Muğla
29 Mayıs, 2024, Çarşamba
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

ŞİFA DEPOSU BİBERİYE ETLERİN ŞAHI ANTİREKOT

26 Mart 2018, Pazartesi 19:02

Ön­ce­lik­le geçen haf­ta­ki ya­zı­mı­zı be­ğe­ne­rek, bizi il­giy­le takip eden okur­la­rı­mı­za çok çok te­şek­kür edi­yo­rum. Hemen hemen bir haf­ta­dır, son yıl­la­rın po­pü­ler pay­la­şım ka­na­lı yo­utu­be üze­rin­de, siz­le­re canlı yayın ya­pa­bil­mek, aş­çı­lık ve bes­len­me üze­ri­ne bil­gi­ler ve­re­bil­mek adına aç­tı­ğı­mız “Sa­mi­mi Mut­fak” ka­na­lı­mı­zın fa­ali­yet­le­ri ile ve öğ­ren­ci­le­ri­mi­zin vize sı­nav­la­rı ön­ce­si ders­le­ri ile il­gi­li, dolu dolu ça­lış­ma­lar yap­mak­ta­yız. Tabi ki, bu yoğun iş yükü zaman zaman biz­le­rin yor­gun düş­me­si­ne, bu se­bep­le de hem zi­hin­sel, hem de duy­gu­sal an­lam­da zor­luk­lar ya­şa­ma­mı­za neden olu­yor. İna­nı­yo­rum ki, bir­çok in­sa­nın ortak so­run­la­rın­dan bir ta­ne­si ger­gim ve st­res­li yaşam ve bu stres so­nu­cu sağ­lı­ğı­mız­da mey­da­na gelen tah­ri­bat­lar ve ge­rek­siz yor­gun­luk hali. İşte tam da bu nok­ta­da, siz­ler için bu sı­kın­tı­la­rı azal­ta­ca­ğı­nı dü­şün­dü­ğüm bi­be­ri­ye bit­ki­si mu­ci­ze­vî çö­züm­ler su­nu­yor. Çoğu zaman ya­nın­dan yü­rü­yüp geç­ti­ği­miz, hatta ül­ke­miz­de bir­çok Ege kö­yün­de doğal ola­rak ye­ti­şen, iğne yap­rak­lı ve çam ağacı tarzı bir ağaç kö­kü­ne sahip bu şifa de­po­su bitki; gü­nü­müz­den 700 yıl ön­ce­sin­de dahi bilim ve sağ­lık için kul­la­nıl­mış ve hala üze­rin­de araş­tır­ma­la­rın devam et­ti­ği şifa de­po­su ni­te­li­ğin­de. Peki bu kadar sağ­lık­lı bir bitki, hem de ye­mek­le­re lez­zet katan, ma­ri­na iş­lem­le­rin­de tat veren, böcek ko­vu­cu özel­li­ği, iş­ta­hı bas­kı­la­yan ya­pı­sı, sinir ve sin­di­rim sis­te­mi üze­ri­ne sa­yı­sız fay­da­sı, za­yıf­la­ma­ya kat­kı­sı, bazal me­ta­bo­liz­ma üze­ri­ne ya­rar­lı et­ki­si ve kan­se­ri azalt­ma özel­li­ği ile kar­şı­mı­za çıkan bu şifa de­po­su “Sa­mi­mi Mut­fak” in­ce­le­me­sin­den ka­ça­bi­lir mi? Tabi ki hayır… O zaman hadi gelin, bu mu­ci­ze­vî şifa de­po­su­na, her­ke­sin bak­tı­ğı yer­den değil de, bir