Muğla
31 Mayıs, 2024, Cuma
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

SIR­LAR ÜLKESİ

28 Kasım 2022, Pazartesi 17:49

Bu­lun­du­ğu­muz nok­ta­da Doğa ile tarih per­çin­len­miş, ya­ra­tı­cı eli ile insan eli bü­tün­leş­miş..
tüm za­man­la­ra adeta mey­dan oku­yor­lar­dı..
Zir­ve­ye ulaş­tı­ğı­mız­da et­ra­fı­mı­za sa­çı­lan tarih ve göz ala­bil­di­ği­ne uza­nan doğal gü­zel­lik­ler , Dat­ça­mı­zın du­ayen ta­rih­çi­si­ni coş­tur­muş, buram buram tarih kokan bir taşın üze­ri­ne otur­muş, huşu için­de şa­ra­bı­nı yu­dum­lar­ken dök­tü­rü­yor da dök­tü­rü­yor..
Ya­rı­ma­da­mız üze­ri­ne çö­rek­le­nen sis per­de­si­ni ara­la­ma­ya ça­lı­şı­yor­du..
"...?Datça'yı yurt edi­nen D o r l a r, bu­ra­da­ki tarım alan­la­rı­nın sı­nır­lı ol­ma­sı ne­de­niy­le d e n i z ti­ca­re­ti­ne yö­nel­miş­ler ve Ak­de­ni­z'in muh­te­lif kı­yı­la­rın­da ti­ca­ri ko­lo­ni­ler kur­muş­lar, üret­tik­le­ri şarap, zey­tin­ya­ğı gibi mal­la­rı bu şe­kil­de de­ğer­len­dir­me yo­lu­na git­miş­ler­dir.
Si­cil­ya ve güney İtalya'da G e l a , L i l y b a e u m , ve K a m a r i n a kent­le­ri ile, L i p a r i ada­la­rın­da ko­lo­ni­ler kur­duk­la­rı bi­lin­mek­te­dir.
"..Hız­la­rı­nı ala­ma­yan Kni­dos­lu­lar.. M.Ö. 6 'cı yüz yılda Mısır'a kadar ulaş­mış­lar ve o dö­ne­min Mısır Fi­ra­vu­nu A m a s i s 'i özel şa­rap­la­rıy­la mest et­miş­ler, saygı ve sev­gi­si­ni ka­zan­mış­lar­dır..
Hatta Fi­ra­vun Ama­sis' in özel iz­niy­le, Nil nehri del­ta­sın­da­ki N a u k r a t i s ti­ca­ret ken­tin­de H e l l e n i o n ta­pı­na­ğı­nın ku­ru­cu­la­rı ara­sın­da yer al­mış­lar­dır..* "
"...?Knidos­lu­lar ,deniz ti­ca­re­ti ko­nu­sun­da batı Ak­de­niz kı­yı­la­rı­na da yö­nel­miş­ler, dini bir mer­kez olan D e l p h i 'de, gö­ren­le­re par­mak ısır­tan muh­te­şem­lik­te ,ken­di­le­ri­ne ait, mer­mer­ler­le kaplı bir ta­pı­nak ve ha­zi­ne bi­na­sı inşa et­miş­ler­dir**.." (sü­recek)
*Kay­nak : He­ro­do­tos ta­ri­hi II, 179
**Kay­nak : He­ro­do­tos ta­ri­hi III 138, IV 164


Okunma Sayısı: 160

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.