ede­meye­ce­ğim, bir­ bu­çuk yıl kadar önce Ser­tap bir ma­ğa­za­da alış­ve­riş edip ka­sa­da pa­ra­sı­nı
öder­ken ar­ka­sın­da­ki adam ona mer­ha­ba deyip şöyle bir­kaç bakış atmış. İki­si­ de dı­şa­rı çı­kın­ca
adam Ser­tap'a "şöyle kısa bir süre yü­zü­nü­ze ba­ka­bi­lir­mi­yim" demiş ve sa­de­ce bu kı­sa­cık
ba­kı­şı­na da­ya­na­rak ona bir­kaç gün için­de bir ka­rak­ter ana­li­zi gön­de­re­ce­ği­ni söy­le­yip de­di­ği­ni
de yap­mış ve bir­kaç sayfa do­lu­su ana­li­zi­ni yol­la­mış. Gel de inan buna, kız güzel ve çe­ki­ci ya,
bence bu med­yum Memo bizim Ser­tap'ı uzun süre takip etmiş, ona buna sor­muş, bilgi
edin­miş, sonra da o sözde ken­di­ne has ye­te­ne­ği­nin so­nu­cu olan ana­li­zi­ni yazıp kıza ta­kıl­mış.
Bana kız­ma­sın ama bizim Ser­tap da ne kadar çok hay­ra­nı olsa do­ya­ma­dı­ğı için, bir tane de
med­yum hay­ra­nım olsun deyip dört köşe olmuş ve onu da o on­lar­ca def­ter say­fa­sın­da
sığ­ma­yan hay­ran­la­rı lis­te­si­ni ek­le­miş.
Madem o med­yum kısa bir ba­kış­ta bunu ya­pa­bil­diy­se ben de Ser­tap'ın yüz­ler­ce "durum"
pay­la­şı­mın­dan bir "Durum Falı" na ba­ka­mam mı yani? İşte falım:
Ser­tap Tan­rı­nın hem içini hem dı­şı­nı özen ve­re­rek çok güzel ya­rat­tı­ğı bir insan. Dış gü­zel­li­ği­ni
Tan­rı­ya borç­lu ama onun buna kendi kat­kı­sı da inkar edi­le­mez. Özen­li se­çil­mis, her gün sabah
akşam ve or­ta­mın an­la­mı­na göre de­ği­şen ren­ga­renk şık kı­ya­fet­ler, ya­kış­tır­dı­ğı mak­ya­jı ve
ha­va­sı ile hemen her­ke­sin göz­le­ri­ni ona çe­vir­ten bir bayan. İç gü­zel­li­ği ise dağ­lar kadar yüce
ama o bunu gös­ter­me­me ça­ba­sı ile kendi en­gel­li­yor. Bu iç gü­zel­li­ği­ni hay­van­la­ra en üst
dü­zey­de gös­te­rir­ken in­san­la­ra çok alt dü­zey­de pay verip, sanki hatta on­la­ra karşı nef­ret
duy­gu­la­rı var­mış ha­va­sı­nı verir. As­lın­da bu yap­ma­cık ve ger­çek ol­ma­yan ama dı­şa­rı­ya bi­linç­li
ola­rak bu tarz­da yan­sıt­tı­ğı bir özel­li­ği­dir. Bunun ar­ka­sın­da bunu kul­la­na­rak daha da il­ginç
olma ve hay­ran top­la­ma tak­ti­ği de var as­lın­da. Baş­ka­la­rı­na ver­di­ği bu in­ti­ba­da onun sarı inat
şah­si­ye­ti de büyük rol oy­nu­yor. Ken­di­si­ni çok sev­di­ği­ni bil­di­ği ki­şi­le­ri o da sevse bile sev­gi­si­ni
hiç gös­ter­mez, hatta aşa­ğı­lar bazen. Sus, ko­nuş­ma, sık­tın artık, bay­dın artık, sa­na­ne, ba­na­ne