bilim adamı yak­la­şı­mı ile sa­mi­mi mut­fak mer­ce­ğin­den ba­ka­lım. Genel ola­rak her mev­sim yeşil kalan, çalı cinsi bir bitki olan bi­be­ri­ye, iğne yap­rak­lı­dır ve koyu yeşil renk­te olan yap­rak­la­rı­nı kış ay­la­rın­da da dök­mez. Son yıl­lar­da za­yıf­la­ma çay­la­rın­da adı sıkça geçen bu hoş ko­ku­lu bitki, ne­re­dey­se tüm za­yıf­la­ma çay­la­rı­nın içe­ri­ğin­de zaten yer al­mak­ta­dır. Bi­be­ri­ye­nin içe­ri­ğin­de tanen, or­ga­nik asit­ler, acı mad­de­ler,, uçucu yağ­lar ve gli­ko­zit bu­lun­mak­ta­dır. Genel an­lam­da, zihin ve sinir sis­te­mi­ne fay­da­lı olan, uy­ku­suz­lu­ğu azal­tan, baş arı­sı­na ve mig­re­ne fay­da­lı olan, do­la­şım sis­te­mi­ni hız­lan­dı­ran, kanı te­miz­le­yen, koz­me­tik ala­nın­da kul­la­nı­lan, yağ ya­kı­mı­nı hız­lan­dı­ran mu­ci­ze­vi bir bit­ki­dir.. Bu güzel aro­ma­tik bitki 1500 lü yıl­lar­da özel­lik­le Alz­he­imer ve yaş­lan­ma­ya bağlı zi­hin­sel sı­kın­tı­lar­da bir­çok araş­tır­ma­da konu olmuş, fa­re­ler üze­rin­de ya­pı­lan bir araş­tır­ma­da ise içe­ri­sin­de bu­lu­nan “kar­no­sal” etken mad­de­si ile %76 ora­nın­da kan­se­ri azalt­tı­ğı tes­pit edil­miş­tir. Özel­lik­le meme, pros­tat, kolon, lö­se­mi ve cilt kan­se­ri üze­rin­de umut ve­ri­ci fay­da­la­rı göze çarp­mak­ta­dır. Ay­rı­ca, mig­re­ni ha­fif­let­ti­ği, ha­fı­za­yı güç­len­di­re­rek sinir ile­ti­mi­ni hız­lan­dır­dı­ğı, gün için­de­ki yor­gun­lu­ğu ha­fif­let­ti­ği, ba­ğı­şık­lı­ğı güç­len­dir­di­ği, ka­bız­lı­ğı azalt­tı­ğı, ya­ğı­nın saç ve deri sağ­lı­ğı­na iyi gel­di­ği, ka­ra­ci­ğe­ri te­miz­le­di­ği bir­çok ça­lış­ma­da ele alın­mış fay­da­la­rı­dır. Peki nasıl kul­la­nıl­ma­dır? Bi­be­ri­ye­nin uç kı­sım­la­rın­da 8-10 cm bö­lü­mü temiz bir şe­kil­de top­la­dık­tan sonra, bi­be­ri­ye için­de bu­lu­nan an­ti­ok­si­dan­lar ve vi­ta­min­ler­den tam ola­rak fay­da­lan­mak için 1 çay ka­şı­ğı ku­ru­tul­muş bi­be­ri­ye yap­ra­ğı­nı, bir fin­can suya atıp kay­nat­ma­nız ye­ter­li­dir. Daha iyi dem­len­me­si için 10 da­ki­ka kadar kay­nat­tık­tan sonra ate­şin üze­rin­den alı­nır ve dem­li­ğin ka­pa­ğı ka­pa­lı halde 10 da­ki­ka kadar