Muğla
14 Nisan, 2024, Pazar
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

ARİSTO­TA­LES' in DAT­ÇA­SI (2)

17 Mart 2022, Perşembe 15:44

He­pi­mi­zin ya­kın­dan ta­nı­dı­ğı ,uy­gar­lık­la­rın be­şi­ği Ak­de­niz'in ye­tiş­tir­di­ği da­hiler'­den biri olan Aris­to dahi, De­mok­ra­si­nin be­şi­ği ola­rak gör­dü­ğü Dat­ça'­mız­dan, Kni­dos'umuz­dan söz et­me­den ge­çe­mez ."Po­li­ti­ka " adlı ünlü ya­pı­tın­da Datça'mızla il­gi­li dök­tü­rür de dök­tü­rür..
Tabii ...​biz bun­la­rı bil­mi­yo­ruz..​Araştır­mak ge­re­ği­ni de duy­mu­yo­ruz..  Çünkü bu­ra­la­rı, biz­den ön­ce­ki geç­mi­şi­ni de sa­hip­le­ne­rek henüz tam an­la­mıy­la "Yurt " edi­ne­me­mi­ştik."Gö­çe­be top­lum" di­ye­ce­ğim ama bu lafta artık çok tav­sa­dı..​ Kabak tadı verdi..
Aris­to'nun sö­zü­nü et­ti­ği " Antik çağda Kni­dos'ta oli­gar­şik dü­ze­nin yı­kı­lıp, de­mok­ra­si­ye ge­çil­me­si" ko­nu­su­na gir­me­den önce şöyle bir al­tı­nı üs­tü­ne ge­ti­re­lim ,ka­ran­lık ta­ri­hi­nin ör­tü­le­ri­ni ara­la­ya­lım ba­ka­lım bu geç­mi­şi de,.. ge­le­ce­ği de boklu.. ya­rı­ma­da­nın..Datça ka­za­nı­na şöyle bir kep­çe­yi so­ka­lım ba­ka­lım..​Neler ta­kı­la­cak..
El­bet­te işin uz­ma­nı de­ği­liz.. Bo­yu­muz­dan büyük laf­lar etmek had­di­mi­zi aşar. Bizde oku­duk­la­rı­mı­zı, uz­man­lar­dan duy­duk­la­rı­mı­zı sa­tı­yo­ruz..
Ya­rı­ma­da üze­rin­de yü­zey­sel araş­tır­ma­lar­la bu­lu­nan çanak çöm­lek ka­lın­tı­la­rı­na, bin­ler­ce yıl­lık te­ras­la­ra ba­kı­lır­sa geç­miş­te önem­li gelir kay­nak­la­rın­dan biri de bağ­cı­lık.. şa­rapçı­lık. Bunun üre­ti­mi ti­ca­re­ti de ,ya­rı­ma­da­yı yö­ne­ten, sa­yı­la­rı 50-60'şı geç­me­yen belli aile­le­rin , sü­la­le­le­rin şir­ket­le­rin elin­de.. Kı­sa­ca­sı Oli­gar­şik düzen..
Ba­kı­nız...​Yarıma­da­mı­za muh­te­lif ta­rih­ler­de gelip, inini di­bi­ni araş­tı­ran İstan­bul Üni­ver­si­te­sin­de 25 yıl bo­yun­ca Kla­sik Yunan ve Roma sa­na­tı üze­ri­ne ders­ler veren Prof. Ge­or­ge E.​ Bean Kni­dos şa­rap­la­rı ko­nu­sun­da neler yu­mur­tlu­yor..,..*
"...​Kni­dos ürün­le­ri­nin en ün­lü­sü ,mi­de­si­ne düş­kün­le­rin be­ğe­ni­si­ni ka­za­nan şa­rap­tı. Ba­ğır­sak­la­rın kolay ça­lış­ma­sı­nı sağ­la­yan, kan ya­pı­cı özel­li­ğe sahip bu Kni­dos şa­ra­bı çok içil­di­ğin­de mi­de­nin gev­şe­me­si­ne yol açar­mış..."(sü­recek)
*Kay­nak. :
Ka­ria-Kni­dos bö­lü­mü .
Prof. Ge­or­ge E. Bean.


Okunma Sayısı: 2162

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.