gibi laf­lar­la. Böy­le­ce ona yak­laş­ma­ğa ça­lı­şıp ama bunu be­ce­re­me­di­ği­niz his­si­ne ka­pı­lıp, iki
güzel laf du­ya­bil­mek, bir il­ti­fat ka­za­na­bil­mek için daha da çır­pın­dı­rır sizi ki, hep onun şamar
oğ­la­nı, bir ba­kı­ma da kö­le­si ola­rak ka­lır­sı­nız so­nun­da. Bu dav­ra­nış­la­rı özel­lik­le erkek nesli
için­dir. As­lın­da ken­di­si aşka aşık bir aşk in­sa­nı­dır ama su­nun­da o da aşkı yo­ğurt fi­yat­la­rın­da ara­ya­cak kadar alt üst olmuş du­rum­da. Ser­tap çok hırs­lı, çok ça­lış­kan, çok zeki, çok üst
se­vi­ye­de bir in­san­dır. Ama bu üst se­vi­ye­nin onun için bir üst sı­nı­rı yok­tur, kendi çı­ta­sı­nı
ha­bi­re yük­sel­tir ve hep aşar. Ya­pa­mam de­di­ği, kor­ka­rım de­di­ği, is­ter­se elde ede­me­ye­ce­ği
bir­ şey yok­tur. Enerji fi­yat­la­rı­nın her ­gün kat­lan­dı­ğı bu gün­ler­de, o ener­ji­si bil­mem ne­re­den
alı­yor­sa, onda kat­la­nan fiyat değil ama ner­dey­se pat­la­ya­cak olan yaşam, ça­lış­ma ve ba­şar­ma
ener­ji­si­nin ta ken­di­si­dir. Ken­di­si hep en üst se­vi­ye­ler­de cirit atar ama başka in­san­la­rı bir
yük­sel­tip, er­te­si gün de an­la­şı­la­ma­yan bir ne­den­le ba­tı­ra­bi­lir. Ama siz yine de ondan
ko­pa­maz, ak­si­ne daha fazla bağ­la­nır­sı­nız. Şey­tan tüyü var der­ler ya, evet onda bu şey­tan
tüy­le­rin­den hem de koca bir tomar var. Yani as­lın­da bir­kaç cilt­lik kalın bir ki­ta­ba sığ­ma­ya­cak
bir Durum Falı ve ana­li­zi ya­zı­la­bi­lecek kadar özel bir in­san­dır. Allah onu sa­hi­bi­ne ba­ğış­la­sın
demek lazım ama bize de azda olsa bu ba­ğış­tan bir ­şey­ler kal­sın de­ğil­ mi yani ! Kendi adıma bir
di­lek­te bu­lu­nur­sam, en azın­dan te­pe­si atıp benim onun durum pay­la­şım­la­rı­nı gör­me­mi
en­gel­le­me­sin de ben de ara sıra onun Durum Fal­la­rı­na bak­ma­ya devam ede­bi­le­yim. Her­ke­sin
yeni yıl di­lek­le­ri de­ği­şik olur, benim ki de bu defa böyle işte.
As­lın­da bu ya­zım­da bir­kaç ar­ka­da­şı­mın Durum Fa­lı­na bak­mak ni­ye­tin­dey­dim, ama du­ru­mu
gö­rü­yor­su­nuz Ser­tap aldı gö­tür­dü. Artık ge­lecek ya­zı­la­rım­da o gün­ler­de­ki key­fi­me,
du­ru­mu­ma ba­ka­ca­ğım; ortam, mem­le­ke­tin du­ru­mu, ce­bi­min bo­şal­ma hızı falan gibi
du­rum­la­ra bağlı her­ şey.
Siz­le­re de yak­la­şan yeni yılda sağ­lık, mut­lu­luk, huzur ve bol yaşam ener­ji­si di­li­yo­rum.

Sen­siz Olmaz 24.12.2021


Okunma Sayısı: 6220

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.