bek­le­ti­lir. Tat­lan­dır­mak için or­ga­nik bal kul­la­na­bi­lir. Günde 2 bar­dak bi­be­ri­ye çayı ha­zım­sız­lık veya ka­bız­lı­ğa kısa sü­re­de çözüm üre­tir­ken, en çok da tok­sin­le­rin vü­cut­tan atıl­ma­sı­nı hız­lan­dı­rır. Ay­rı­ca, ba­ğı­şık­lık sis­te­mi­ni güç­len­di­rir. Kan do­la­şı­mı­nı art­tı­rır. Beyin ve kalp gibi ha­ya­ti or­gan­la­ra daha fazla ok­si­jen ta­şın­ma­sı­nı sağ­lar, bu durum baş ağ­rı­sı ve mig­ren ağ­rı­la­rı­nı ha­fif­le­tir ve her şey­den önem­li­si de ya­zı­mı­zın ba­şın­da be­lirt­ti­ği­miz yoğun dö­nem­ler­de­ki st­re­sin azal­ma­sı­na yar­dım­cı olur. Fakat bi­be­ri­ye ça­yı­nın yan et­ki­le­ri de var­dır. Bi­be­ri­ye aler­ji­ye neden olan bit­ki­ler ara­sın­da yer al­ma­mak­ta­dır yine de ge­be­lik ve em­zir­me gibi has­sas dö­nem­ler­de kul­la­nıl­ma­dan önce bir dok­to­ra baş­vu­rul­ma­sı ge­re­kir. Kolit, mide ül­se­ri gibi ka­na­ma­lı has­ta­lık­la­rı bu­lu­nan­la­rın ve yük­sek tan­si­yo­nu olan­la­rın bi­be­ri­ye çayı iç­me­me­si ya da mut­la­ka dok­to­ru­na da­nış­ma­sı ge­re­kir. Ge­le­lim bi­be­ri­ye­nin en önem­li kul­la­nı­mı olan, aş­çı­lık ala­nın­da­ki öne­mi­ne: Sev­gi­li okur­la­rı­mız, ço­ğu­muz o muh­te­şem et lo­kan­ta­la­rın­da kar­şı­mı­za gelen ve içe­ri­sin­de mer­mer gibi yağı da­ğıl­mış “an­ti­re­kot” eti­nin lez­ze­ti­ni unu­ta­ma­yız. İşte bu yük­sek ka­li­te et­le­rin ma­ri­ne iş­lem­le­rin­de de ge­nel­lik­le bi­be­ri­ye­den fay­da­la­nı­lır. Bunun en önem­li iki se­be­bi var­dır, Bir ta­ne­si; bi­be­ri­ye­de­ki uçucu yağ asit­le­ri­nin pro­te­in bazlı olu­şan “gut” has­ta­lı­ğı­nı bas­kı­la­ma­sı­dır. Diğer fay­da­sı, zey­tin­ya­ğı ile etin tüm hüc­re­le­ri­ne da­ğı­la­rak hoş lez­zet, koku ve aroma bı­ra­kır­ken aynı za­man­da eti yu­mu­şat­ma­sı­dır. O zaman ne yap­mak ge­re­kir? “Şifa de­po­su bi­be­ri­ye ile et­le­rin şahı olan an­ti­re­kot” bir or­tam­da bu­luş­ma­lı­dır. Hadi gelin be­ra­ber bu or­ta­mı evi­miz­de oluş­tu­ra­lım. An­ti­re­kot ız­ga­ra ola­ca­ğı için keyif yap­sın, biz de bu lez­zet pat­la­ma­sı­nın mi­ma­rı ola­rak ev­de­ki mut­fak be­ce­ri­mi­ze bir ye­ni­si­ni ek­le­ye­lim.
