s
Muğla
21 Haziran, 2024, Cuma
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

ATATÜRK'ÜN BÜYÜK AŞKI ; Dimitrina Kovacheva (13)

15 Mart 2022, Salı 12:23

Ata­mı­zın ne İngi­liz ajan­lı­ğı­nı bı­rak­tık..​Ne de ma­son­lu­ğu­nu. Kim ne derse desin...O bir des­tan..
Aynı za­man­da bir insan.. Hem de göz ka­maş­tı­ran, genç kız­la­rın yü­re­ği­ni hop­la­tan ya­kı­şık­lı mı ya­kı­şık­lı bir insan..
Şu fo­toğ­ra­fa bak.. Bul­gar dil­be­ri Di­mit­ri­na Ata­mı­za aşık ol­ma­sın­da ne yap­sın..?
Hadi ba­ka­lım... Fazla da abar­tı­ya kaç­ma­dan ,sağda ve solda vu­ru­şan Ata­türk düş­man­la­rı­nı çat­lat­ma­dan ,çıl­dırt­ma­dan ,lafı da ge­ve­le­yip dur­ma­dan sazı ve sözü Bul­gar yazar Li­li­ana Se­ra­fi­mo­va'ya bı­ra­ka­lım.
"....​Sofya'da as­ke­ri ku­lüp­te dü­zen­le­nen ,bütün dip­lo­ma­tik ki­şi­le­rin da­vet­li ol­du­ğu bir ilk­ba­har ba­lo­su­na Mustafa Kemal ye­ni­çe­ri giy­si­le­ri ile gider..
İlginç ve an­lam­lı kı­lı­ğıy­la sa­lo­na giren Mustafa Kemal'i sa­lon­da­ki­ler çıl­gın­ca al­kış­lar­lar.. Çev­re­le­rin­de­ki an­lam­lı ba­kış­la­ra al­dı­rış et­me­den Di­mit­ri­na ile Mustafa ​Kemal bütün gece dans eder­ler.."
"...​Artık her iki genç hiç kim­se­den çe­kin­me­den ba­lo­lar­da, eğ­len­ce­ler­de, kayak yer­le­rin­de bu­luş­mak­ta, el ele, göz göze park­lar­da ge­zin­ti­ler yap­mak­ta­dır­lar. Bu bu­luş­ma­lar genç­le­rin duy­gu­la­rı­nı iyice pe­kiş­ti­rir..
Ni­ha­yet bu ge­zin­ti­le­rin bi­rin­de olan­lar olur..​Duygula­rı­nın zap­te­dil­mez se­li­ne ka­pı­lan Mustafa Kemal ,Di­mit­ri­na' ya ev­len­me tek­li­fin­de bu­lu­nur..(sü­recek)
Kay­nak :
Umut­suz bir aşkın öy­kü­sü
Li­li­ana Se­ra­fi­mo­va


Okunma Sayısı: 2176

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.