s
Muğla
21 Haziran, 2024, Cuma
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

ARİSTO­TA­LES' in DAT­ÇA­SI (3)

22 Mart 2022, Salı 14:24

Aris­to'nun bal­lan­dı­ra bal­lan­dı­ra an­lat­tı­ğı Kni­dos'ta oli­gar­şi­den de­mok­ra­si­ye geçiş" te ya­şa­nan olay­lar­dan söz açıl­mış­ken, araya ünlü Ro­ma­lı ta­rih­çi DİODO­ROS 'u (M.Ö.90 -M.Ö.30) da sı­kış­tı­rı ve­re­lim.
Datça ta­ri­hi­ne me­rak­lı olan­lar hangi kay­nak­lar­dan fay­da­la­na­cak­la­rı­nı bil­sin­ler..​ El­bet­te ko­nu­nun uz­ma­nı de­ği­liz. Had­di­mi­zi bi­li­riz.​ Ama sır­lar­la dolu ka­ran­lık Datça ta­ri­hi­ni ucun­dan, ke­na­rın­dan el yor­da­mı ile ya­ka­la­ma­ya, el fe­ne­ri ile ay­dın­lat­ma­ya ça­lı­şan­lar­dan bi­ri­yim. O ka­dar­cık..
Di­odo­ros' un kırk cilt­lik Bib­li­ot­he­cae His­to­ri­cae (tarih ki­tap­lı­ğı) adlı ese­rin­de an­lat­tık­la­rı­na ba­kı­lır­sa Kral­la­rı­nın bas­kı­sın­dan bıkan özgür ruhlu bir kısım Dat­ça­lı­lar "Al mem­le­ke­ti­ni ba­şı­na çal" deyip, yel­ken­li­le­ri­ne at­la­yıp Si­cil­ya, Li­pa­ra ta­raf­la­rı­na dümen kı­rı­yor­lar..
Hadi di­ler­se­niz bu ko­nu­yu da ,Dat­ça­'mız­la il­gi­li çok önem­li kay­nak­lar­dan biri olan Ge­or­ge E. Bean' ın ,Karia adlı ese­rin­den ak­tar­ma­ya ça­lı­şa­lım..
Aris­to'nun Dat­ça­'sı­nı nasıl olsa an­la­tı­rız. Datça'da zaman yok...​Ezeli ve ebedi(!) Yaşam var..
"....​Kni­dos kenti dör­dün­cü yüz yılda Datça -Bur­gaz'dan Tekir'e ta­şın­dı.
Yeni yer­le­şim­le bir­lik­te yasa de­ği­şik­li­ği­ne gi­dil­miş ol­ma­lı. Ro­ma­lı ta­rih­çi Di­odo­ros' un an­lat­tık­la­rı­na ba­kı­lır­sa Kral bas­kı­sın­dan bıkan bir kısım Dat­ça­lı­lar 6'ncı yüz yılda Si­cil­ya ve Li­pa­ra' ya göç eder­ler."
"..​Knidos'­lu­lar ön­ce­le­ri bir hü­küm­dar­dan buy­ruk alı­yor­du. Sonra hü­küm­dar­lık ye­ri­ni oli­gar­şi­ye bı­rak­tı.
ARİSTO­TA­LES'te KNİDOS'u BAS­KI­CI OLİGARŞ­LA­RIN DE­MOK­RAT­LAR­CA DEVRİLDİĞİ BİR KENT OLA­RAK GÖS­TERİR.."(sü­recek)
Kay­nak :
1-Bib­li­ot­he­cae His­to­ri­cae- Di­odo­ri Si­cu­li
2-Ka­ria -Ge­or­ge E.​Bean.


Okunma Sayısı: 2705

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.