Bi­be­ri­ye Ma­ri­ne­li Iz­ga­ra An­ti­re­kot için Mal­ze­me­ler:
-2 dilim an­ti­re­kot ( en az 1,5 cm ka­lın­lı­ğın­da olsun)
-1 diş sa­rım­sak
-½ çay bar­da­ğı sızma zey­tin­ya­ğı
-2-3 tane ezil­miş ka­ra­bi­ber, -2 tutam kadar deniz tuzu
-2 tutam kadar bi­be­ri­ye, -2 kaşık te­re­ya­ğı
Ön­ce­lik­le al­dı­ğı­mız an­ti­re­ko­tu bir gün ön­ce­den zey­tin­ya­ğı ile masaj ya­pa­rak ve is­te­ğe göre sa­de­ce 1 diş sa­rım­sak kıyıp üze­ri­ne 2 tutam bi­be­ri­ye ata­rak çok az tuz ve çok az ka­ra­bi­ber ser­pip st­re­ce sa­rı­yo­ruz ve buz­do­la­bı­nın sebze gö­zün­de 1 gün din­len­di­ri­yo­ruz. Er­te­si gün ak­şa­ma kadar bek­le­ye­lim ki, ma­ri­ne­miz ete iş­le­sin. Ak­şa­mü­ze­ri ız­ga­ra ta­va­mı­zı ocağa alıp en az 12 da­ki­ka ısı­tı­yo­ruz ve son kez eti­mi­ze masaj ya­pa­rak kalan ka­ra­bi­ber ve deniz tu­zu­nu gü­zel­ce ye­di­ri­yo­ruz. Isın­mış ız­ga­ra­ya koyup çok hafif bas­tı­rı­yo­ruz. Eti­miz piş­ti­ğin­de 4-5 da­ki­ka­da tek yüzü her iki yüzü 7-8 da­ki­ka pi­şi­re­lim, bu sü­re­de bol duman ve cı­zır­tı duy­ma­nız şart­tır, yoksa et su­yu­nu kay­be­der. Eti­mi­zi bu şe­kil­de ha­zır­lar­ken bir ke­nar­da fı­rın­da kı­rıl­maz bir bor­ca­mı iyice ısı­tın. Iz­ga­ra­da hızla mü­hür­le­di­ği­niz et­le­ri ke­nar­da 4 da­ki­ka din­len­di­rin ve bı­çak­la 2-3 cm ka­lın­lı­ğın­da doğ­ra­yıp fı­rın­da ısıt­tı­ğı­nız bor­cam üze­ri­ne bu et par­ça­la­rı­nı koyun. Üze­ri­ne ta­va­da erit­ti­ği­niz te­re­ya­ğı­nı dökün ve ocak­ta 1-2 da­ki­ka etin kır­mı­zı­lık­la­rı dö­ne­ne kadar te­re­yağ için­de pi­şi­rin. Bu tarif o kadar lez­zet­li ola­cak ki, iş­lem­le­re bağlı kal­dı­ğı­nız­da mi­sa­fir­le­ri­niz size şapka çı­kar­ta­cak. Afi­yet olsun…Bu gün de, “Sa­mi­mi Mut­fak” kö­şe­mi­zin so­nu­na gel­miş bu­lu­nu­yo­ruz. Bu hafta ço­ğu­muz için önem­li bir sorun olan st­re­si azal­tıp, zihni açan, Al­zay­mır ve za­yıf­la­ma üze­ri­ne bir­çok fay­da­sı bu­lu­nan bi­be­ri­ye bit­ki­si­ni tüm sa­mi­mi­ye­ti­miz­le ele aldık. Siz­ler de, daha fazla ta­ri­fe ula­şa­bil­mek, fay­da­lı bil­gi­le­ri öğ­re­ne­bil­mek ve be­nim­le ile­ti­şi­me ge­çe­bil­mek için yo­utu­be “Sa­mi­mi Mut­fak” ka­na­lı­mı­za abone ola­bi­lir­si­niz. Ay­rı­ca yo­tu­be ka­na­lı­mız­dan, bu günkü ta­ri­fi­mi­zin vi­de­osu­na ula­şa­rak, ta­ri­fi iz­le­ye­rek, uy­gu­la­ma­nız müm­kün­dür. He­pi­ni­ze sağ­lık­lı, hu­zur­lu, sevgi ve saygı dolu bir yaşam di­ler­ken, bir başka ya­zı­mız­da doğru bes­len­me tek­nik­le­ri ve doğru ta­rif­ler­le ye­ni­den gö­rüş­mek üzere hoş kalın, hoşça kalın di­yo­rum.


Okunma Sayısı: 7940

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.