Muğla
04 Mart, 2024, Pazartesi
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

ARİSTO­TA­LES' in DAT­ÇA­SI (4)

25 Mart 2022, Cuma 14:11

El insaf yahu.. İnsan­lar ya­şa­dık­la­rı yer­le­re nasıl bu kadar ya­ban­cı ola­bi­lir­ler..​ Tuttur­mu­şuk bir de "Yer­li-Ya­ban­cı " ayı­rı­mı..​To­pu­muz bir­den bu top­rak­la­rın y a b a n c ı s ı y ı z ..​Bu ce­ha­let falan değil..
Res­men R E Z A L E T ...
Tıb­bın te­mel­le­ri, De­mok­ra­si­nin te­mel­le­ri, bi­lim­sel Ast­ro­no­mi­nin te­mel­le­ri bu ya­rı­ma­da üze­rin­de atıl­mış. Tan­rı­ça Af­ro­dit , en ola­ğan, en doğal - cıs­cı­bıl­dak - ha­liy­le tüm ruhi ve be­de­ni gü­zel­lik­le­ri­ni bu ya­rı­ma­da­nın ta­pı­nak­la­rın­da ser­gi­le­miş. Doğru dü­rüst bi­le­ni­miz ede­ni­miz yok..
Tıb­bın ba­ba­sı H i p o k r a t bile tek­ne­si­ne at­la­yıp Datça'ya şi­fa­lı ot, pan-ze­hir ni­ye­ti­ne yılan ze­hi­ri top­la­ma­ya ge­lir­miş....​Belki de tıb­bın sem­bo­lü olan asa­sı­na do­lan­mış yılan Dat­ça­lı..,. kim bilir..?
Bu de­ğer­ler, zen­gin­lik­ler, gü­zel­lik­ler kıy­met bilen bir mil­le­tin elin­de ol­say­dı..​Datça, kabe gibi din­sel, bi­lim­sel dün­ya­nın çekim mer­ke­zi bir zi­ya­ret­gah olur­du..
Sözün kı­sa­sı yazık olmuş bu­ra­la­ra...
Şimdi sözü yine Ge­or­ge E. Bean' a bı­ra­ka­lım..(1)
"....​Aristo­te­les te Kni­dos'u bas­kı­cı Oli­garş­la­rın de­mok­rat­lar­ca dev­ril­di­ği kent ola­rak gös­te­rir..​ Knidos'­lu­lar ön­ce­le­ri bir hü­küm­dar­dan buy­ruk alı­yor­du. Daha sonra hü­küm­dar­lık ye­ri­ni Oli­gar­şi­ye bı­rak­tı."
"..​Knidos­lu­la­rın en önde ge­le­ni , çok yönlü bil­gin E U D O K S O S , Aris­to­te­les ile kar­şı­laş­tı­rı­la­bi­lecek kadar önem­li bir ki­şiy­di.
.Eudok­sos ,ma­te­ma­tik, ast­ro­no­mi, fizik, coğ­raf­ya ve fel­se­fe ça­lış­ma­la­rı­nın ya­nın­da Kni­dos kenti için de ya­sa­lar ha­zır­la­mış­tı.
B u y a s a l a r ı n d e m o k r a s i y l e y a k ı n i l i ş k i s i o l a b i l i r .De­mok­ra­si­nin Kni­dos ken­tin­de en geç M.Ö. 3 3 0 da, bir başka de­yiş­le Aris­to­te­les'in yaz­ma­ya baş­la­dı­ğı (2) sı­ra­lar­da be­nim­sen­di­ği an­la­şı­lı­yor.." (sü­recek)
Kay­nak­lar :
1-K a r i a -Ge­or­ge E.​Bean
2-P o l i t i k a -Aris­to­te­les..


Okunma Sayısı: 2680

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.