s
Muğla
13 Haziran, 2024, Perşembe
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

ADIM.. ADIM.. DATÇA

09 Mart 2023, Perşembe 18:19
ADIM.. ADIM.. DATÇA

Foto : Ka­de­ri­ne ve ke­de­ri­ne terk edil­miş bir Tanrı evi..
Can dos­tum, Sara Esin'le, yüz­ler­ce yıl­lık, ya­şı­nı ba­şı­nı, da­lı­nı bu­da­ğı­nı şa­şır­mış de­va­sa Zey­tin, Pa­la­mut ve çam ağaç­la­rı ile kaplı, antik bir pa­ti­ka yolu adım­lı­yor, hay­ran­lık­la et­ra­fı ko­la­çan edi­yor­duk..
Yolun üze­rin­de­ki bir ta­ri­hi ka­lın­tı bizi ken­di­si­ne çekti..
Harap ve bitik va­zi­yet­tey­di..
Bir Tanrı eviy­di.. Ki­li­sey­di.. Ka­de­ri­ne ve ke­de­ri­ne terk edil­miş­ti..
Kut­sal ki­ta­bı­mız Kur'an da 300 kusur defa Hz. Mer­yem'in adı ge­çi­yor­du..?Hz.?Mer­yem'in oğlu Hz. İsa Pey­gam­ber'in yay­dı­ğı dinin ilk ki­li­se­le­ri­nin te­mel­le­ri bu top­rak­lar üze­rin­de atıl­mış­tı..He­pi­miz aynı tan­rı­ya ina­nı­yor­duk..?Ve bir­bi­ri­mi­zin iba­det­ha­ne­le­ri­ne say­gı­sız­lık edi­yor­duk..
Bal­kan­lar­da ca­mi­ler, Ana­do­lu­'da ki­li­se­ler yı­kı­lı­yor, talan edi­li­yor­du..
Tes­pit ede­bil­di­ğim ka­da­rıy­la Datça ya­rı­ma­da­sı üze­rin­de irili ufak­lı yirmi kusur ki­li­se ka­lın­tı­sı vardı ve bun­la­rın beş ta­ne­si çok yakın bir geç­miş­te, Sit alanı ilan edi­le­bi­lir kor­ku­su ile yerle bir edil­miş­ti..
Yok ol­ma­ya yüz tut­muş ki­li­se­ler­den ge­ri­ye "K i s l e - t e p e s i ", "K i s l e- y a n ı " gibi ma­hal­li isim­ler kal­mış­tı..
Aynı Tan­rı­ya ina­nan, Müs­lü­man­lar, Hı­ris­ti­yan­lar, Mu­se­vi­ler yüz yıl­lar­dır din uğ­ru­na bir­bir­le­ri­ni kat­le­dip dur­muş­lar­dı...
Haçlı or­du­la­rı kut­sal top­rak­la­ra(Kudüs) ulaş­mak için Ana­do­lu'dan ge­çer­ken iki-üç ya­ş­la­rın­da­ki Müs­lü­man ço­cuk­la­rı­nı kebap edip ye­miş­ler­di..
Müs­lü­man­lar Hris­ti­yan ço­cuk­la­rı­nı küçük yaşta esir edip, asker gibi ye­tiş­tir­miş­ler, Hı­ris­ti­yan­la­ra karşı sa­vaş­tır­mış­lar­dı..
Bu nasıl bir vah­şet­ti..?
Üs­te­lik din uğ­ru­na sa­va­şı­lı­yor­du..?Yoksa tüm sa­vaş­la­rın kö­ke­nin­de talan.. Yağma.. Zen­gin olma tut­ku­su mu ya­tı­yor­du..?
Bun­lar da benim ak­lı­ma ta­kı­lan, ce­va­bı­nı bul­mak­ta güç­lük çek­ti­ğim de­li­ce so­ru­lar­dı..
En iyisi ap­tal­la­rı oy­na­mak­tı.. Çünkü bun­lar teh­li­ke­li so­ru­lar­dı..Ve Datça ya­rı­ma­da­sı üze­rin­de­ki Tanrı ev­le­ri­nin ya­kıl­ma­sı, yı­kıl­ma­sı ,talan edil­me­si gayet nor­mal­di..
Bı­ra­kın ki­li­se­le­ri , Ca­mi­le­ri­miz dahi bu il­gi­siz­lik­ten, yı­kım­dan kur­tu­la­ma­mış­tı..
Bunun en be­lir­gin ör­ne­ği Ka­ra­köy'de şöför kur­su­nun hemen do­ğu­sun­da bu­lu­nan 1211 (1796) yı­lın­da inşa edi­len eski Ka­ra­köy ca­mi­siy­di..?Ve şu an­da­ki du­ru­mu içler acı­sıy­dı..
Ça­tı­sı çök­müş, du­var­la­rı çat­la­mış ,her na­sıl­sa ka­pı­sı­nın üze­rin­de tek ba­şı­na boynu bükük ka­la­kal­mış ki­ta­be­sin­de şun­lar ya­zı­yor­du..
"Bu hay­ra­tın sa­hi­bi­ne olsun mü­ba­rek
Ver­sin hak mu­ra­dın te­ba­rek
Sa­hi­bü'l -hay­rat ve'l ha­se­nat
Tuf­fe­za­de el-hacc Halil ağa ibn Meh­med ağa.."
Vel­ha­sıl..
Ki­li­se­ler­de de,..?ca­mi­ler­de de sı­nıf­ta kal­mış­tık..
28-02-2023 Y.?Ziya Özalp


Okunma Sayısı: 254

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.